Dokumenty niezbędne do podpisania umowy

WAŻNE: w przypadku kiedy chcesz zawrzeć większą liczbę Umów lub Umowę z droższym sprzętem możemy poprosić Cię tylko o niektóre z listy dodatkowych dokumentów lub wymagać innych dokumentów nieuwzględnionych w wykazie.

Osoba fizyczna

 
Dowód osobisty 
 • Jeśli posiadasz już umowę z T-Mobile
  Uwaga: w przypadku, gdy od zawarcia pierwszej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych minął zbyt krótki okres możemy wymagać dodatkowych dokumentów.
 • Twoja pierwsza umowa z T-Mobile - dowód osobisty oraz jeden z dodatkowych dokumentów
  Dowód osobisty jest jedynym wymaganym dokumentem dla części ofert (np. bez telefonu lub innego sprzętu, z samym modemem/routerem, Taryfa Domowa, Internet Stacjonarny i Telefon Domowy, przeniesienie Twojego numeru abonamentowego z sieci innego Operatora do sieci T-Mobile), w pozostałych przypadkach dodatkowo wymagany jest jeden z dokumentów wymienionych poniżej.
Jeden z dodatkowych dokumentów 
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu na czas nieokreślony i określony - Pokaż mniejwięcej
  nie starsze niż 1 miesiąc, honorowane są tylko zaświadczenia z przewidywanym terminem zatrudnienia nie krótszym niż 3 miesiące, licząc od momentu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych (termin zatrudnienia musi być jasno określony w zaświadczeniu; termin 3 miesięcy nie jest brany pod uwagę w przypadku, gdy przyczyną wcześniejszego ustania zatrudnienia jest przejście na emeryturę lub rentę oraz nie ma zastosowania do nauczycieli), nie ma znaczenia forma zatrudnienia z wyłączeniem następujących nie honorowanych przypadków: umowy o pracę na okres próbny, sytuacje gdy pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia, zakład pracy jest w stanie likwidacji bądź upadłości, pensję pracownika obciąża egzekucja komornicza albo osoba przebywa na urlopie wychowawczym, zaświadczenie o zatrudnieniu obowiązkowo musi zawierać nr NIP firmy zatrudniającej oraz nr tel. kontaktowego do firmy
 • Ważna karta kredytowa
 • Faktura/rachunek za czynsz lub media (z zerowym saldem bieżącym lub potwierdzeniem wpłaty) - Pokaż mniejwięcej
  potwierdzenie wpłaty za fakturę/rachunek: za lokal (czynsz), lub gaz, lub wodę, Internet stacjonarny, lub abonament telewizyjny (w tym także za telewizję kablową albo satelitarną)
  • nie starsze niż z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych
  • wystawione na Twoje imię i nazwisko (osoby zawierającej Umowę)
  jeżeli potwierdzenie wpłaty za fakturę/rachunek nie zawiera takich informacji jak: Twoje imię, nazwisko oraz tytuł wpłaty, to dodatkowo wymagane jest załączenie faktury/rachunku w przypadku realizacji opłat drogą elektroniczną honorowane są wyciągi bankowe i potwierdzenia przelewów
 • Faktury/rachunki telekomunikacyjne - Pokaż mniejwięcej

  wystawione na Twoje imię i nazwisko, czyli osoby zamierzającej zawrzeć Umowę z T-Mobile i dotyczy dowolnych usług telekomunikacyjnych świadczonych przez innego operatora telefonii komórkowej lub stacjonarnej

  w przypadku operatorów komórkowych Orange, Plus, Play i Cyfrowy Polsat: ostatnia faktura z zerowym saldem bieżącym lub 3 potwierdzeniami wpłat z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, lub 3 faktury/rachunki (bez potwierdzeń wpłat) z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia Umowy

  w przypadku pozostałych operatorów telekomunikacyjnych: ostatnia faktura z zerowym saldem bieżącym lub 3 potwierdzeniami wpłat z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia Umowy

  w przypadku otrzymywania faktur/rachunków drogą elektroniczną honorowane są ich wydruki, a w przypadku realizacji opłat drogą elektroniczną honorowane są wydruki wyciągów bankowych i potwierdzeń przelewów

