Informacje i pomocCenniki i dokumenty

Ogłoszenia z dnia 11.11.2018 o zmianie cenników Mix

Ogłoszenia z dnia 11.11.2018 o zmianie cenników

ZMIANA PRAWA I ZMIANA UMOWY Z DNIEM 12.12.2018

Komunikat o zmianie umowy z dnia 2018.10.01

Zmiana opłaty za sprawdzenie stanu konta

Komunikat-o-zmianie-umowy

Zmiany w pobieraniu opłat za usługi „Granie na Czekanie” / „Szafa Gra” /„Prenumerata”

Ogłoszenie z dnia 07.12.2016 r.

T-Mobile Polska S.A. informuje, że od dnia 7 grudnia 2016 r. nie będą pobierane opłaty za usługi: „Granie na Czekanie” / „Szafa Gra” /„Prenumerata”, aktywowane automatycznie przy zawieraniu nowych umów lub aneksów po dniu 25 grudnia 2014 r. na podstawie warunków ofert promocyjnych.

Zaniechanie pobierania opłat dla segmentu post-paid nastąpi poprzez naliczenie rabatu w pierwszym okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się 17 grudnia 2016 r., co oznacza, że konsumenci posiadający aktywną usługę Granie na Czekanie nie poniosą kosztów za tę usługę. Faktury za kolejne cykle rozliczeniowe nie będą już zawierały pozycji dotyczącej usługi Granie na Czekanie.

Zaniechanie pobierania opłat dla segmentu mix oraz pre-paid będzie polegało na doładowaniu kont abonentów pre-paid oraz mix od dnia 17 grudnia 2016 r. kwotą stanowiącą równowartość miesięcznej opłaty za usługę Granie na Czekanie.

Zaniechanie pobierania opłat dla segmentu mix oraz pre-paid za usługę dodatkową „Prenumerata” nastąpi od 7 grudnia 2016 r. oznacza to, że abonentom, którzy mają aktywną usługę „Prenumerata” nie będą naliczane opłaty.

Jednocześnie usługa „Granie na Czekanie” / „Szafa Gra”, jest w dalszym ciągu oferowana na zasadach określonych w regulaminie usługi. Więcej na stronach www Serwisu: www.granienaczekanie.pl, www.granie.t-mobile.pl, http://csa.heyah.pl, www.szafagraheyah.pl

Abonament

Mix

Na kartę

T-Mobile Mix (wcześniej MTV Mix)

Internet

Ogłoszenie o zmianie Regulaminów Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
Zmiana Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
Ogłoszenie z dnia 30.11.2016 r. o zmianie Regulaminów Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

Abonament

Mix

Na Kartę

Ogłoszenie z dnia 02.02.2018 r.

T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) informuje, iż w okresie od dnia 02.02.2018 r. do wycofania, wprowadza okresowo nowe Warunki oferty Promocyjnej „Darmowe rozmowy i SMS-y w T-Mobile” dla Użytkowników T-Mobile na Kartę, dotyczące usługi krajowych rozmów oraz SMSów do T-Mobile oraz Heyah (z wyłączeniem rozmów i SMSów do tuBiedronka). oferta promocyjna obejmuje Użytkowników T-Mobile na Kartę, którzy aktywowali dowolną taryfę do dnia 21.06.2017 r. Istota zmiany polega na przyznaniu uprawnionym Użytkownikom benefitu polegającego na tym, że mogą oni bez pomniejszenia stanu konta:

 • a. wykonywać krajowe połączenia na mobilne numery T-Mobile oraz Heyah
 • b. wysyłać krajowe wiadomości tekstowe SMS na mobilne numery T-Mobile oraz Heyah.

