Informacje i pomocCenniki i dokumenty

 

Zmiana opłaty za sprawdzenie stanu konta

Abonament

Mix

Na kartę

T-Mobile Mix (wcześniej MTV Mix)

Internet

Abonament

Mix

Na Kartę

Ogłoszenie z dnia 01.09.2016 r.

T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) informuje, iż w okresie od dnia 01.09.2016 r. wprowadza okresowo nowe Warunki Oferty Promocyjnej „Darmowe rozmowy i SMS-y w T-Mobile” dla Użytkowników T-Mobile na Kartę, dotyczące usługi krajowych rozmów oraz SMSów do T-Mobile oraz Heyah (z wyłączeniem rozmów i SMSów do tuBiedronka). Opcja ta obejmuje Użytkowników T-Mobile na Kartę, którzy korzystają z dowolnej taryfy. Istota zmiany polega na przyznaniu uprawnionym Użytkownikom benefitu polegającego na tym, że mogą oni bez pomniejszenia stanu konta:

 • a. wykonywać krajowe połączenia na mobilne numery T-Mobile oraz Heyah
 • b. wysyłać krajowe wiadomości tekstowe SMS na mobilne numery T-Mobile oraz Heyah.
Zmiana oznacza obniżenie ceny. Prawo do wskazanego benefitu daje doładowanie konta kwotą min. 5 zł w okresie pomiędzy 01.09.2016 r. a 31.10.2016 r. Zmiana wprowadzana jest wyłącznie na okres 01.09.2016r. – 31.10.2016r., co oznacza, że po tym okresie obowiązują warunki sprzed zmiany. Szczegóły dotyczące zmiany znajdują się tutaj. Dodanie do umowy wskazanym Użytkownikom T-Mobile na Kartę dokumentu zatytułowanego Warunki Oferty Promocyjnej „Darmowe rozmowy i SMS-y w T-Mobile” nastąpi z dniem 01.10.2016 r. W przypadku braku akceptacji zmiany, objęci nią Użytkownicy mają prawo rozwiązać umowę do tego dnia.”

Ogłoszenie z dnia 22.07.2016 r.

T-Mobile Polska S.A. informuje, iż od dnia 25 lipca 2016 r. zmianie ulega Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Systemie T-Mobile na Kartę.

Wprowadzone zmiany związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904). Ustawa ta wprowadza obowiązek pobrania od Użytkowników i dokonania weryfikacji następujących danych: imienia, nazwiska i PESEL lub nazwy, serii i numeru dokumentu tożsamości, a w przypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi - nazwy oraz REGON, NIP lub numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze.

Klienci zawierający umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 25 lipca 2016 r. będą zobowiązani do zarejestrowania powyższych danych oraz umożliwienia Operatorowi potwierdzenia ich zgodności z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub właściwym rejestrem przed zawarciem umowy i rozpoczęciem korzystania z usług.

Użytkownicy systemu T-Mobile na kartę, którzy zawarli umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed dniem 25 lipca 2016 r. obowiązani są podać powyższe dane i umożliwić ich weryfikację najpóźniej do dnia 1 lutego 2017 r.

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych niedokonanie rejestracji powyższych danych będzie skutkowało zaprzestaniem świadczenia usług z dniem 2 lutego 2017 r.T-Mobile Mix (wcześniej MTV Mix)

Internet

Inne

Abonament

Mix

Na kartę

Inne

Dokumenty

 

Cenniki

Regulaminy

Pozostałe dokumenty

Zmiany w Roamingu po 01.09.2014

Ogłoszenie z dnia 13.06.2016r.

T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) w okresie od dnia 13.06.2016r. wprowadza okresowo nową opcję usług roamingowych. Dotyczy ona usług roamingowych świadczonych Abonentom Mix korzystającym z taryfy Frii Mix, Mix 25, Mix 50, Mixera 25 oraz Mixera 50. Istota zmiany polega na:

