Informacje i pomocCenniki i dokumenty

Ogłoszenie z dnia 11.11.2018 r.

Niniejsze ogłoszenie dotyczy jedynie Abonentów Mix, dla których wiążący jest Cennik Taryfy Frii Mix 2/I.

T-Mobile Polska S.A. informuje, iż w związku ze zmianą przepisów prawa, od dnia 12.12.2018 r. zmianie ulega Cennik Taryfy Frii Mix 2/I, obowiązujący do dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Wprowadzone zmiany związane są bezpośrednio ze zmianą przepisów prawa, tj. wejściem w życie odpowiednich przepisów Ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1118)..

W związku z powyższym w Cenniku Taryfy Frii Mix 2/I:

 1. W sekcji Cennika pt. „Notyfikacja Premium” skreśla się treść tej sekcji i zastępuje następującą treścią:

  „Notyfikacja Premium*
  (Informowanie o osiągnięciu progu kwotowego łącznie dla Usług o Podwyższonej Opłacie)

  Aktywacja bezpłatna

  * Operator oferuje następujące progi kwotowe: 0 zł, 35 zł, 75 zł, 100 zł, 200 zł , 500 zł, 1000 zł (każdorazowo z VAT). W przypadku gdy Abonent Mix nie określi progu kwotowego, próg ten wynosi 35 zł. Operator natychmiast informuje Abonenta Mix o osiągnięciu progu kwotowego. Abonent Mix może w każdej chwili zmieniać dyspozycję co do wysokości progu. Osiągnięcie progu kwotowego dotyczy kosztów w danym okresie/cyklu rozliczeniowym, a w przypadku braku takiego okresu/cyklu w danym miesiącu kalendarzowym. Abonent Mix będzie powiadamiany o osiągnięciu progu kwotowego SMS-em, a w przypadku Abonenta Mix usług konwergentnych (t.j. stacjonarnych, świadczonych w oparciu o elementy sieci ruchomej) będzie odtwarzany komunikat głosowy w trakcie połączenia (minimum trzy próby w ciągu 24h od momentu osiągnięcia progu).”

 2. W sekcji Cennika pt. „Limit Kwotowy Premium” skreśla się treść tej sekcji i zastępuje następującą treścią:

  „Limit Kwotowy Premium**
  (Blokada Usług o Podwyższonej Opłacie po przekroczeniu progu kwotowego)

  Aktywacja bezpłatna

  ** Po osiągnięciu jednego z następujących progów kwotowych: 0 zł, 35 zł, 75 zł, 100 zł, 200 zł, 500 zł, 1000 zł (każdorazowo z VAT), Operator blokuje możliwość korzystania z Usług o Podwyższonej Opłacie, a dalsze korzystanie z tych Usług możliwe jest wyłącznie po określeniu przez Abonenta Mix wyższego progu kwotowego, do wysokości tego progu. Abonent Mix może w każdej chwili zmieniać dyspozycję co do wysokości progu. Osiągnięcie progu kwotowego dotyczy kosztów w danym okresie/cyklu rozliczeniowym, a w przypadku braku takiego okresu/cyklu - w danym miesiącu kalendarzowym.”

 3. W sekcji Cennika znajdującej się bezpośrednio pod tabelą pt. „Limit jednostkowy Premium” skreśla się treść pkt 2 ppkt b i dodaje się nowy pkt 4 o następującej treści:

  „4. Abonent Mix ma możliwość blokowania połączeń dotyczących Usługi o Podwyższonej Opłacie (wychodzących lub przychodzących), w tym połączeń niepowodujących obowiązku zapłaty, w zakresie całkowitej blokady takich połączeń, blokady poszczególnych rodzajów Usług o Podwyższonej Opłacie oraz blokady Usług o Podwyższonej Opłacie, których cena brutto za jednostkę rozliczeniową przekracza próg kwotowy określony przez Abonenta Mix.”

 4. W sekcji Cennika pt. „Całkowita Blokada Usług o Podwyższonej Opłacie” skreśla się następującą treść:

  „Dla uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że usługi wskazane w powyższej tabeli nie dotyczą w szczególności: Usług o Podwyższonej Opłacie, świadczonych w wykonaniu obowiązku ustawowego, w przypadku których zastosowanie blokady mogłoby spowodować naruszenie tego obowiązku (co dotyczy w szczególności usługi połączenia z konsultantem Operatora) oraz połączeń dotyczących Usługi o Podwyższonej Opłacie (wychodzących lub przychodzących), w sytuacji, gdy takie połączenie nie powoduje obowiązku zapłaty, w szczególności z powodu jej naliczenia przed wprowadzeniem blokady.”

  i zastępuje się ją nową, następującą treścią:

  „Dla uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że usługi wskazane w powyższej tabeli nie dotyczą w szczególności Usług o Podwyższonej Opłacie, świadczonych w wykonaniu obowiązku ustawowego, w przypadku których zastosowanie blokady mogłoby spowodować naruszenie tego obowiązku (co dotyczy w szczególności usługi połączenia z konsultantem Operatora). Abonent Mix ma możliwość blokowania połączeń dotyczących Usługi o Podwyższonej Opłacie (wychodzących lub przychodzących), w tym połączeń niepowodujących obowiązku zapłaty, w zakresie całkowitej blokady takich połączeń.”