Zmiana oznacza obniżenie ceny. Prawo do wskazanego benefitu daje doładowanie konta kwotą min. 5 zł w okresie trwania oferty promocyjnej. Zmiana wprowadzana jest wyłącznie na okres od 02.02.2018r. do wycofania, co oznacza, że po tym okresie obowiązują warunki sprzed zmiany. Szczegóły dotyczące zmiany znajdują się tutaj. Dodanie do umowy wskazanym Użytkownikom T-Mobile na Kartę dokumentu zatytułowanego Warunki oferty Promocyjnej „Darmowe rozmowy i SMS-y w T-Mobile” nastąpi z dniem 02.03.2018 r. W przypadku braku akceptacji zmiany, objęci nią Użytkownicy mają prawo rozwiązać umowę do tego dnia. opłaty za wykonywanie połączeń i wysyłanie SMS-ów do sieci T-Mobile oraz Heyah w roamingu w Strefie Roamingowej 1A będą rozliczane zgodnie z obowiązującym Użytkownika cennikiem roamingowym, jak za połączenia i SMS-y do pozostałych operatorów sieci komórkowych innych niż T-Mobile, w Polsce oraz w Strefie Roamingowej 1A.

T-Mobile Mix (wcześniej MTV Mix)

Internet

Inne

Abonament

Mix

Na kartę

Inne

Dokumenty

Cenniki

Regulaminy

Pozostałe dokumenty

Zmiany w Roamingu po 01.09.2014

Ogłoszenie w sprawie zmiany cenników usług roamingowych dla użytkowników usług przedpłaconych (pre-paid) z dnia 31.05.2018 r.

Informujemy, ze od dnia 1 lipca 2018 r. T-Mobile Polska dokonuje zmiany cenników usług roamingowych dla użytkowników usług przedpłaconych (pre-paid). Z tym dniem rozpoczynamy naliczanie dodatkowych opłat do cen usług świadczonych w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary wskazane w cenniku usług roamingowych). Proponowana zmiana cen wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


Opłaty dodatkowe do cen usług telekomunikacyjnych będą wynosiły:


 • 0,04 zł za minutę połączenia wychodzącego,
 • 0,01 zł za minutę połączenia odebranego,
 • 0,01 zł za SMS,
 • 0,01 zł za MMS,
 • 14,91 zł za GB transmisji danych.

Użytkownicy usług przedpłaconych, którzy korzystają z ofert zawierających jednocześnie nielimitowane rozmowy, smsy lub mmsy oraz pakietową transmisję danych na okres minimum 30 dni, poniosą dodatkowe opłaty o jakich mowa powyżej po wykorzystaniu darmowych jednostek, które wynoszą:


 • 500 MB dla transmisji danych
 • 100 minut (połączenia przychodzące / wychodzące)
 • 50 SMS

Naliczanie dodatkowych opłat nastąpi niezależnie od stosowanej dotychczas Polityki Uczciwego Korzystania.


W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenia należy dokonać przed wejściem zmian w życie, to jest do dnia 30 czerwca 2018 r. (włącznie).


DODATKOWA ZMIANA W CENNIKACH USŁUG ROAMINGOWYCH
OD 01 STYCZNIA 2018 ROKU (KOMUNIKAT Z 22.12.2017R.)

T-Mobile Polska S.A. (dalej „T-Mobile”) dokonuje z dniem 1 stycznia 2018r. dodatkowej (w stosunku do ogłoszenia z dnia 30.11.2017r.) obniżki ceny w cennikach usług roamingowych. Wynika ona z wdrożenia nowo opublikowanych przepisów Unii Europejskiej i polega na obniżeniu o 1 grosz stawki opłaty dodatkowej za minutę odebranego połączenia głosowego w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary opisane w cenniku). obniżana stawka znajduje się w ppkt 5.2 załącznika nr 1 do wspomnianych cenników, którego tytuł rozpoczyna się od słów „Polityka uczciwego korzystania”.


W przypadku braku akceptacji zmiany mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 3 stycznia 2018r. W przypadku skorzystania przez Państwo ze wskazanego prawa, T-Mobile przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową na okoliczność rozwiązania jej przez abonenta przed upływem czasu określonego. Roszczenia takiego nie przewidują umowy w systemie prepaid na kartę oraz inne obowiązujące na czas nieoznaczony.