 • PIT-11 za rok poprzedni
 • Umowa-zlecenie lub umowa o dzieło - Pokaż mniejwięcej
  umowa-zlecenie lub umowa o dzieło – z przewidywanym terminem zatrudnienia nie krótszym niż 3 miesiące licząc od momentu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych
 • Kontrakt menadżerski, nauczycielski lub lekarza-stażysty - Pokaż mniejwięcej
  jeżeli kontrakt nie precyzuje terminu zatrudnienia, to honorowany jest wyłącznie wtedy, gdy wystawiono go nie wcześniej niż rok od zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych
 • Ostatni kontrakt marynarski  - Pokaż mniejwięcej
  ostatni kontrakt marynarski + książeczka żeglarska wydana przez Urząd Morski
 • Ważne legitymacje służb mundurowych i inne legitymacje służbowe - Pokaż mniejwięcej
  poselska, senatorska, radnego, sędziego, prokuratora, policyjna, żołnierza zawodowego, funkcjonariuszy służb państwowych, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, służby celnej, służby więziennej, pracowników PKP, NBP, nauczycielska, pracowników publicznych wyższych uczelni oraz inne legitymacje poświadczone pieczęciami instytucji publicznych i samorządowych
 • Legitymacje: kapłańska, adwokacka, radcowska, asesorska, komornicza, notariusza
 • Potwierdzenie wpłaty ZUS lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płaceniem składek na ubezpieczenie społeczne - Pokaż mniejwięcej
  • potwierdzenie wpłaty ZUS - nie starsze niż z poprzedniego miesiąca
  • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płaceniem składek na ubezpieczenie społeczne - nie starsze niż 2 miesiące
  • w przypadku dokonywania wpłat ZUS za pośrednictwem konta bankowego - potwierdzenie przelewu z banku - nie starsze niż z poprzedniego miesiąca
 • Emeryci i renciści - Pokaż mniejwięcej
  • emeryci i renciści: ważna legitymacja emeryta/rencisty ZUS lub KRUS;
  • emeryci: decyzja o przyznaniu albo wznowieniu świadczenia emerytalnego wypłacanego przez ZUS/KRUS/MON/MSWiA lub informacja o waloryzacji takiego świadczenia
  • emeryci: zaświadczenie o pobieraniu świadczenia emerytalnego z ZUS/KRUS/MON/MSWiA
  • renciści: decyzja o przyznaniu świadczenia lub wznowieniu świadczenia rentowego wypłacanego przez ZUS/KRUS/MON/MSWiA/ARiMR/PZU lub informacja o waloryzacji takiego świadczenia - pod warunkiem, że w dokumencie znajduje się określenie o przyznaniu świadczenia na stałe (bezterminowo) lub na czas określony z terminem późniejszym niż data zawarcia Umowy O Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych
  • legitymacja emeryta lub rencisty: wojskowego, policyjnego, prokuratora, sędziego
  • zaświadczenie o pobieraniu świadczenia rentowego z ZUS/KRUS/MON/MSWiA/ARiMR/PZU - nie starsze niż 1 miesiąc
  • decyzja o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego, urlopu górniczego lub zaświadczenie z ZUS/Urzędu Pracy o pobieraniu, któregoś ze wskazanych świadczeń
 • Studenci  - Pokaż mniejwięcej
  • ważna legitymacja studencka – jeśli nie ukończyłeś 28 lat (limit wieku nie dotyczy doktorantów)
  • zaświadczenie o pobieraniu nauki z dziekanatu szkoły wyższej – jeśli nie ukończyłeś 28 lat (limit wieku nie dotyczy doktorantów)
  • zaświadczenie o przyjęciu w poczet uczniów z sekretariatu szkoły policealnej/pomaturalnej - jeśli nie ukończyłeś 23 lat, dokument taki przedstawić możesz wyłącznie w okresie wakacji letnich, przed podjęciem pierwszego roku nauki
 • Uczniowie szkół policealnych/pomaturalnych/chorążych  - Pokaż mniejwięcej
  • legitymacja szkoły policealnej/pomaturalnej – jeśli nie ukończyłeś 23 lat
  • zaświadczenie o pobieraniu nauki z sekretariatu szkoły policealnej/pomaturalnej – jeśli nie ukończyłeś 23 lat
  • zaświadczenie o przyjęciu w poczet uczniów z sekretariatu szkoły policealnej/pomaturalnej - jeśli nie ukończyłeś 23 lat, dokument taki możesz przedstawić wyłącznie w okresie wakacji letnich, przed podjęciem pierwszego roku nauki
  • legitymacja szkoły chorążych (wojskowej, policyjnej, pożarniczej lub służby więziennej)
  • zaświadczenie o pobieraniu nauki z sekretariatu szkoły chorążych(wojskowej, policyjnej, pożarniczej lub służby więziennej)
 • Rolnicy  - Pokaż mniejwięcej
  • oryginał wpisu do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej
  • zaświadczenie o wielkości użytków rolnych z Urzędu Gminy (właściwego pobrania podatku gruntowego lub rolnego)
  • potwierdzenie wpłaty KRUS – nie starsze niż z poprzedniego kwartału
  • zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu z płaceniem składek na ubezpieczenie społeczne – nie starsze niż 6 miesięcy
 • Zezwolenie na wykonywanie praktyk lekarskich - Pokaż mniejwięcej
  • zezwolenie na wykonywanie praktyk lekarskich: indywidualnych, grupowych, specjalistycznych
  • zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk lekarskich: indywidualnych, grupowych lub specjalistycznych

