Informacje i pomocCenniki i dokumenty

Ogłoszenie z dnia 30 maja 2022 roku

Szanowni Państwo,

T-Mobile Polska S.A. uprzejmie informuje, iż od dnia 1 lipca 2022 r. zmianie ulegają poniższej wskazane regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych:

1) regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych w systemie abonamentowym (to jest takie, które obowiązują, gdy płacisz Abonament)1 ,

2) regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych w systemie Mix (to jest takie, gdy w czasie oznaczonym masz/miałeś obowiązek comiesięcznego doładowania kwotą minimalną)2;

3) regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych w systemie na kartę ;

Wprowadzone zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, tj. wejścia w życie z dniem 1 lipca 2022 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

W związku z powyższym:

1. W regulaminach, będących częścią umów zawartych do dnia 31 grudnia 2016 roku po ostatnim paragrafie dodaje się kolejny paragraf o następującej treści:

„1. Z zastrzeżeniem ustępu 2, T‑Mobile oferuje Abonentom detaliczne usługi roamingu regulowanego na warunkach nie mniej korzystnych niż oferowane na terytorium Polski, w szczególności pod względem jakości Usług Telekomunikacyjnych, jeżeli w sieci operatora uczestniczącego w roamingu jest dostępna ta sama generacja sieci łączności ruchomej oraz są dostępne takie same warunki i te same technologie.

2. W poszczególnych krajach Unii Europejskiej detaliczne usługi roamingu regulowanego mogą być oferowane na warunkach mniej korzystnych niż warunki oferowane na terytorium Polski, w szczególności jakość usług w roamingu regulowanym może się różnić się od jakości usług świadczonych na terytorium Polski.

Wpływ na jakość usług roamingu regulowanego, w tym na różnice pomiędzy jakością usług w roamingu regulowanym a usługami na terytorium Polski, mogą mieć w szczególności następujące przyczyny:

1) w zakresie usług transmisji danych:

 • • konfiguracja i pojemność sieci operatora uczestniczącego w roamingu mogą mieć wpływ na wystąpienie opóźnienia i osiągane prędkości innych niż oferowane na terytorium Polski,
 • • wydłużenie ścieżki transmisyjnej spowodowane odległością sieci operatora uczestniczącego w roamingu od Sieci T‑Mobile ma wpływ na wystąpienie opóźnienia i osiągane prędkości innych niż oferowane na terytorium Polski;

2) w zakresie połączeń głosowych

 • • połączenia w jakości HD Voice+ i jakości HD Voice mogą być niedostępne w roamingu,
 • • usługa VoLTE może być niedostępna w roamingu,

w przypadku dostępności VoLTE w roamingu na jakość połączeń VoLTE ma wpływ pokrycie 4G (LTE) operatora uczestniczącego w roamingu, gdyż w przypadku opuszczenia przez Abonenta zasięgu sieci w technologii 4G (LTE) może nastąpić zerwanie połączenia.

Aktualne informacje o jakości usług świadczonych w ramach roamingu regulowanego publikowane są na stronie internetowej www.-t-mobile.pl.

3. W przypadku różnic w warunkach świadczenia usług roamingu regulowanego a usługami świadczonymi na terytorium Polski, w szczególności pod względem jakości usług telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem ustępu 2 , Abonentowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym, opisanym Regulaminem.

4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają odpowiedzialności T- Mobile za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w zakresie usług innych usługi roamingu regulowanego”.

2. W regulaminach, będących częścią umów zawartych od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku w paragrafie zawierającym dane o jakości Usług Telekomunikacyjnych oraz zasady dostępu do Internetu dodaje się ostatni poniższy ustęp:

„Z zastrzeżeniem zdania poniższego, T‑Mobile oferuje Abonentom detaliczne usługi roamingu regulowanego na warunkach nie mniej korzystnych niż oferowane na terytorium Polski, w szczególności pod względem jakości Usług Telekomunikacyjnych, jeżeli w sieci operatora uczestniczącego w roamingu jest dostępna ta sama generacja sieci łączności ruchomej oraz są dostępne takie same warunki i te same technologie.

W poszczególnych krajach Unii Europejskiej detaliczne usługi roamingu regulowanego mogą być oferowane na warunkach mniej korzystnych niż warunki oferowane na terytorium Polski, w szczególności jakość usług w roamingu regulowanym może się różnić się od jakości usług świadczonych na terytorium Polski.

Wpływ na jakość usług roamingu regulowanego, w tym na różnice pomiędzy jakością usług w roamingu regulowanym a usługami na terytorium Polski, mogą mieć w szczególności następujące przyczyny:

1) w zakresie usług transmisji danych

 • • konfiguracja i pojemność sieci operatora uczestniczącego w roamingu mogą mieć wpływ na wystąpienie opóźnienia i osiągane prędkości innych niż oferowane na terytorium Polski,
 • • wydłużenie ścieżki transmisyjnej spowodowane odległością sieci operatora uczestniczącego w roamingu od Sieci T‑Mobile ma wpływ na wystąpienie opóźnienia i osiągane prędkości innych niż oferowane na terytorium Polski;

2) w zakresie połączeń głosowych

 • • połączenia w jakości HD Voice+ i jakości HD Voice mogą być niedostępne w roamingu,
 • • usługa VoLTE może być niedostępna w roamingu,

w przypadku dostępności VoLTE w roamingu na jakość połączeń VoLTE ma wpływ pokrycie 4G (LTE) operatora uczestniczącego w roamingu, gdyż w przypadku opuszczenia przez Abonenta zasięgu sieci w technologii 4G (LTE) może nastąpić zerwanie połączenia.

Aktualne informacje o jakości usług świadczonych w ramach roamingu regulowanego publikowane są na stronie internetowej www.-t-mobile.pl.

W przypadku różnic w warunkach świadczenia usług roamingu regulowanego a usługami świadczonymi na terytorium Polski, w szczególności pod względem jakości usług telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem zdania drugiego powyżej, Abonentowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym, opisanym Regulaminem.

Postanowienia niniejszego punktu nie wyłączają odpowiedzialności Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w zakresie usług innych usługi roamingu regulowanego”.

Jeżeli w Twoim regulaminie na określenie T‑Mobile S.A. jest używane określenie „Operator” to w powyższych zmianach regulaminów słowo „T-Mobile”‘ powinno być zastąpione słowem „Operator”.

W przypadku regulaminów w systemie Mix określenie „Abonent” powinno być zastąpione określeniem „Abonent Mix”.

W przypadku regulaminów w systemie na kartę określenie „Abonent” powinno być zastąpione określeniem „Użytkownik”.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, masz prawo, do dnia wejścia ich w życie, wypowiedzieć umowę, do której zastosowanie ma zmieniany regulamin, w trybie i na warunkach w niej określonych.

Jeżeli wypowiesz nam umowę w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym, to będziemy mieli wówczas prawo do dochodzenia przewidzianej umową części udzielonej Tobie ulgi. Będziemy mogli tak zrobić, ponieważ zmiany wynikają z konieczności wdrożenia nowych przepisów prawa.

Poprzedni akapit nie dotyczy:

 • • umów abonamentowych po ich przejściu w czas nieokreślony,
 • • umów w systemie Mix po wniesieniu wszystkich obowiązkowych doładowań;
 • • umów w systemie T‑Mobile na kartę.

1Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych B2B oraz Cenniku tych usług są opisane w odrębnym komunikacie.

2Zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych Heyah i tuBiedronka oraz w cennikach tych usług są opisane w odrębnym komunikacie.