InformacjaInformacja o zmianie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 25 maja 2017r.

Szanowni Państwo,

niniejsza informacja zawiera komunikat o zmianie warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych przez przedsiębiorców z T-Mobile Polska S.A. (zwaną dalej „Operatorem”). Umowy objęte niniejszą zmianą doprecyzowane są poniżej i określane są dalej jako „Umowa”.

I. Dla taryf Jump profirma M Specjalna, L, L Specjalna, XL, XL Specjalna, XXL, dokonuje się następujących zmian (treści przekreślone ulegają usunięciu a treści zapisane pogrubioną czcionką są treściami nowo wprowadzonymi):

„ W ramach niniejszej Oferty Operator oferuje w taryfie JUMP proFirma XXL i XL Specjalna usługę Nielimitowanego Roamingu w UE. Usługa polega na korzystaniu z usług telekomunikacyjnych głosowych wychodzących oraz przychodzących poza granicami RP przy wykorzystaniu sieci innych operatorów. Operator świadczy usługi przede wszystkim w celu korzystania z nich na terytorium RP. Usługa Nielimitowanego Roamingu w UE nie została stworzona w celu korzystania z usług Operatora wyłącznie lub głównie poza granicami RP lub przez większość czasu trwania Cyklu Rozliczeniowego. W przypadku, gdy Abonent, będzie korzystał z połączeń głosowych wychodzących w roamingu w UE dłużej niż 14 dni w każdym z dwóch następujących po sobie pełnych Cyklach Rozliczeniowych wówczas Operator ma prawo do wyłączenia usługi Nielimitowany Roaming w UE i automatycznego włączenia usługi Minuty i SMS-y w roamingu w Unii Europejskiej 1000.”

„W ramach usługi Minuty i SMS-y w roamingu w Unii Europejskiej -1000 abonent ma przyznanych 1000 minut do wykorzystania na połączenia głosowe wychodzące w roamingu w UE wymiennych na 1000 SMSów wychodzących w roamingu w UE. Minuty są wymienne na SMSy w stosunku 1:1 tj. w taki sposób, że 1 minuta odpowiada 1 SMSowi. Abonent może korzystać z ww. usługi w każdym pełnym Cyklu Rozliczeniowym przez czas oznaczony obowiązywania Umowy. Usługa Minuty i SMS-y w roamingu w Unii Europejskiej -1000 aktywowana w taryfie JUMP proFirma XXL i XL Specjalna na zasadach określonych w pkt….. powyżej będzie obowiązywała od Cyklu Rozliczeniowego następującego po dwóch pełnych Cyklach Rozliczeniowych następujących po sobie, o których mowa w pkt….. Opłata za korzystanie z ww. usługi zawarta jest w ramach Abonamentu. Pozostałe warunki korzystania z usługi zgodne są z pkt….. poniżej.”

„Po wykorzystaniu minut lub SMSów z puli zawartej w usługach: Minuty i SMS-y w roamingu w Unii Europejskiej – 1000 oraz Minuty i SMS-y w roamingu w Unii Europejskiej – 200 -połączenia głosowe wychodzące w roamingu w Unii Europejskiej oraz SMSy wychodzące w roamingu w UE będą rozliczane zgodnie z cennikiem CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH "Nowy roaming - Europa i świat nr 1 dla abonentów taryf biznesowych". Niewykorzystane minuty lub SMSy z puli objętej ww. usługami w danym Cyklu Rozliczeniowym nie przechodzą do wykorzystania na kolejny cykli i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie”.

„W ramach niniejszej Oferty Operator oferuje w taryfie JUMP proFirma M Specjalna, L, L specjalna, XL, XL Specjalna i XXL usługę Nielimitowanego Roamingu T-Mobile. Usługa polega na korzystaniu z usług telekomunikacyjnych głosowych wychodzących oraz przychodzących poza granicami RP przy wykorzystaniu sieci innych operatorów. Operator świadczy usługi przede wszystkim w celu korzystania z nich na terytorium RP. Usługa Nielimitowanego Roamingu T-Mobile nie została stworzona w celu korzystania z usług Operatora wyłącznie lub głównie poza granicami RP lub przez większość czasu trwania Cyklu Rozliczeniowego. W przypadku, gdy Abonent, będzie korzystał z połączeń głosowych wychodzących w roamingu w międzynarodowej strefie T-Mobile dłużej niż 14 dni w każdym z dwóch następujących po sobie pełnych Cyklach Rozliczeniowych wówczas Operator ma prawo do wyłączenia usługi Nielimitowany Roaming T-Mobile i automatycznego włączenia usługi Roaming T-Mobile 1000 minut i Roaming UE przychodzący – bez limitu“.