Osoba fizyczna – obywatel innego kraju

 
Osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego i posiadająca kartę stałego pobytu 

karta pobytu lub karta pobytu obywatela Unii Europejskiej/EOG oraz jeden z poniższych dokumentów:

jeżeli karta lub któryś z poniższych dokumentów nie zawiera polskiego adresu, to dodatkowo wymagany jest Twój dokument, który taki adres będzie potwierdzał, np. potwierdzenie zameldowania albo rachunki za czynsz lub dowolne media z Twoimi danymi i polskim adresem

 • zaświadczenie o zatrudnieniu - Pokaż mniejwięcej
  zaświadczenie o zatrudnieniu na czas nieokreślony lub z przewidywanym terminem wygaśnięcia stosunku pracy nie wcześniej niż w dniu wygaśnięcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych
 • PIT-11 za rok poprzedni
 • ważna legitymacja studencka - Pokaż mniejwięcej
  ważna legitymacja studencka uczelni na terytorium Polski: honorowane są wyłącznie legitymacje studentów 1, 2 i 3 roku studiów - jeśli nie ukończyłeś 28 lat
 • faktury/rachunki telekomunikacyjne  - Pokaż mniejwięcej
  • wystawione na Twoje imię i nazwisko, czyli osoby zamierzającej zawrzeć Umowę z T-Mobile, za dowolne usługi telekomunikacyjne świadczone przez innego operatora telefonii komórkowej lub stacjonarnej
  • w przypadku operatorów komórkowych Orange, Plus, Play i Cyfrowy Polsat: ostatnia faktura z zerowym saldem bieżącym lub 3 potwierdzeniami wpłat z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, lub 3 faktury/rachunki (bez potwierdzeń wpłat) z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia Umowy
  • w przypadku pozostałych operatorów telekomunikacyjnych: ostatnia faktura z zerowym saldem bieżącym lub 3 potwierdzeniami wpłat z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia Umowy
  • w przypadku otrzymywania faktur/rachunków drogą elektroniczną honorowane są ich wydruki, a w przypadku realizacji opłat drogą elektroniczną honorowane są wydruki wyciągów bankowych i potwierdzeń przelewów
Osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego i NIE posiadająca karty stałego pobytu 
 • paszport dyplomatyczny lub służbowy albo dokument z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, uzasadniający przebywanie Klienta na terenie RP
 • paszport lub dowód osobisty obywatela Unii Europejskiej /EOG + potwierdzenie polskiego adresu oraz jeden z poniższych dokumentów: - Pokaż mniejwięcej
  potwierdzenie polskiego adresu, np. potwierdzenie zameldowania albo rachunki za czynsz lub dowolne media z danymi Klienta i polskim adresem
 • zaświadczenie o zatrudnieniu - Pokaż mniejwięcej
  pozwolenie na prace poświadczone przez Wydział Pracy właściwego Urzędu Wojewódzkiego (nie w przypadku obywateli Unii Europejskiej /EOG)
 • PIT-11 za rok poprzedni
 • ważna legitymacja studencka - Pokaż mniejwięcej
  ważna legitymacja studencka uczelni na terytorium Polski: honorowane są wyłącznie legitymacje studentów 1, 2 i 3 roku studiów jeśli nie ukończyłeś 28 lat
 • faktury/rachunki telekomunikacyjne  - Pokaż mniejwięcej
  • wystawione na Twoje imię i nazwisko, czyli osoby zamierzającej zawrzeć Umowę z T-Mobile, za dowolne usługi telekomunikacyjne świadczone przez innego operatora telefonii komórkowej lub stacjonarnej
  • w przypadku operatorów komórkowych Orange, Plus, Play i Cyfrowy Polsat: ostatnia faktura z zerowym saldem bieżącym lub 3 potwierdzeniami wpłat z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, lub 3 faktury/rachunki (bez potwierdzeń wpłat) z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia Umowy
  • w przypadku pozostałych operatorów telekomunikacyjnych: ostatnia faktura z zerowym saldem bieżącym lub 3 potwierdzeniami wpłat z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia Umowy
  • w przypadku otrzymywania faktur/rachunków drogą elektroniczną honorowane są ich wydruki, a w przypadku realizacji opłat drogą elektroniczną honorowane są wydruki wyciągów bankowych i potwierdzeń przelewów