Poniżej znajdują się trzy zakładki, pod którymi udostępniamy:


Abonament

Na kartę

MIX

Abonament

Na kartę

Mix

Treści zapisane na czerwono podlegają zmianom. Treści przekreślone są usuwane a treści podkreślone są wstawiane do dokumentów.Abonament

Na kartę

Mix


T-Mobile Polska S.A. dokonuje z dniem 1 stycznia 2018r. zmian w cennikach usług roamingowych. Istota zmian wynika z konieczności wdrożenia przepisów Unii Europejskiej i polega na obniżeniu niektórych cen dla usług w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary opisane w cenniku).

W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 01 stycznia 2018r. W przypadku skorzystania przez Państwo ze wskazanego prawa, T-Mobile przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową. Roszczenia takiego nie przewidują umowy w systemie prepaid na kartę oraz inne obowiązujące na czas nieoznaczony.

Pod kolejnymi linkami udostępniamy: cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu do dnia 31 grudnia 2017r. (sprzed wejścia w życie zmian), cenniki usług roamingowych z zasadami dla okresu od dnia 01 stycznia 2018r. (tj. po wejściu zmian) oraz treść zmiany w cennikach usług roamingowych.Abonament

Na kartę

MIX

Abonament

Na kartę

Mix

Treści zapisane na czerwono podlegają zmianom. Treści przekreślone są usuwane a treści podkreślone są wstawiane do dokumentów.Abonament

Na kartę

MixZMIANA ZASAD NALICZANIA oPŁAT W RoAMINGU MIĘDZYNARoDoWYM oD 15 CZERWCA 2017 RoKU.

W dniu 9 czerwca 2017r. zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920, które ostatecznie kształtuje zasady świadczenia usług w roamingu międzynarodowym w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary opisane w cenniku). Zasady te T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) jest zobowiązana wprowadzić w życie z dniem 15 czerwca 2017r. Biorąc powyższe pod uwagę T-Mobile dostosowując umowy do wymogów prawa zmienia je ze skutkiem na dzień 15 czerwca 2017r. w sposób niżej wskazany. Istota zmian polega na takim przekształceniu cennika roamingowego, aby przenosił on co do zasady na Strefę Roamingową 1A krajowy mechanizm naliczania opłat, zgodnie z kompletną regulacją Unii Europejskiej i interpretacją przepisów UE wynikającą ze stanowiska Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W przypadku, gdy Abonentowi przysługuje na Warunkach oferty Promocyjnej nielimitowany lub limitowany krajowy pakiet minut, SMS-ów, MMS-ów lub danych, pakiet taki może być od momentu wejścia zmiany w życie wykorzystany również w Strefie Roamingowej 1A na warunkach wynikających z regulaminu danej oferty krajowej i cennika roamingowego. Cennik ten określa m.in. limit gigabajtów na transmisję danych w ramach wskazanego pakietu danych w Strefie Roamingowej 1A, po wykorzystaniu którego naliczana jest tam stawka w wysokości 0,04 PLN (0,03 PLN netto) za 1 MB. Zmiana polega także na wprowadzeniu do cennika roamingowego mechanizmów Polityki Uczciwego Korzystania, które mają zapobiegać niestandardowemu lub niewłaściwemu korzystaniu z usług telekomunikacyjnych w Strefie Roamingowej 1A, na przykład korzystaniu z usług telekomunikacyjnych przez abonentów dla celów innych niż okresowe podróże do tej strefy. Polityka ta może mieć także wpływ na wysokość naliczanych opłat w tej strefie. W przypadku, gdy umowa nie przewiduje możliwości świadczenia usługi Roamingu, nowa regulacja prawna nie ma zastosowania do takiej umowy, co w szczególności oznacza, że wskazane pakiety nadal ograniczone są wyłącznie do zasięgu Sieci operatora (w kraju).


T-Mobile dokonuje zmian na podstawie przesłanki ustawowej dotyczącej zmiany przepisów prawa. W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia 15 czerwca 2017r. W przypadku skorzystania przez Państwo ze wskazanego prawa, operatorowi przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową (o ile przewiduje ona takie roszczenie). Pod kolejnymi linkami udostępniamy: cenniki roamingowe obowiązujące do dnia 14 czerwca 2017r. (sprzed wejścia w życie nowych zasad), nowe cenniki roamingowe obowiązujące od dnia 15 czerwca 2017r. oraz zmiany w cennikach.