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, Abonenci Mix mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych najpóźniej do dnia wejścia tych zmian w życie. W razie skorzystania z powyższego prawa przez Abonenta Mix przed upływem czasu określonego obowiązywania umowy, Operator ma prawo do żądania zapłaty przewidzianego umową roszczenia za jednostronne rozwiązanie umowy z tego tytułu.Ogłoszenie z dnia 11.11.2018 r.

Niniejsze ogłoszenie dotyczy jedynie Abonentów Mix, dla których wiążący jest Cennik Taryfy Frii Mix 2/I.

T-Mobile Polska S.A. informuje, iż w związku ze zmianą przepisów prawa, od dnia 12.12.2018 r. zmianie ulega Cennik Taryfy Frii Mix 2/I, obowiązujący do dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości. Ponadto wprowadzone zostają nowe limity dotyczące transakcji płatniczych przeprowadzanych w celu zakupu określonego rodzaju usług wskazanych poniżej lub na dokonywanie darowizn w ramach zbiórek publicznych.

Wprowadzone zmiany związane są bezpośrednio ze zmianą przepisów prawa, tj. wejściem w życie odpowiednich przepisów Ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1075)..

Transakcje płatnicze przeprowadzane przez Operatora, doliczane do należności za usługi telekomunikacyjne (w rozumieniu powyższej Ustawy) dotyczą nabywania przez Abonentów Mix:

 1. Usług o Podwyższonej Opłacie, w tym usług głosowych o podwyższonej opłacie,

 2. Usług dodatkowych, zawierających treści cyfrowe, w szczególności usług rozrywkowych (filmy, muzyka, gry), informacyjnych (informacje o pogodzie, aktualności, informacje sportowe, giełdowe, o numerach telefonów), usług dla telewidzów i radiosłuchaczy (głosowania, konkursy, publikowanie reakcji na żywo),

 3. Biletów, w szczególności komunikacyjnych, parkingowych oraz biletów wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe oraz dokonywania przez nich darowizn w ramach zbiórek publicznych.

Abonent Mix może dokonywać powyższych zakupów lub darowizn, jeżeli wartość pojedynczego zakupu/darowizny nie przekroczy równowartości w walucie polskiej kwoty 50 euro oraz jeżeli łączna wartość takich zakupów/darowizn nie przekroczy równowartości w walucie polskiej kwoty 300 euro w danym okresie/cyklu rozliczeniowym, a w przypadku braku takiego okresu/cyklu, w danym miesiącu kalendarzowym. Kwoty wyrażone w euro obliczane będą przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 31 października poprzedniego roku.


W związku z powyższym w Cenniku Taryfy Frii Mix 2/I pod tabelą pt. „Limit jednostkowy Premium” dodaje się w Cenniku nową sekcję pt. „Limity transakcji płatniczych”, o następującej treści:


„W celu zakupu przez Abonenta Mix Usług o Podwyższonej Opłacie, Operator może przeprowadzać transakcje płatnicze, dokonywane obok usług telekomunikacyjnych, doliczane do należności za usługi telekomunikacyjne. Abonent Mix może nabywać Usługi o Podwyższonej Opłacie, jeżeli wartość pojedynczego zakupu nie przekroczy równowartości w walucie polskiej kwoty 50 euro oraz jeżeli łączna wartość takich zakupów nie przekroczy równowartości w walucie polskiej kwoty 300 euro w danym okresie/cyklu rozliczeniowym, a w przypadku braku takiego okresu/cyklu, w danym miesiącu kalendarzowym. Kwoty wyrażone w euro obliczane będą przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 31 października poprzedniego roku.”


W przypadku braku akceptacji powyższych zmian Abonenci Mix mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych najpóźniej do dnia wejścia tych zmian w życie. W razie skorzystania z powyższego prawa przez Abonenta Mix przed upływem czasu określonego obowiązywania umowy, Operator ma prawo do żądania zapłaty przewidzianego umową roszczenia za jednostronne rozwiązanie umowy z tego tytułu.