Osoba fizyczna – prowadząca działalność gospodarczą

 
Dowód osobisty przedsiębiorcy 
 • dowód osobisty przedsiębiorcy - Pokaż mniejwięcej
  w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa RP paszport albo dowód osobisty obywatela państwa Unii Europejskiej/EOG, lub karta pobytu
wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
 • wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile

Spółka cywilna

 
Jeśli posiadasz już umowę z T-Mobile  

Dowód osobisty wspólnika dokonującego zakupu

Uwaga: w przypadku zawarcia pierwszej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, gdy minął zbyt krótki okres możemy wymagać dodatkowych dokumentów.

Twoja pierwsza umowa z T-Mobile  
 • Dowód osobisty wspólnika dokonującego zakupu oraz jeden z poniższych dokumentów:
 • Wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczący jednego ze wspólników (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile)
 • Umowa spółki cywilnej

Dowód osobisty może być jedynym wymaganym dokumentem dla części ofert (np. bez telefonu lub innego sprzętu, z samym modemem/routerem, Internet Stacjonarny i Telefon Domowy, przeniesienie Twojego numeru abonamentowego z sieci innego Operatora do sieci T-Mobile), w pozostałych przypadkach dodatkowo zawsze wymagany jest jeden z dokumentów wymienionych poniżej.

Dodatkowe dokumenty dla innych rodzajów spółek cywilnych 
 • spółka cywilna notariuszy  - Pokaż mniejwięcej
  Akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości jednego ze wspólników
 • spółka cywilna radców prawnych  - Pokaż mniejwięcej
  Wypis z listy radców prawnych wydany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych jednego ze wspólników
 • spółka cywilna adwokatów  - Pokaż mniejwięcej
  Zaświadczenie z Okręgowej Rady Adwokackiej o prowadzeniu działalności w kancelarii adwokackiej jednego ze wspólników
 • spółka cywilna działalności rolniczej/ogrodniczej  - Pokaż mniejwięcej
  Oryginał wpisu do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) lub oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR, lub zaświadczenie o wielkości użytków rolnych z Urzędu Gminy

Spółka komandytowa lub Spółka jawna

 
Jeśli posiadasz już umowę z T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu

Uwaga: w przypadku zawarcia pierwszej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, gdy minął zbyt krótki okres możemy wymagać dodatkowych dokumentów.

Twoja pierwsza umowa z T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
 • Wydruk KRS ze strony https://ems.ms.gov.pl (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile)
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP
 • Wydruk z Rejestru REGON ze strony GUS https://www.stat.gov.pl/regon (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile).

Fundacja lub Stowarzyszenie

 
Jeśli posiadasz już umowę z T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu

Uwaga: w przypadku zawarcia pierwszej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, gdy minął zbyt krótki okres możemy wymagać dodatkowych dokumentów.

Twoja pierwsza umowa z T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
 • Wydruk KRS ze strony https://ems.ms.gov.pl (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile)
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP
 • Wydruk z Rejestru REGON ze strony GUS https://www.stat.gov.pl/regon (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub Spółka akcyjna

 
Jeśli posiadasz już umowę z T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu

Uwaga: w przypadku zawarcia pierwszej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, gdy minął zbyt krótki okres możemy wymagać dodatkowych dokumentów.

Twoja pierwsza umowa z T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
 • Wydruk KRS ze strony https://ems.ms.gov.pl (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile) lub wniosek o rejestrację podmiotu w KRS potwierdzony pieczęcią sądu dokonującego rejestracji z datą złożenia do organu rejestrującego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą zawarcia umowy
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP
 • Wydruk z Rejestru REGON ze strony GUS https://www.stat.gov.pl/regon (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile).