Abonament

Na kartę

Mix

Abonament

Na kartę

MIX

Treść poniższych cenników roamingowych z dniem 15 czerwca 2017r. zostaje w całości zastąpiona przez treść cenników udostępnionych TUTAJAbonament

Na kartę

Mix

ZMIANA ZASAD NALICZANIA oPŁAT W RoAMINGU MIĘDZYNARoDoWYM oD 15 CZERWCA 2017 RoKU.

Począwszy od dnia 15 czerwca 2017r. obowiązują nowe zasady naliczania opłat w usłudze roamingu międzynarodowego w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary opisane w cenniku). Istota zmian polega na obniżeniu niektórych lub wszystkich cen dla wskazanej usługi, a w części przypadków także na dodaniu do cennika roamingowego polityki uczciwego korzystania przez abonentów z usług telekomunikacyjnych we wskazanej strefie roamingowej, która ma również wpływ na naliczanie opłat w tej strefie. określone w tej polityce zasady mają zapobiegać niestandardowemu lub niewłaściwemu korzystaniu z usług telekomunikacyjnych w Strefie Roamingowej 1A, na przykład korzystaniu z usług telekomunikacyjnych przez abonentów dla celów innych niż okresowe podróże do tej strefy.


Zmiany cen oznaczają ich obniżkę a nowe zasady wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami do dnia wejścia tych zmian w życie tj. do dnia 15 czerwca 2017r. W przypadku skorzystania przez Państwo ze wskazanego prawa, operatorowi przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty przewidzianej umową (o ile przewiduje ona takie roszczenie). Dokumenty objęte zmianami znajdą Państwo poniżej. Pod kolejnymi linkami udostępniamy: cenniki sprzed wejścia w życie nowych zasad, cenniki po zmianie zasad oraz treść zmian w cennikach.Abonament

Na kartę

Mix

Abonament

Na kartę

Mix

ZMIANY W CENNIKACH RoAMINGoWYCH

Poniższe cenniki roamingowe ulegają w całości wykreśleniu a w ich miejsce wchodzą cenniki udostępnione TUTAJZMIANY W CENNIKACH ABoNAMENToWYCHT-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) w okresie od dnia 13.06.2016r. wprowadza okresowo nową opcję usług roamingowych. Dotyczy ona usług roamingowych świadczonych Abonentom Mix korzystającym z taryfy Frii Mix, Mix 25, Mix 50, Mixera 25 oraz Mixera 50. Istota zmiany polega na:

 1. utworzeniu nowej strefy roamingowej - Strefy Międzynarodowej T-Mobile, w skład której wchodzą: Albania, Austria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Grecja, Holandia, Macedonia, Niemcy, Rumunia, Słowacja oraz Węgry,
 2. uprawnieniu wskazanych abonentów do skorzystania z 7-dniowego benefitu polegającego na tym, że mogą oni bez pomniejszenia stanu konta:
  1. wykonywać/odbierać połączenia głosowe, wysyłać/odbierać wiadomości SMS i MMS oraz korzystać z transmisji danych do wysokości 1 GB – w ramach tej strefy,
  2. wykonywać połączenia głosowe i wysyłać wiadomości SMS i MMS z tej strefy do Polski,
  3. odbierać połączenia głosowe i wiadomości SMS/MMS z Polski na terenie tej strefy.
Prawo do wskazanego benefitu zyskuje się przez doładowanie konta nominałem 10 zł w okresie pomiędzy 13.06.2016r. a 31.08.2016r. Dopuszczalne są jedynie dwa takie doładowania, przy czym każde z nich generuje odrębne uprawnienie do wskazanego 7-dniowego benefitu. Początek korzystania z benefitu musi nastąpić najpóźniej dnia 31.08.2016r. okres 7 dni liczony jest od momentu rozpoczęcia korzystania z benefitu. Zmiana wprowadzana jest wyłącznie na okres 13.06.2016r. – 31.08.2016r., po czy będą obowiązywać dotychczasowe warunki. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień wskazanego abonenta do korzystania z benefitu w sytuacji, gdy korzystanie z niego rozpoczęło się przed końcem dnia 31.08.2016r., a koniec 7-dniowego okresu przypada po tym terminie. Szczegóły dotyczące wskazanej opcji usługowej znajdują się tutaj. Zmiana oznacza obniżenie ceny. Dodanie do umowy wskazanym Abonentom Mix dokumentu zatytułowanego „Cennik usługi Nielimitowany Roaming T-Mobile i Internet 1 GB - MIX” nastąpi z dniem 14 lipca 2016r. W przypadku braku akceptacji zmiany, objęci nią Abonenci Mix mają prawo rozwiązać umowę do tego dnia. Takie rozwiązanie umowy przed końcem czasu oznaczonego będzie jednakże rodzić po stronie T-Mobile prawo do żądania kary umownej.