 1. utworzeniu nowej strefy roamingowej - Strefy Międzynarodowej T-Mobile, w skład której wchodzą: Albania, Austria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Grecja, Holandia, Macedonia, Niemcy, Rumunia, Słowacja oraz Węgry,
 2. uprawnieniu wskazanych abonentów do skorzystania z 7-dniowego benefitu polegającego na tym, że mogą oni bez pomniejszenia stanu konta:
  1. wykonywać/odbierać połączenia głosowe, wysyłać/odbierać wiadomości SMS i MMS oraz korzystać z transmisji danych do wysokości 1 GB – w ramach tej strefy,
  2. wykonywać połączenia głosowe i wysyłać wiadomości SMS i MMS z tej strefy do Polski,
  3. odbierać połączenia głosowe i wiadomości SMS/MMS z Polski na terenie tej strefy.
Prawo do wskazanego benefitu zyskuje się przez doładowanie konta nominałem 10 zł w okresie pomiędzy 13.06.2016r. a 31.08.2016r. Dopuszczalne są jedynie dwa takie doładowania, przy czym każde z nich generuje odrębne uprawnienie do wskazanego 7-dniowego benefitu. Początek korzystania z benefitu musi nastąpić najpóźniej dnia 31.08.2016r. Okres 7 dni liczony jest od momentu rozpoczęcia korzystania z benefitu. Zmiana wprowadzana jest wyłącznie na okres 13.06.2016r. – 31.08.2016r., po czy będą obowiązywać dotychczasowe warunki. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień wskazanego abonenta do korzystania z benefitu w sytuacji, gdy korzystanie z niego rozpoczęło się przed końcem dnia 31.08.2016r., a koniec 7-dniowego okresu przypada po tym terminie. Szczegóły dotyczące wskazanej opcji usługowej znajdują się tutaj. Zmiana oznacza obniżenie ceny. Dodanie do umowy wskazanym Abonentom Mix dokumentu zatytułowanego „Cennik usługi Nielimitowany Roaming T-Mobile i Internet 1 GB - MIX” nastąpi z dniem 14 lipca 2016r. W przypadku braku akceptacji zmiany, objęci nią Abonenci Mix mają prawo rozwiązać umowę do tego dnia. Takie rozwiązanie umowy przed końcem czasu oznaczonego będzie jednakże rodzić po stronie T-Mobile prawo do żądania kary umownej.Ogłoszenie z dnia 13.06.2016r.

T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) w okresie od dnia 13.06.2016r. wprowadza okresowo nową opcję usług roamingowych. Dotyczy ona usług roamingowych świadczonych Użytkownikom T-Mobile na kartę, którzy są aktywni w sieci T-Mobile od minimum 100 dni, liczonych od daty aktywacji Karty SIM i korzystają z taryfy Frii, Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak HOT lub Hot. Istota zmiany polega na:

 1. utworzeniu nowej strefy roamingowej - Strefy Międzynarodowej T-Mobile, w skład której wchodzą: Albania, Austria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Grecja, Holandia, Macedonia, Niemcy, Rumunia, Słowacja oraz Węgry oraz
 2. uprawnieniu wskazanych użytkowników do skorzystania z 7-dniowego benefitu polegającego na tym, że mogą oni bez pomniejszenia stanu konta:
  1. wykonywać/odbierać połączenia głosowe, wysyłać/odbierać wiadomości SMS i MMS oraz korzystać z transmisji danych do wysokości 1 GB – w ramach tej strefy,
  2. wykonywać połączenia głosowe i wysyłać wiadomości SMS i MMS z tej strefy do Polski,
  3. odbierać połączenia głosowe i wiadomości SMS/MMS z Polski na terenie tej strefy.
Prawo do wskazanego benefitu zyskuje się przez doładowanie konta nominałem min. 50 zł w okresie pomiędzy 13.06.2016r. a 31.08.2016r. Dopuszczalne są jedynie dwa takie doładowania, przy czym każde z nich generuje odrębne uprawnienie do wskazanego 7-dniowego benefitu. Początek korzystania z benefitu musi nastąpić najpóźniej dnia 31.08.2016r. Okres 7 dni liczony jest od momentu rozpoczęcia korzystania z benefitu. Zmiana wprowadzana jest wyłącznie na okres 13.06.2016r. – 31.08.2016r., po czym obowiązywać będą warunki sprzed zmiany. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień wskazanego Użytkownika do korzystania z benefitu w sytuacji, gdy korzystanie z niego rozpoczęło się przed końcem dnia 31.08.2016r., a koniec 7-dniowego okresu przypada po tym terminie. Szczegóły dotyczące wskazanej opcji usługowej znajdują się tutaj. Zmiana oznacza obniżenie ceny. Dodanie do umowy wskazanym Użytkownikom T-Mobile na kartę dokumentu zatytułowanego „Cennik usługi Nielimitowany Roaming T-Mobile i Internet 1 GB – Na kartę” nastąpi z dniem 14 lipca 2016r. W przypadku braku akceptacji zmiany, objęci nią użytkownicy mają prawo rozwiązać umowę do tego dnia.OBNIŻKA STAWEK W ROAMINGU MIĘDZYNARODOWYM OD 30 KWIETNIA 2016R.

Od 30 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe ceny regulowane w usłudze roamingu międzynarodowego w Strefie 1A / Strefie 1 (Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i inne obszary doprecyzowane w cenniku). Nowe cenniki roamingowe obejmujące wskazaną opcję regulowaną znajdują się poniżej.Abonament

Na kartę

Mix

ZMIANY W CENNIKU TARYFY

ZMIANY W CENNIKACH ROAMINGOWYCH

Poniższe cenniki roamingowe ulegają w całości wykreśleniu a w ich miejsce wchodzą cenniki zgodnie z informacją podaną TUTAJ