Wcześniejsza spłata faktury sprzętowej ratalnej

Fakturę sprzętową ratalną wystawioną przez T-Mobile możesz spłacić wcześniej wykonując przelew na wskazany rachunek bankowy w tytule wpłaty podając numer dokumentu, którego dotyczy spłata i informując o tym Operatora.

Z artykułu dowiesz się:

Potrzebne dane do wykonania przelewu bankowego


  • numer rachunku bankowego odbiorcy wpłaty - czyli Twój indywidualny 26-cyfrowy numer rachunku bankowego przypisany do konta Klienta. Numer prezentowany jest na każdej fakturze wystawionej przez T-Mobile
  • kwota przelewu - kwota prezentowana na fakturze oraz harmonogramie spłaty rat
  • tytuł przelewu - numer faktury, za którą chcesz zapłacić
  • dane adresowe odbiorcy - jeśli bank wymaga tych informacji, podaj: T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa
Adnotacja

Ważne: W przypadku chęci dokonania wcześniejszej spłaty rat w trakcie trwania harmonogramu, pozostałą kwotę rat do zapłaty możesz wyliczyć samodzielnie lub sprawdzić telefonicznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Abonenta 

Sposób poinformowania Operatora o dokonaniu wcześniejszej spłaty


Po dokonaniu wpłaty poinformuj o tym T-Mobile jednym z poniższych sposobów:


e-mailem: na adres: boa@t-mobile.pl


  • w tytule podaj: wcześniejsza spłata faktury sprzętowej ratalnej
  • w treści podaj: numer klienta, numer spłaconej faktury ratalnej oraz wysokość dokonanej wpłaty

telefonicznie: kontakt z Biurem Obsługi Abonenta


  • podaj: numer wcześniej spłaconej faktury sprzętowej ratalnej oraz wysokość dokonanej wpłaty 
  • konsultant przyjmie i przekaże do realizacji Twoją dyspozycję

Adnotacja

Ważne: W przypadku dokonania wpłaty na poczet wcześniejszej spłaty faktury ratalnej bez poinformowania o tym T-Mobile, wpłata taka może zostać zaliczona na poczet wszystkich wymagalnych należności na danym koncie abonenckim.


Czas w jakim rozliczane są faktury ratalne wcześniej spłacone


Dyspozycje rozliczenia wcześniejszej spłaty faktury ratalnej analizowane są w Zespole Procesów Operacyjnych - Płatności w ciągu max. 7 dni kalendarzowych od daty prawidłowego zgłoszenia sprawy do tego zespołu.


Czy ten artykuł był pomocny?

Dodatkowe informacje

  • Jeżeli przez pomyłkę dokonałeś zapłaty za fakturę na błędny rachunek bankowy, ale należący do T-Mobile, możesz złożyć pisemną dyspozycję przeksięgowania. Dołącz do niej dowód wpłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykułach Przeksięgowanie na inne konto w T-Mobile.

Znajdź salon