Spółka komandytowo-akcyjna

 
Jeśli posiadasz już umowę z T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu

Uwaga: w przypadku zawarcia pierwszej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, gdy minął zbyt krótki okres możemy wymagać dodatkowych dokumentów.

Twoja pierwsza umowa z T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
 • Wydruk KRS ze strony https://ems.ms.gov.pl (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile)
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP
 • Wydruk z Rejestru REGON ze strony GUS https://www.stat.gov.pl/regon (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile).

Spółka partnerska

 
Jeśli posiadasz już umowę z T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu

Uwaga: w przypadku zawarcia pierwszej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, gdy minął zbyt krótki okres możemy wymagać dodatkowych dokumentów.

Twoja pierwsza umowa z T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
 • Wydruk KRS ze strony https://ems.ms.gov.pl (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile)
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP
 • Wydruk z Rejestru REGON ze strony GUS https://www.stat.gov.pl/regon (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile).

Kościół Katolicki i Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej

 
Jeśli jesteś już Klientem T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
 • Oryginał dekretu odpowiedniej władzy kościelnej poświadczający powołanie na funkcję arcybiskupa, biskupa, proboszcza lub dokumenty poświadczające udział w zarządzie gminy wyznaniowej lub związku gmin.
Twoja pierwsza umowa z T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
 • Oryginał dekretu odpowiedniej władzy kościelnej poświadczający powołanie na funkcję arcybiskupa, biskupa, proboszcza lub dokumenty poświadczające udział w zarządzie gminy wyznaniowej lub związku gmin.
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP
 • Wydruk z Rejestru REGON ze strony GUS https://www.stat.gov.pl/regon (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile).

Kościoły i związki wyznaniowe poza Kościołem Katolickim
oraz kościołami zrzeszonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej

 
Jeśli jesteś już Klientem T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
 • Dokumenty poświadczające udział w zarządzie gminy wyznaniowej lub związku gmin
Twoja pierwsza umowa z T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
 • Dokumenty poświadczające udział w zarządzie gminy wyznaniowej lub związku gmin
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP
 • Wydruk z Rejestru REGON ze strony GUS https://www.stat.gov.pl/regon (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile).

Spółdzielnia

 
Jeśli jesteś już Klientem T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
Twoja pierwsza umowa z T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
 • Wydruk KRS ze strony https://ems.ms.gov.pl (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile)
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP
 • Wydruk z Rejestru REGON ze strony GUS https://www.stat.gov.pl/regon (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile).

Wspólnota mieszkaniowa

 
Jeśli jesteś już Klientem T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
 • Uchwała wspólnoty w sprawie wyboru zarządu
Twoja pierwsza umowa z T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
 • Uchwała wspólnoty w sprawie wyboru zarządu
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP
 • Wydruk z Rejestru REGON ze strony GUS https://www.stat.gov.pl/regon (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile).

Przedsiębiorstwo Państwowe

 
Jeśli jesteś już Klientem T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
Twoja pierwsza umowa z T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
 • Wydruk KRS ze strony https://ems.ms.gov.pl (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile)
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP
 • Wydruk z Rejestru REGON ze strony GUS https://www.stat.gov.pl/regon (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile).

Banki

 
Jeśli jesteś już Klientem T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
Twoja pierwsza umowa z T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
 • Wydruk KRS ze strony https://ems.ms.gov.pl (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile)

Partia polityczna

 
Jeśli jesteś już Klientem T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
 • Oryginał odpisu z ewidencji partii politycznych (Rejestru Partii Politycznych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie) – wystawione przez sąd nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przedstawienia do wglądu.
Twoja pierwsza umowa z T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
 • Oryginał odpisu z ewidencji partii politycznych (Rejestru Partii Politycznych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie) – wystawione przez sąd nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przedstawienia do wglądu.
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP
 • Wydruk z Rejestru REGON ze strony GUS https://www.stat.gov.pl/regon (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile).

Związek zawodowy

 
Jeśli jesteś już Klientem T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
Twoja pierwsza umowa z T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
 • Wydruk KRS ze strony https://ems.ms.gov.pl (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile)
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP
 • Wydruk z Rejestru REGON ze strony GUS https://www.stat.gov.pl/regon (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile).