„W ramach niniejszej Oferty Operator oferuje w taryfie JUMP proFirma XL Specjalna i JUMP proFirma XXL usługę Nielimitowanego Roamingu w UE oraz usługę Nielimitowanego Roamingu T-Mobile. Usługi te polegają na korzystaniu z usług telekomunikacyjnych głosowych wychodzących oraz przychodzących poza granicami RP przy wykorzystaniu sieci innych operatorów. Operator świadczy usługi przede wszystkim w celu korzystania z nich na terytorium RP. Usługa Nielimitowanego Roamingu w UE oraz usługa Nielimitowanego Roamingu T-Mobile nie zostały stworzone w celu korzystania z usług Operatora wyłącznie lub głównie poza granicami RP lub przez większość czasu trwania Cyklu Rozliczeniowego. W przypadku, gdy Abonent, będzie korzystał z połączeń głosowych wychodzących w roamingu w UE lub z połączeń głosowych w międzynarodowej strefie T-Mobile dłużej niż 14 dni w każdym z dwóch następujących po sobie pełnych Cyklach Rozliczeniowych, wówczas Operator ma prawo do jednoczesnego wyłączenia zarówno usługi Nielimitowany Roaming w UE jak i usługi Nielimitowany Roaming T-Mobile i automatycznego włączenia usługi Minuty i SMS-y w roamingu w UE 500.”

„W ramach usługi Minuty i SMS-y w roamingu w Unii Europejskiej -500 Abonent ma przyznanych 500 minut do wykorzystania na połączenia głosowe wychodzące w roamingu w UE, wymiennych na 500 SMSów wychodzących w roamingu w UE. Minuty są wymienne na SMSy w stosunku 1:1, tj. w taki sposób, że 1 minuta odpowiada 1 SMSowi. Abonent może korzystać z ww. usługi w każdym pełnym Cyklu Rozliczeniowym przez czas określony obowiązywania Umowy. Usługa Minuty i SMS-y w roamingu w Unii Europejskiej -500 aktywowana w taryfie JUMP proFirma XXL i XL Specjalna na zasadach określonych powyżej będzie obowiązywała od Cyklu Rozliczeniowego następującego po dwóch pełnych Cyklach Rozliczeniowych następujących po sobie, o których mowa powyżej. Opłata za korzystanie z ww. usługi zawarta jest w ramach Abonamentu. Pozostałe warunki korzystania z usługi zgodne są z zasadami wskazanymiponiżej.”

„Po wykorzystaniu minut lub SMSów z puli zawartej w usługach: Minuty i SMS-y w roamingu w UE 200, Minuty i SMS-y w roamingu w UE 500 i Minuty i SMS-y w roamingu w UE 1000 -połączenia głosowe wychodzące w roamingu w Unii Europejskiej oraz SMSy wychodzące w roamingu w UE będą rozliczane zgodnie z cennikiem CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH "Nowy roaming - Europa i świat nr 1 dla abonentów taryf biznesowych". Niewykorzystane minuty lub SMSy z puli objętej ww. usługami w danym Cyklu Rozliczeniowym nie przechodzą do wykorzystania na kolejny cykl i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie.”

„W ramach niniejszej Oferty Operator oferuje w taryfie JUMP proFirma M Specjalna, L, L Specjalna oraz XL usługę Nielimitowanego Roamingu T-Mobile. Usługa polega na korzystaniu z usług telekomunikacyjnych głosowych wychodzących oraz przychodzących poza granicami RP przy wykorzystaniu sieci innych operatorów. Operator świadczy usługi przede wszystkim w celu korzystania z nich na terytorium RP. Usługa Nielimitowanego Roamingu T-Mobile nie została stworzona w celu korzystania z usług Operatora wyłącznie lub głównie poza granicami RP lub przez większość czasu trwania Cyklu Rozliczeniowego. W przypadku, gdy Abonent, będzie korzystał z połączeń głosowych wychodzących w roamingu w strefie T-Mobile dłużej niż 14 dni w każdym z dwóch następujących po sobie pełnych Cyklach Rozliczeniowych wówczas Operator ma prawo do wyłączenia usługi Nielimitowany Roaming T-Mobile i automatycznego włączenia usługi Minuty i SMS w Roamingu w UE - 500 i Roaming UE Przychodzące – bez limitu.“

Zmiany wejdą w życie z dniem 25 maja 2017 r. W przypadku, gdy data ta nie pokrywa się z początkiem Cyklu Rozliczeniowego, wówczas w stosunku do części cyklu od nastania wskazanego dnia do końca tego cyklu, obowiązują następujące zasady:

 

  1. minuty wymienne na SMS-y z puli objętej usługą „Minuty i SMS-y w Unii Europejskiej – 1000” oraz z puli objętej usługą „Minuty i SMS-y w Unii Europejskiej – 200” zostaną przyznane proporcjonalnie za okres od wskazanego dnia do końca tego cyklu.

 

II. Cennik Taryf Jump Profirma zastępuje się Cennikiem Taryf Jump Profirma (2) (dalej „Cennik”), stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Zmiana ta wejdzie w życie z dniem 25 maja 2017 r.

W przypadku braku akceptacji ww. zmian, przysługuje Państwu prawo do rozwiązania Umowy w trybie i na warunkach w niej określonych. Wypowiedzenia Umowy można dokonać do dnia wejścia w życie zmian t.j. do dnia 25 maja 2017 r. W przypadku wypowiedzenia przez Państwa Umowy z powodu braku akceptacji zmian, Operatorowi nie przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej.