Informacje i pomocCenniki i dokumenty

20.11.2020

Zmieniają się przepisy prawa, co wymusza zmianę warunków umowy, która łączy Ciebie i nas. Chodzi o każdą umowę/aneks o świadczenie usług telekomunikacyjnych w systemie Mix zawartą od 09.12.2018r. Taką umowę będziemy dalej nazywać „Umową”. Zmiany w Umowie nastąpią z dniem 21 grudnia 2020r. i będą następujące:

1. Ta zmiana zajdzie w głównej części Umowy. Dotyczy ona wypowiedzenia, które może być złożone przed końcem czasu określonego Umowy. Jej istota polega na tym, że będziesz mógł składać to wypowiedzenie nie tylko w formie pisemnej, ale również w formie dokumentowej – według Twojego wyboru. . W ppkt III.5 głównej części Umowy usuwa się treść dotychczasową i w to miejsce wprowadza się następujący tekst:

„Po Czasie Określonym, Umowa przechodzi w okres trwający 365 dni, zwany „Okresem Wygasania”. Po upływie tego okresu Umowa wygasa. Jednakże, jeśli przed końcem Czasu Określonego lub przed końcem Okresu Wygasania Ty lub T‑Mobile złożysz/y drugiej stronie oświadczenie o jej rozwiązaniu, ulegnie ona rozwiązaniu zgodnie z postanowieniami Umowy znajdującymi się poniżej niniejszego punktu. T Mobile składa takie oświadczenie zawsze w formie pisemnej. Ty możesz je złożyć:

(a) w formie pisemnej na adres T‑Mobile lub w Punkcie Sprzedaży,
(b) w formie dokumentowej - wykonując następujące czynności (z zachowaniem podanej kolejności): sporządzenie takiego oświadczenia na piśmie, złożenie pod nim podpisu, zrobienie jego czytelnego skanu lub czytelnego zdjęcia i przesłanie tego skanu lub tego zdjęcia pocztą elektroniczną na adres boa@t-mobile.pl , albo
(c) w formie dokumentowej - innym kanałem komunikacji z systemem lub jednostką organizacyjną obsługi abonenta systemu Mix, w którym/ej T Mobile może potwierdzić Twoją tożsamość (aktualna lista takich kanałów komunikacji, przez które możesz złożyć wypowiedzenie jest na www.t-mobile.pl).

Gdy złożysz to oświadczenie w formie dokumentowej, T Mobile w ciągu jednego dnia roboczego od jego otrzymania zawiadomi Cię o tym fakcie:

- SMS-em na numer wskazany przez Ciebie do kontaktu i widniejący w Umowie – gdy wskazałeś numer niegeograficzny (np. typowy numer komórkowy) albo
- wykonując telefon na numer wskazany przez Ciebie do kontaktu i widniejący w Umowie – gdy wskazałeś numer geograficzny, np. typowy numer stacjonarny (obowiązek ten uważa się za wykonany, jeżeli T Mobile wykonał co najmniej trzy próby połączenia z tym numerem).

Dodatkowo, po otrzymaniu takiego oświadczenia w formie dokumentowej, T Mobile potwierdzi Tobie ten fakt w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, datę jego otrzymania i dzień rozwiązania Umowy. Potwierdzenie to będzie dokonane:

- SMS-em na numer wskazany przez Ciebie do kontaktu – gdy wskazałeś numer niegeograficzny (np. typowy numer komórkowy),
- pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Ciebie do kontaktu – gdy wskazałeś taki adres i nie podałeś wspomnianego wyżej numeru niegeograficznego, albo
- na piśmie – gdy nie udostępniłeś wspomnianego numeru niegeograficznego ani wspomnianego adresu poczty elektronicznej.”

Okres Wygasania nie ulega zmianie. Jeśli w Twojej Umowie wynosi on 366 dni, to w pierwszym zdaniu powyżej przedstawionych nowych treści stoi wówczas nie liczba 365, lecz 366. Postanowienia dotyczące Twoich uprawnień w Okresie Wygasania również nie ulegają zmianie. W szczególności przypominamy, że w okresie tym nie ma już obowiązkowych doładowań, a jeśli nie chcesz korzystać z usług to nie ponosisz żadnych opłat.

2. Ta zmiana zajdzie w głównej części Umowy. Dotyczy ona warunków wypowiedzenia składanego w okolicznościach innych niż opisane wyżej w pkt 1. Jej istotą jest wprowadzenie możliwości składania przez Ciebie wypowiedzenia nie tylko w formie pisemnej, ale również w formie dokumentowej – według Twojego wyboru. W ppkt V.2 głównej części Umowy usuwa się treść dotychczasową i w to miejsce wprowadza się następujący tekst:

„Umowę można rozwiązać przez jej wypowiedzenie. T‑Mobile składa Tobie wypowiedzenie Umowy zawsze w formie pisemnej. Ty składasz T Mobile wypowiedzenie Umowy:

(a) w formie pisemnej na adres T‑Mobile lub w Punkcie Sprzedaży,
(b) w formie dokumentowej - wykonując następujące czynności (z zachowaniem podanej kolejności): sporządzenie takiego oświadczenia na piśmie, złożenie pod nim podpisu, zrobienie jego czytelnego skanu lub czytelnego zdjęcia i przesłanie tego skanu lub tego zdjęcia pocztą elektroniczną na adres boa@t-mobile.pl , albo
(c) w formie dokumentowej - innym kanałem komunikacji z systemem lub jednostką organizacyjną obsługi Abonenta, w którym/ej T Mobile może potwierdzić Twoją tożsamość (aktualna lista takich kanałów komunikacji, przez które możesz złożyć wypowiedzenie jest na www.t-mobile.pl).

