Informacje i pomocCenniki i dokumenty

ZMIANA PRAWA I ZMIANA UMOWY Z DNIEM 12.12.2018

Szanowni Państwo,

Z dniem 12.12.2018r. zmieniają się przepisy prawa m.in. dotyczące trybu w jaki abonent może zmienić umowę. W związku z tym T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) przekazuje następujące informacje dotyczące głównej części umowy.

Informacja dla abonentów będących konsumentami

W związku ze zmianą przepisów prawa, realizując obowiązek dostosowania umów z abonentami do nowych regulacji, T-Mobile zmienia z dniem 12 grudnia 2018r. postanowienia głównej części umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych (w tym głównej części aneksów do takich umów). Zmiana dotyczy umów i aneksów zawartych na piśmie, w których występują Państwo w roli konsumenta. Modyfikacje postanowień umowy dotyczą zasad, na jakich zdalnie zmieniają Państwo umowę. Od wskazanej daty T-Mobile będzie wysyłać Państwu szersze niż dotychczas potwierdzenie zdalnej zmiany umowy. Będzie ono dostarczone znacznie szybciej niż obecnie, bo przed rozpoczęciem świadczenia usług na zmienionych zasadach oraz będzie przekazane zawsze w całości na trwałym nośniku (np. e-mail, SMS, papier). Od 12.12.2018r., aby zdalna zmiana zlecona przez Państwa przez telefon była ważna, T-Mobile musi przekazać Państwu odpowiednie informacje na trwałym nośniku a następnie uzyskać co do nich Państwa akceptację - też na takim nośniku (np. e-mail, SMS, nagranie rozmowy). Od 12.12.2018r. termin na odstąpienie od zdalnej zmiany umowy będzie liczony od jej dokonania (obecnie od otrzymania potwierdzenia). Od wskazanej daty, jeśli nie zostaną Państwo poinformowani o prawie odstąpienia, to termin na odstąpienie wydłuży się do 12 miesięcy (obecnie, w przypadku braku dostarczenia potwierdzenia zdalnej zmiany, termin na odstąpienie wydłuża się do 3 miesięcy). Szczegółowe informacje dotyczące zmiany głównej części umowy ujęte są w pismach, które zostały do Państwa wysłane.


Informacja dla abonentów niebędących konsumentami

Wskazana zmiana przepisów prawa nie wymusza na T-Mobile obowiązku zmiany głównej części obecnych umów/aneksów z abonentami niebędącymi konsumentami. Od dnia 12.12.2018r. postanowienia takich umów będą wykonywane zgodnie z nowymi przepisami prawa. Oznacza to w szczególności, że wszystkie opisane w umowach wykorzystywane kanały komunikacji służące potwierdzeniu zdalnej zmiany umowy inicjowanej przez Abonenta będą trwałymi nośnikami w rozumieniu przepisów prawa.