Informacje i pomoc

Ogłoszenie o zmianie Regulaminów Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

„T-Mobile Polska S.A. (dalej „T-Mobile”) informuje, że z dniem 10 stycznia 2016r. ulegają zmianie przepisy prawa dotyczące umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W kontekście tych umów istota zmiany polega na tym, że ze wskazanym dniem dotychczasowe postępowanie mediacyjne prowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest zastępowane prowadzonym przez ten sam organ postępowaniem w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Oba postępowania mogą mieć miejsce wyłącznie za zgodą obu stron sporu (abonenta i T-Mobile). Oznacza to m.in., że - jeśli abonent uzyska zgodę T-Mobile – może/mógł do 9 stycznia 2017r. wszcząć wyłącznie pierwsze ze wskazanych postępowań, a od 10 stycznia 2017r. – wyłącznie drugie. Jeśli postępowanie mediacyjne prowadzone przez Prezesa UKE zostało wszczęte i niezakończone do dnia 9 stycznia 2017r. (włącznie) mają do niego zastosowanie przepisy sprzed zmiany prawa. Powyższe dotyczy wszystkich abonentów T-Mobile.

W związku z powyższym T-Mobile wprowadza następujące zmiany w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Treści usuwane są przekreślone a treści dodawane są podkreślone. Oba rodzaje treści zapisane są kolorem czerwonym.