Gdy złożysz wypowiedzenie Umowy w formie dokumentowej, T Mobile w ciągu jednego dnia roboczego od jego otrzymania zawiadomi Cię o tym fakcie:

- SMS-em na numer wskazany przez Ciebie do kontaktu i widniejący w Umowie – gdy wskazałeś numer niegeograficzny (np. typowy numer komórkowy) albo
- wykonując telefon na numer wskazany przez Ciebie do kontaktu i widniejący w Umowie – gdy wskazałeś numer geograficzny, np. typowy numer stacjonarny (obowiązek ten uważa się za wykonany, jeżeli T Mobile wykonał co najmniej trzy próby połączenia z tym numerem).

Dodatkowo T Mobile potwierdzi Tobie przyjęcie wypowiedzenia w formie dokumentowej w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, datę jego otrzymania i dzień rozwiązania Umowy. Potwierdzenie to będzie dokonane:

- SMS-em na numer wskazany przez Ciebie do kontaktu – gdy wskazałeś numer niegeograficzny (np. typowy numer komórkowy),
- pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Ciebie do kontaktu – gdy wskazałeś taki adres i nie podałeś wspomnianego wyżej numeru niegeograficznego, albo
- na piśmie – gdy nie udostępniłeś wspomnianego numeru niegeograficznego ani wspomnianego adresu poczty elektronicznej.

W przypadku złożenia wypowiedzenia, rozwiązanie Umowy nastąpi z końcem 7-go dnia pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po upływie 30-dniowego okresu liczonego od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą stronę.

Gdy składasz wypowiedzenie Umowy w ramach procesu zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu przy zmianie jej dostawcy z T-Mobile na innego operatora/przedsiębiorcę, opisane powyżej zasady zakończenia Umowy uzupełnione będą o reguły zawarte w dokumencie, który otrzymasz od tego operatora/przedsiębiorcy.

Strony Umowy mogą, za obopólną zgodą, zawrzeć porozumienie o zakończeniu Umowy w sposób inny niż przewidziany jej postanowieniami. Żadna ze stron nie ma obowiązku uzgadniania tych kwestii ani zawierania takiego porozumienia. Wspomniane porozumienie zawierane jest przez wymianę oświadczeń. Najpierw Ty składasz podpisane przez Ciebie oświadczenie na adres T‑Mobile, albo przesyłasz wyraźny skan lub wyraźne zdjęcie podpisanego przez Ciebie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres boa@t-mobile.pl. Potem T Mobile wysyła do Ciebie analogiczną drogą swoje oświadczenie.

W okresie wypowiedzenia zobowiązany jesteś jedynie do ponoszenia opłat za świadczenie usług wynikających z umowy.”

3. Ta zmiana zajdzie w głównej części Umowy. Jest ona niezbędna do tego, żebyś mógł wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej lub dokumentowej – według Twojego wyboru – także wtedy, gdy T Mobile proponuje jej zmianę. W ppkt IV.2 głównej części Umowy usuwa się treść począwszy od słów „W każdym przypadku T‑Mobile informuje (…)” i w to miejsce wprowadza się następujący tekst:

„W każdym przypadku T‑Mobile informuje o zmianie z miesięcznym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany w Umowie. Wyprzedzenie to może być krótsze, gdy przepisy prawa przewidują taką możliwość. Gdy nie akceptujesz zmian masz prawo wypowiedzieć Umowę i w rezultacie ją rozwiązać - zgodnie z jej postanowieniami. Wypowiedzenie możesz złożyć do dnia wejścia w życie zmian (wystarczy wysłanie go przed upływem tego terminu). Zmiany wówczas nie wejdą w życie, chyba że taki skutek będzie wynikać z przepisów prawa. Gdy nie rozwiążesz Umowy w trybie wyżej opisanym, zmiana wchodzi w życie w terminie wskazanym w informacji o zmianie.”

4. Ta zmiana zajdzie w „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix”. Jej istota polega na tym, że zyskujesz prawo do odszkodowania od T Mobile, gdy z przyczyn leżących po jego stronie nie doszło do zmiany dostawcy usług Internetu. We wskazanym regulaminie w §10 ust.8 na samym końcu znajdującego się tam tekstu od nowego wiersza dodaje się następującą treść:

„Gdy z przyczyn leżących po stronie T Mobile nie doszło do zmiany dostawcy usługi Internetu, Abonentowi Mix przysługuje od T‑Mobile jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie Usługi Telekomunikacyjne, liczonej według rachunków z ostatnich trzech miesięcy. Kwotę odszkodowania oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od terminu, w którym miała być dokonana aktywacja wskazanej usługi u nowego jej dostawcy, do dnia faktycznej jej aktywacji u tego dostawcy.”

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, masz prawo, do dnia wejścia ich w życie, wypowiedzieć Umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej obecnymi postanowieniami (tymi sprzed zmiany). Jeżeli wypowiesz nam Umowę w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym, to będziemy mieli wówczas prawo do dochodzenia przewidzianej Umową części udzielonej Tobie ulgi. Będziemy mogli tak zrobić, ponieważ zmiany wynikają z konieczności wdrożenia nowych przepisów prawa. Poprzednie dwa zdania nie dotyczą Umowy po wniesieniu wszystkich obowiązkowych doładowań.

Dodatkowo informujemy, że podwyższyliśmy nasz kapitał zakładowy, który po tej zmianie wynosi 711 210 000 zł (wpłacony w całości). Nie jest to zmiana warunków Umowy.

Zespół T-Mobile