Informacje i pomocUdogodnienia dla Osób Niepełnosprawnych
oferowane przez T-Mobile

T-Mobile Polska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom prawie 16 milionów Klientów. Nadrzędnym celem T-Mobile jest budowanie długofalowych relacji z Klientami w oparciu o zrozumienie ich indywidualnych potrzeb oraz dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań technologicznych. W tym celu T-Mobile wdrożyła szereg rozwiązań dla osób niepełnosprawnych (dysfunkcje słuchu, wzroku oraz upośledzenia ruchowe) oraz rozpoczęła współpracę z firmami oferującymi innowacyjne usługi dla osób niepełnosprawnych.

Różni ludzie, mnogość potrzeb, firma T-Mobile wychodzi im naprzeciw poprzez szereg planowanych udogodnień ułatwiających codzienne wyzwania stawiane przed osobami z dysfunkcją słuchu, wzroku i ruchu. W ramach współpracy T-Mobile oraz Migam zostaną zaprezentowane innowacyjne narzędzia do nauki języka migowego oraz komunikacji z osobami niesłyszącymi. Wzajemna współpraca to przykład na nowy wymiar technologii ale także szansa dla osób Głuchych na lepszą rzeczywistość. Dzięki wspólnym działaniom chcemy wyrównać szanse osób niepełnosprawnych na poziomie edukacyjnym i zawodowym.

 • T-Mobile udostępni możliwość komunikacji audiowizualnej osoby niesłyszącej lub niemówiącej z tłumaczem polskiego języka migowego lub systemu językowo – migowego. Lista punktów sprzedaży usług, w których dostępne będą urządzenia umożliwiające taką komunikację znajduje się w załączniku. Udogodnienie to zostanie wprowadzone w najbliższym czasie, zgodnie z terminem określonym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
 • T-Mobile zgodnie z treścią Porozumienia w sprawie przeprowadzenia pilotażu systemu komunikacji dla osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) podpisanego m.in. z Ministrem Administracji i Cyfryzacji udostępni w 10 punktach sprzedaży usług pętle indukcyjne.

Oznaczenia punktów sprzedaży:

 • Oznakowanie punktów sprzedaży wyposażonych w petlę indukcyjną przenośną

  Oznakowanie punktów sprzedaży wyposażonych w petlę indukcyjną przenośną

 • Oznakowanie stanowisk w punktach sprzedaży przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych

  Oznakowanie stanowisk w punktach sprzedaży przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych

 • Oznakowanie urządzeń w punktach sprzedaży umożliwiających kontakt z osobą niesłyszącą lub niemówiącą

  Oznakowanie urządzeń w punktach sprzedaży umożliwiających kontakt z osobą niesłyszącą lub niemówiącą

 • Oznakowanie stanowisk w punktach sprzedaży przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych

  Oznakowanie stanowisk w punktach sprzedaży przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych

 • T-Mobile udostępnia osobom słabowidzącym udogodnienie polegające na możliwości pokazania na monitorze komputera informacji dotyczących świadczonych usług telekomunikacyjnych w formacie umożliwiającym zapoznanie się takiej osobie z tymi informacjami.
 • T-Mobile udostępnia sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym informacje o wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych;
 • T-Mobile udostępnia sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
 • T-Mobile na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, udostępnia ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym, przy czym za teksty autentyczne uznaje się ogólne warunki, wzory umów oraz regulaminy i cenniki przygotowane przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych w alfabecie łacińskim.
 • T-Mobile na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w postaci pisemnej lub elektronicznej udostępnia:
  1. informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzone na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym;
  2. szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

Jednostki T-Mobile obsługujące użytkowników końcowych spełniają wymogi dostępności dla osób z upośledzeniem narządu ruchu. T-Mobile dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia zgodności z wymogami przepisów dotyczących dostosowania swoich punktów sprzedaży do obsługi osób niepełnosprawnych.

 • T-Mobile oferuje telekomunikacyjne urządzenia końcowe, niezbędne do zapewnienia dostępu osobie niepełnosprawnej do świadczonej usługi telefonicznej oraz przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne.
 • T-Mobile oferuje pomoc pracownika we właściwym skonfigurowaniu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej w jednostce obsługującej użytkowników końcowym lub telefonicznie.

T-Mobile na każde żądanie abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, przekazuje abonentowi informacje o oferowanych przez tego dostawcę usług wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej takie informacje powinny być sporządzane na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

Lista sklepów z udogodnieniami dla niepełnosprawnych