KOMUNIKATY

Zmiana cen usług roamingowych od 01 lipca 2022 r.

Komunikat z 30.05.2022 r.

Szanowni Państwo, 


T-Mobile Polska S.A. uprzejmie informuje, iż od dnia 1 lipca 2022 r. zmianie ulegają poniższej wskazane regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych:

 1. regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych w systemie abonamentowym (to jest takie, które obowiązują, gdy płacisz Abonament)[1], 
 2. regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych w systemie Mix (to jest takie, gdy w czasie oznaczonym masz/miałeś obowiązek comiesięcznego doładowania kwotą minimalną);
 3. regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych w systemie na kartę[2] ; 

Wprowadzone zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, tj. wejścia w życie z dniem 1 lipca 2022 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. 


W związku z powyższym:


1. W regulaminach, będących częścią umów zawartych do dnia 31 grudnia 2016 roku po ostatnim paragrafie dodaje się kolejny paragraf o następującej treści:


 1. Z zastrzeżeniem ustępu 2, T-Mobile oferuje Abonentom detaliczne usługi roamingu regulowanego na warunkach nie mniej korzystnych niż oferowane na terytorium Polski, w szczególności pod względem jakości Usług Telekomunikacyjnych, jeżeli w sieci operatora uczestniczącego w roamingu jest dostępna ta sama generacja sieci łączności ruchomej oraz są dostępne takie same warunki i te same technologie.


2. W poszczególnych krajach Unii Europejskiej detaliczne usługi roamingu regulowanego mogą być oferowane na warunkach mniej korzystnych niż warunki oferowane na terytorium Polski, w szczególności jakość usług w roamingu regulowanym może się różnić się od jakości usług świadczonych na terytorium Polski.


Wpływ na jakość usług roamingu regulowanego, w tym na różnice pomiędzy jakością usług w roamingu regulowanym a usługami na terytorium Polski, mogą mieć w szczególności następujące przyczyny:


1) w zakresie usług transmisji danych:


 • konfiguracja i pojemność sieci operatora uczestniczącego w roamingu mogą mieć wpływ na wystąpienie opóźnienia i osiągane prędkości innych niż oferowane na terytorium Polski,
 • wydłużenie ścieżki transmisyjnej spowodowane odległością sieci operatora uczestniczącego w roamingu od Sieci T-Mobile ma wpływ na wystąpienie opóźnienia i osiągane prędkości innych niż oferowane na terytorium Polski;

2) w zakresie połączeń głosowych


 • połączenia w jakości HD Voice+ i jakości HD Voice mogą być niedostępne w roamingu,
 • usługa VoLTE może być niedostępna w roamingu, 

w przypadku dostępności VoLTE w roamingu na jakość połączeń VoLTE ma wpływ pokrycie 4G (LTE) operatora uczestniczącego w roamingu, gdyż w przypadku opuszczenia przez Abonenta zasięgu sieci w technologii 4G (LTE) może nastąpić zerwanie połączenia.


Aktualne informacje o jakości usług świadczonych w ramach roamingu regulowanego publikowane są na stronie internetowej www.t-mobile.pl.


3. W przypadku różnic w warunkach świadczenia usług roamingu regulowanego a usługami świadczonymi na terytorium Polski, w szczególności pod względem jakości usług telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem ustępu 2 , Abonentowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym, opisanym Regulaminem.  


4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają odpowiedzialności T- Mobile za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w zakresie usług innych usługi roamingu regulowanego”.2. W regulaminach, będących częścią umów zawartych od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku w paragrafie zawierającym dane o jakości Usług Telekomunikacyjnych oraz zasady dostępu do Internetu dodaje się ostatni poniższy ustęp:


„Z zastrzeżeniem zdania poniższego, T-Mobile oferuje Abonentom detaliczne usługi roamingu regulowanego na warunkach nie mniej korzystnych niż oferowane na terytorium Polski, w szczególności pod względem jakości Usług Telekomunikacyjnych, jeżeli w sieci operatora uczestniczącego w roamingu jest dostępna ta sama generacja sieci łączności ruchomej oraz są dostępne takie same warunki i te same technologie.


W poszczególnych krajach Unii Europejskiej detaliczne usługi roamingu regulowanego mogą być oferowane na warunkach mniej korzystnych niż warunki oferowane na terytorium Polski, w szczególności jakość usług w roamingu regulowanym może się różnić się od jakości usług świadczonych na terytorium Polski.