 1. Zmiana dotycząca
  • umów zawartych lub aneksowanych na piśmie w okresie do 05.07.2009r. (włącznie) w oparciu o „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” i później nieaneksowanych (w tym w systemie Mix) oraz
  • umów zawartych lub aneksowanych na piśmie w okresie od 06.07.2009r. do 27.09.2009r.(włącznie) wyłącznie w systemie Mix w oparciu o „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” i później nieaneksowanych oraz
  • umów zawartych lub aneksowanych na piśmie w okresie 06.07.2009r. – 04.06.2011r. (włącznie) w oparciu o „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów” i później nie aneksowanych. We wskazanych regulaminach w §20 ustęp ostatni (w przypadku Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) i w §18 ustęp ostatni (w przypadku Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów) dokonuje się następujących zmian: „Spory pomiędzy Abonentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Operatorem a Abonentem jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy sporów, w których stroną jest Konsument. Spory pomiędzy Abonentem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub prowadzonego przez tego prezesa:
   24.1. postępowania mediacyjnego, albo
   24.2. postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
   Możliwość wszczęcia wskazanego powyżej postępowania mediacyjnego istnieje do 9 stycznia 2017r. Możliwość wszczęcia wskazanego wyżej postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich istnieje od 10 stycznia 2017r.”
 2. Zmiana dotycząca umów zawartych lub aneksowanych na piśmie w okresie
  • 05.06.2011r. – 31.12.2016r. (włącznie) w oparciu o „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile” i później nieaneksowanych oraz
  • 24.04.2013r. - 31.12.2016r. (włącznie) w oparciu o „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” i później nieaneksowanych. We wskazanych regulaminach w § 16 w ostatnim jego ustępie dokonuje się następującej zmiany:
   „Spory pomiędzy Abonentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Operatorem a Abonentem jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy sporów, w których stroną jest Konsument. Spory pomiędzy Abonentem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub prowadzonego przez tego prezesa:
   24.1. postępowania mediacyjnego, albo
   24.2. postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  Możliwość wszczęcia wskazanego powyżej postępowania mediacyjnego istnieje do 9 stycznia 2017r. Możliwość wszczęcia wskazanego wyżej postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich istnieje od 10 stycznia 2017r.
  W miejscu użytego w treści powyższych postanowień wyrazu „Abonent” w „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” występuje wyraz „Abonent Mix”.
 3. Zmiana dotycząca umów zawartych lub aneksowanych na piśmie w okresie od 28.09.2009r. do 04.06.2011r. w oparciu o „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Era Mix” i później nieaneksowanych. W regulaminie tym w § 17 ustęp ostatni dokonuje się następującej zmiany: „Spory pomiędzy Abonentem Era Mix a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Spory pomiędzy Abonentem Era Mix będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub prowadzonego przez tego prezesa:
  24.1. postępowania mediacyjnego, albo
  24.2. postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  Możliwość wszczęcia wskazanego powyżej postępowania mediacyjnego istnieje do 9 stycznia 2017r. Możliwość wszczęcia wskazanego wyżej postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich istnieje od 10 stycznia 2017r.”
 4. Zmiana dotycząca umów zawartych lub aneksowanych na piśmie w okresie 05.06.2011r. - 23.04.2013r. (włącznie) w oparciu o „Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” i później nieaneksowanych.
  We wskazanym regulaminie w § 17 w ostatnim jego ustępie dokonuje się następującej zmiany: „Spory pomiędzy Abonentem Mix a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Spory pomiędzy Abonentem Mix będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub prowadzonego przez tego prezesa:
  24.1. postępowania mediacyjnego, albo
  24.2. postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  Możliwość wszczęcia wskazanego powyżej postępowania mediacyjnego istnieje do 9 stycznia 2017r. Możliwość wszczęcia wskazanego wyżej postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich istnieje od 10 stycznia 2017r.”
 5. Zmiana dotycząca umów zawartych w drodze czynności faktycznej i wykonywanych w segmencie „na kartę” do dnia 31.12.2016r. (włącznie). W „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę” dokonuje się następujących zmian w §14 ust.22:
  „Spory pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy sporów, w których stroną jest Konsument. Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub prowadzonego przez tego prezesa:
  24.1. postępowania mediacyjnego, albo
  24.2. postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  Możliwość wszczęcia wskazanego powyżej postępowania mediacyjnego istnieje do 9 stycznia 2017r. Możliwość wszczęcia wskazanego wyżej postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich istnieje od 10 stycznia 2017r.”
 6. Zmiana dotycząca umów zawartych lub aneksowanych na piśmie w okresie 01.01.2017r. – 09.01.2017r. (włącznie) i później nieaneksowanych. W „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile” i „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” dokonuje się następujących zmian:
  • w ich §4 ust. 24:
   „Podstawowym środkiem ochrony dla Abonenta jest możliwość złożenia reklamacji o której mowa w §16 RŚUT. Spory pomiędzy Abonentem a Operatorem będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Operatorem a Abonentem jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy sporów, w których stroną jest Konsument, wówczas Sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Abonenta. Spory pomiędzy Abonentem będącym Konsumentem a Operatorem mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, lub prowadzonego przez tego prezesa:
   24.1. postępowania mediacyjnego, albo
   24.2. postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
   Możliwość wszczęcia wskazanego powyżej postępowania mediacyjnego istnieje do 9 stycznia 2017r. Możliwość wszczęcia wskazanego wyżej postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich istnieje od 10 stycznia 2017r. ”
  • w ich § 16 ust. 22:
   „Spory pomiędzy Abonentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Operatorem a Abonentem jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy sporów, w których stroną jest Konsument. Spory pomiędzy Abonentem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub prowadzonego przez tego prezesa:
   24.1. postępowania mediacyjnego, albo
   24.2. postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
   Możliwość wszczęcia wskazanego powyżej postępowania mediacyjnego istnieje do 9 stycznia 2017r. Możliwość wszczęcia wskazanego wyżej postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich istnieje od 10 stycznia 2017r.”
  W miejscu użytego w treści powyższych postanowień wyrazu „Abonent” w „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” występuje wyraz „Abonent Mix”.
 7. Zmiana dotycząca umów zawartych w systemie na kartę (nie na piśmie) w okresie 01.01.2017r. – 09.01.2017r. (włącznie) i później nieaneksowanych. W „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę” dokonuje się następujących zmian:
  • w § 5 ust. 23:
   „Podstawowym środkiem ochrony dla Użytkownika jest możliwość złożenia reklamacji o której mowa w §14 RŚUT. Spory pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy sporów, w których stroną jest Konsument, wówczas Sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Użytkownika. Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub prowadzonego przez tego prezesa:
   24.1. postępowania mediacyjnego, albo
   24.2. postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
   Możliwość wszczęcia wskazanego powyżej postępowania mediacyjnego istnieje do 9 stycznia 2017r. Możliwość wszczęcia wskazanego wyżej postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich istnieje od 10 stycznia 2017r..”
  • w § 14 ust. 22:
   „Spory pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy sporów, w których stroną jest Konsument. Spory pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem w zakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub prowadzonego przez tego prezesa:
   24.1. postępowania mediacyjnego, albo
   24.2. postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
   Możliwość wszczęcia wskazanego powyżej postępowania mediacyjnego istnieje do 9 stycznia 2017r. Możliwość wszczęcia wskazanego wyżej postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich istnieje od 10 stycznia 2017r..”

Informujemy, że zgodnie z art. 60a ust. 3a ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian umów przedstawionych powyżej, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, które może być zrealizowane do dnia wejścia tych zmian w życie, tj. do dnia 10.02 2017r.

W związku z tym, że zmiany, o których mowa powyżej, wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w razie skorzystania przez abonenta z prawa do wypowiedzenia umowy przed upływem czasu określonego, na jaki została ona zawarta, T-Mobile ma prawo dochodzić od takiego abonenta kwoty roszczenia wskazanej w tej umowie. Dotyczy to wyłącznie umów przewidujących takie uprawnienie dla T-Mobile. W szczególności nie dotyczy to umów zawartych nie na piśmie w systemie „na kartę” oraz umów zawartych na piśmie, które przeszły poza czas określony.

Nowe regulaminy obowiązujące dla umów lub aneksów zawartych od dnia 10.01.2017 r. dostępne są poniżej.”