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Urzędy Państwowe, jednostki podległe – MON, MSWiA

 
Jeśli posiadasz już umowę z T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
 • Poświadczenie funkcji (np. kopia uchwały poświadczona za zgodność z oryginałem).
Twoja pierwsza umowa z T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
 • Poświadczenie funkcji (np. kopia uchwały poświadczona za zgodność z oryginałem) lub pełnomocnictwo wystawione przez jednostkę samorządu terytorialnego (gminę, powiat, województwo)
  Lub
  - Pismo od kierownika danej jednostki organizacyjnej zawierające:
  *polecenie zawarcia określonej liczby Umów w sieci T-Mobile,
  *dane osoby wyznaczonej do zawarcia Umowy (imię, nazwisko, data urodzenia, nr dowodu osobistego) ,
  *podpis i pieczątkę kierownika jednostki organizacyjnej,
  *datę i miejsce sporządzenia pisma,
  *pismo sporządzone na papierze firmowym – zalecane.

Biura Poselskie i Senatorskie

 
Jeśli jesteś już Klientem T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
 • Akt powołania Biura Poselskiego lub Senatorskiego (wraz z lokalizacją) przez daną partię polityczną lub akt powołania na Posła albo legitymacja poselska/senatorska.
Twoja pierwsza umowa z T-Mobile  
 • Dowód osobisty Posła lub Senatora
 • Akt powołania Biura Poselskiego lub Senatorskiego (wraz z lokalizacją) przez daną partię polityczną lub akt powołania na Posła albo legitymacja poselska/senatorska
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP
 • Wydruk z Rejestru REGON ze strony GUS https://www.stat.gov.pl/regon (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile).

Państwowe Jednostki Budżetowe lub Zakłady Budżetowe, Gospodarstwa Pomocnicze

 
Jeśli jesteś już Klientem T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
Twoja pierwsza umowa z T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
 • Decyzja dysponenta części budżetowej
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP
 • Poświadczenie funkcji wydane przez dysponenta części budżetowej
  Lub
  - Pismo od kierownika danej jednostki organizacyjnej zawierające:
  *polecenie zawarcia określonej liczby Umów w sieci T-Mobile,
  *dane osoby wyznaczonej do zawarcia Umowy (imię, nazwisko, data urodzenia, nr dowodu osobistego),
  *podpis i pieczątkę kierownika jednostki organizacyjnej,
  *datę i miejsce sporządzenia pisma,
  *pismo sporządzone na papierze firmowym – zalecane.

Szkoły i Uczelnie niepubliczne

 
Jeśli jesteś już Klientem T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
 • W przypadku uczelni/szkół wyższych niepublicznych: wypis z rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przedstawienia do wglądu lub poświadczenie aktualności ww. dokumentu
 • W przypadku pozostałych rodzajów szkół niepublicznych: wypis z rejestru ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub wypis z rejestru ewidencji szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (oba rejestry prowadzą Starostwa Powiatowe lub Urzędy Miast będących powiatami grodzkimi) - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przedstawienia do wglądu.
Twoja pierwsza umowa z T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
 • W przypadku uczelni/szkół wyższych niepublicznych: wypis z rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przedstawienia do wglądu lub poświadczenie aktualności ww. dokumentu
 • W przypadku pozostałych rodzajów szkół niepublicznych: wypis z rejestru ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub wypis z rejestru ewidencji szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (oba rejestry prowadzą Starostwa Powiatowe lub Urzędy Miast będących powiatami grodzkimi) - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przedstawienia do wglądu
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP
 • Wydruk z Rejestru REGON ze strony GUS https://www.stat.gov.pl/regon (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile).

Placówki dyplomatyczne / konsularne

 
Jeśli jesteś już Klientem T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
Twoja pierwsza umowa z T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
 • Poświadczenie funkcji
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP
 • Wydruk z Rejestru REGON ze strony GUS https://www.stat.gov.pl/regon (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile).
  Lub
  - Pismo od kierownika danej jednostki organizacyjnej zawierające:
  *polecenie zawarcia określonej liczby Umów w sieci T-Mobile,
  *dane osoby wyznaczonej do zawarcia Umowy (imię, nazwisko, data urodzenia, nr dowodu osobistego),
  *podpis i pieczątkę kierownika jednostki organizacyjnej,
  *datę i miejsce sporządzenia pisma,
  *pismo sporządzone na papierze firmowym – zalecane.

Przedstawicielstwo Firmy Zagranicznej

 
Jeśli jesteś już Klientem T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
Twoja pierwsza umowa z T-Mobile  
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
 • Zaświadczenie z ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przedstawienia do wglądu)
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP
 • Wydruk z Rejestru REGON ze strony GUS https://www.stat.gov.pl/regon (wydruku dokonuje sprzedawca T-Mobile).