T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) w okresie od dnia 13.06.2016r. wprowadza okresowo nową opcję usług roamingowych. Dotyczy ona usług roamingowych świadczonych Użytkownikom T-Mobile na kartę, którzy są aktywni w sieci T-Mobile od minimum 100 dni, liczonych od daty aktywacji Karty SIM i korzystają z taryfy Frii, Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak HoT lub Hot. Istota zmiany polega na:

 1. utworzeniu nowej strefy roamingowej - Strefy Międzynarodowej T-Mobile, w skład której wchodzą: Albania, Austria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Grecja, Holandia, Macedonia, Niemcy, Rumunia, Słowacja oraz Węgry oraz
 2. uprawnieniu wskazanych użytkowników do skorzystania z 7-dniowego benefitu polegającego na tym, że mogą oni bez pomniejszenia stanu konta:
  1. wykonywać/odbierać połączenia głosowe, wysyłać/odbierać wiadomości SMS i MMS oraz korzystać z transmisji danych do wysokości 1 GB – w ramach tej strefy,
  2. wykonywać połączenia głosowe i wysyłać wiadomości SMS i MMS z tej strefy do Polski,
  3. odbierać połączenia głosowe i wiadomości SMS/MMS z Polski na terenie tej strefy.
Prawo do wskazanego benefitu zyskuje się przez doładowanie konta nominałem min. 50 zł w okresie pomiędzy 13.06.2016r. a 31.08.2016r. Dopuszczalne są jedynie dwa takie doładowania, przy czym każde z nich generuje odrębne uprawnienie do wskazanego 7-dniowego benefitu. Początek korzystania z benefitu musi nastąpić najpóźniej dnia 31.08.2016r. okres 7 dni liczony jest od momentu rozpoczęcia korzystania z benefitu. Zmiana wprowadzana jest wyłącznie na okres 13.06.2016r. – 31.08.2016r., po czym obowiązywać będą warunki sprzed zmiany. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień wskazanego Użytkownika do korzystania z benefitu w sytuacji, gdy korzystanie z niego rozpoczęło się przed końcem dnia 31.08.2016r., a koniec 7-dniowego okresu przypada po tym terminie. Szczegóły dotyczące wskazanej opcji usługowej znajdują się tutaj. Zmiana oznacza obniżenie ceny. Dodanie do umowy wskazanym Użytkownikom T-Mobile na kartę dokumentu zatytułowanego „Cennik usługi Nielimitowany Roaming T-Mobile i Internet 1 GB – Na kartę” nastąpi z dniem 14 lipca 2016r. W przypadku braku akceptacji zmiany, objęci nią użytkownicy mają prawo rozwiązać umowę do tego dnia.

od 30 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe ceny regulowane w usłudze roamingu międzynarodowego w Strefie 1A / Strefie 1 (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary doprecyzowane w cenniku). Nowe cenniki roamingowe obejmujące wskazaną opcję regulowaną znajdują się poniżej.Abonament

Na kartę

Mix

ZMIANY W CENNIKU TARYFY

ZMIANY W CENNIKACH RoAMINGoWYCH

Poniższe cenniki roamingowe ulegają w całości wykreśleniu a w ich miejsce wchodzą cenniki zgodnie z informacją podaną TUTAJ