Wpływ na jakość usług roamingu regulowanego, w tym na różnice pomiędzy jakością usług w roamingu regulowanym a usługami na terytorium Polski, mogą mieć w szczególności następujące przyczyny:


1) w zakresie usług transmisji danych


 • konfiguracja i pojemność sieci operatora uczestniczącego w roamingu mogą mieć wpływ na wystąpienie opóźnienia i osiągane prędkości innych niż oferowane na terytorium Polski,
 • wydłużenie ścieżki transmisyjnej spowodowane odległością sieci operatora uczestniczącego w roamingu od Sieci T-Mobile ma wpływ na wystąpienie opóźnienia i osiągane prędkości innych niż oferowane na terytorium Polski;

2) w zakresie połączeń głosowych


 • połączenia w jakości HD Voice+ i jakości HD Voice mogą być niedostępne w roamingu,
 • usługa VoLTE może być niedostępna w roamingu, 

w przypadku dostępności VoLTE w roamingu na jakość połączeń VoLTE ma wpływ pokrycie 4G (LTE) operatora uczestniczącego w roamingu, gdyż w przypadku opuszczenia przez Abonenta zasięgu sieci w technologii 4G (LTE) może nastąpić zerwanie połączenia.


Aktualne informacje o jakości usług świadczonych w ramach roamingu regulowanego publikowane są na stronie internetowej www.-t-mobile.pl.


W przypadku różnic w warunkach świadczenia usług roamingu regulowanego a usługami świadczonymi na terytorium Polski, w szczególności pod względem jakości usług telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem zdania drugiego powyżej, Abonentowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym, opisanym Regulaminem.  


Postanowienia niniejszego punktu nie wyłączają odpowiedzialności Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w zakresie usług innych usługi roamingu regulowanego”.Jeżeli w Twoim regulaminie na określenie T-Mobile S.A. jest używane określenie „Operator” to w powyższych zmianach regulaminów słowo „T-Mobile”‘ powinno być zastąpione słowem „Operator”.


W przypadku regulaminów w systemie Mix określenie „Abonent” powinno być zastąpione określeniem „Abonent Mix”.  


W przypadku regulaminów w systemie na kartę określenie „Abonent” powinno być zastąpione określeniem „Użytkownik”.  W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, masz prawo, do dnia wejścia ich w życie, wypowiedzieć umowę, do której zastosowanie ma zmieniany regulamin, w trybie i na warunkach w niej określonych. 


Jeżeli wypowiesz nam umowę w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym, to będziemy mieli wówczas prawo do dochodzenia przewidzianej umową części udzielonej Tobie ulgi. Będziemy mogli tak zrobić, ponieważ zmiany wynikają z konieczności wdrożenia nowych przepisów prawa.


Poprzedni akapit nie dotyczy:


 • umów abonamentowych po ich przejściu w czas nieokreślony,
 • umów w systemie Mix po wniesieniu wszystkich obowiązkowych doładowań;
 • umów w systemie T-Mobile na kartę.


[1] Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych B2B oraz Cenniku tych usług są opisane w odrębnym komunikacie. 

[2] Zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych Heyah i tuBiedronka oraz w cennikach tych usług są opisane w odrębnym komunikacie.

ZMIANA CEN USŁUG ROAMINGOWYCH OD 01 LIPCA 2022 R.

T-Mobile Polska S.A. (dalej: T-Mobile”) z dniem 1 lipca 2022 r. dokonuje zmian w cennikach usług roamingowych. Wprowadzone zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, tj. wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (dalej jako „Rozporządzenie 2022/612”).


Zmiany dotyczą wszystkich taryf oraz cenników roamingowych obowiązujących abonentów, będących konsumentami, w tym użytkowników usług na kartę oraz abonentów tu Biedronka i Heyah.


Istota zmian polega głównie na obniżeniu niektórych cen usług w Strefie Roamingowej 1A (Unia Europejska oraz kraje/terytoria nienależące do Unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Aktualna lista krajów/terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A jest tutaj).


Zmiany obejmują:


1. Zmiany w Limicie Danych UE:


 • obniżenie wysokości opłat dodatkowych, pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania w Strefie Roamingowej 1A za transmisję danych do 11,59 zł za każdy GB transmisji danych,
 • obniżenie wysokości opłat dodatkowych, pobieranych po przekroczeniu Limitu Danych UE w Strefie Roamingowej 1A do 11,59 zł za każdy GB transmisji danych,
 • podwyższenie Limitów Danych UE w Strefie Roamingowej 1A.

Przykładowe wartości Limitu Danych UE w Strefie Roamingowej 1A (dane przed i po zmianie).


Kwota miesięczna Limit Danych UE do 30/06/2022 Limit Danych UE od 01/07/2022
1 zł 0,14 GB 0,17 GB
5 zł 0,73 GB 0,86 GB
10 zł 1,46 GB 1,73 GB
15 zł 2,19 GB 2,59 GB
30 zł 4,28 GB 5,18 GB
50 zł 7,13 GB 8,63 GB
80 zł 11,41 GB 13,81 GB
100 zł 14,27 GB 17,26 GB

Wszystkie zmiany dotyczące poszczególnych Limitów Danych UE są zamieszczone w cennikach roamingowych, zamieszczonych pod komunikatem. 


2. Zmiany wysokości opłat dodatkowych przewidzianych Polityką Uczciwego Korzystania za niewłaściwe lub niestandardowe korzystanie z Usług w Strefie Roamingowej 1A:


 • obniżenie wysokości opłat dodatkowych, pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania za minutę połączenia wykonanego, minutę odebranego połączenia, wiadomość SMS i MMS, za GB transmisji danych.
Wysokość opłat dodatkowych, które mogą być naliczane w Strefie Roamingowej 1A Opłaty do 30/06/2022 Opłaty od 01/07/2022
Opłata dodatkowa za minutę wykonanego połączenia głosowego 0,16 zł za min. 0,12 zł za min.
Opłata dodatkowa za minutę odebranego połączenia głosowego 0,04 zł za min. 0,25 zł za 10 min.
Opłata dodatkowa za wysłaną wiadomość SMS 0,05 zł za 1 szt. 0,12 zł za 10 szt.
Opata dodatkowa za wysłaną wiadomość MMS 0,12 zł za 10 szt. 0,11 zł za 10 szt.
Opłata dodatkowa za każdy GB transmisji danych 14,02 zł za 1 GB 11,59 zł za 1 GB

Powyższe zmiany będziecie mogli Państwo również sprawdzić w aplikacji Mój T-Mobile od dnia 1 lipca 2022. 


Pozostałe ceny i inne opłaty nie ulegają zmianie.


3. Zmiany w zakresie limitu wydatków na transmisję


Rozporządzenie 2022/612 wprowadziło dodatkowy próg limitu wydatków na transmisję danych w roamingu. Po przekroczeniu tego progu transmisja danych zostanie zablokowana, po uprzednim powiadomieniu Państwa przez T-Mobile. 


Limit wydatków na transmisje danych obowiązuje tych Państwa, którzy korzystają z domyślnego limitu wydatków na transmisje danych na poziomie równowartości 50 EUR. W stosunku do tych abonentów obowiązują dwa progi limitu wydatków na transmisję danych: pierwszy na poziomie równowartości 50 EUR i drugi po wykorzystaniu dodatkowych 50 EUR (łącznie po przekroczeniu równowartości 100 EUR w złotych polskich). 


Wprowadzenie dodatkowego progu limitu wydatków na transmisję danych spowodowało konieczność dokonania zmiany definicji „Limitu wydatków na transmisję danych w roamingu”, znajdującej się w Objaśnieniach każdego z cenników. 


4. Zmiany dotyczące dostosowania postanowień Cenników do aktualnych podstaw prawnych. 


W związku z faktem, że Rozporządzenie 2022/612 zastępuje dotychczasowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012, w cennikach roamingowych oraz Polityce uczciwego korzystania dokonano uaktualnienia podstaw prawnych przywołanych w Cennikach. 


W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, macie Państwo prawo do dnia wejścia ich w życie, wypowiedzieć umowę, w trybie i na warunkach w niej określonych. 


Jeżeli wypowiecie Państwo umowę w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym, to T-Mobile będzie wówczas miał prawo do dochodzenia przewidzianej umową części udzielonej Państwu ulgi. T-Mobile będzie uprawniony do tego, ponieważ zmiany wynikają z konieczności wdrożenia nowych przepisów prawa. 


Poprzedni akapit nie dotyczy: 


 • umów abonamentowych po ich przejściu w czas nieokreślony,
 • umów w systemie Mix po wniesieniu wszystkich obowiązkowych doładowań,
 • umów w systemie T-Mobile na kartę.

Pod kolejnymi linkami udostępniamy wszystkie cenniki roamingowe dla klientów abonentowych, prepaid i MIX, ze zmianami obowiązującymi od dnia 1 lipca 2022


Aby sprawdzić obowiązujący Państwa cennik, należy wyszukać go po nazwie

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz kontaktu z konsultantem?

Znajdź salon