AUS

AUS (Abonenckie Usługi Specjalne) umożliwiają połączenia z numerami skróconymi, które są dostępne w sieciach stacjonarnych (np. nr korporacji TAXI). Numerów nie trzeba poprzedzać prefiksami strefy numeracyjnej (np. bez 22 w Warszawie), jeśli połączenia są realizowane w obszarze działania tych numerów.

Numery AUS są przydzielane firmom przez operatora stacjonarnego i działają na zdefiniowanym obszarze, który jest ściśle określony w umowie z operatorem stacjonarnym.

Konfiguracja numeru AUS w sieci T-Mobile ułatwi skorzystanie z numerów usługowych w szczególności Abonentom i Użytkownikom, którzy przebywają poza miejscem zamieszkania i nie znają numeru kierunkowego. Połączenia z numerami AUS rozliczane są tak samo, jak połączenia wykonywane do sieci stacjonarnej.

Obowiązującym formatem numerów AUS jest format 19XYZ.

Klienci VPN (Sieci Firmowej i Sieci Korporacyjnej) będą wybierać numery AUS:

 • dla AUS bez wyróżnika strefy numeracyjnej (WSN) zawsze poprzedzając AUS cyfrą "zero"
  tzw. "escape code" -> 0+AUS, przykład 019191
 • dla AUS z wyróżnikiem strefy numeracyjnej (WSN)
  • dla Klientów (podmiotów) z formatem wybierania nr. publicznego bez "escape code" -> WSN+AUS, przykład 2219191
  • dla Klientów (podmiotów) z formatem wybierania nr. publicznego z "escape code" -> 0+WSN+AUS, przykład 02219191.

Wyjaśnienie: SN oznacza strefę numeracyjną, zgodnie z Planem Numeracji Krajowej.

W celu zgłoszenia przez Klienta prośby o konfigurację lub modyfikację numeru skróconego w sieci
T-Mobile, należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Wypełniony formularz - zgłoszenie numeru AUS do aktywacji lub modyfikacji
 • Wypis z KRS lub wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Pismo poświadczone przez operatora stacjonarnego, który przyznał klientowi numer AUS. Pismo musi zawierać następujące informacje: nazwa klienta, numer skrócony, numer długi (podkładowy), obszar, na jaki został przyznany numer skrócony AUS (tj. lista gmin, miast lub powiatów).

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
Sekcja Korespondencji
T-Mobile Polska S.A.
Ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

T-Mobile Polska S.A. uzależnia wykonanie konfiguracji sieci od warunków technicznych i dostępności zasobów w centralach. W szczególności T-Mobile Polska S.A. zastrzega sobie prawo do nie wykonania konfiguracji sieci w przypadku, gdy:

 • wniosek rejestracyjny do wykonania konfiguracji sieci jest niekompletny, nieczytelny lub, gdy nie zostały dostarczone wszystkie dokumenty wymagane do wykonania takiej konfiguracji,
 • podmiot występujący z wnioskiem rejestracyjnym do wykonania konfiguracji sieci zalega z płatnościami wobec T-Mobile Polska S.A.

T-Mobile Polska S.A. zastrzega sobie prawo do wykonania konfiguracji w terminie 15 dni roboczych od daty wpłynięcia do T-Mobile Polska S.A. prawidłowo wypełnionego i czytelnego wniosku rejestracyjnego wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

T-Mobile Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zestawienia połączenia na numer skrócony z przyczyn leżących poza siecią T-Mobile Polska S.A.

T-Mobile Polska S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków dotyczących konfiguracji sieci. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.t-mobile.pl i stają się obowiązujące z chwilą ich ogłoszenia.

Buttons