InformacjaInformacja o zmianie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 21 kwietnia 2017r.

Szanowni Państwo,

niniejsza informacja zawiera komunikat o zmianie warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych przez przedsiębiorców z T-Mobile Polska S.A. (zwaną dalej „Operatorem”). Umowy objęte niniejszą zmianą doprecyzowane są poniżej i określane są dalej jako „Umowa”.
Istota wskazanych zmian polega na:

Dla taryfy Jump profirma XL:

 1. 1) wyłączeniu usługi „Nielimitowanych Roaming T-Mobile”, „Travel & Surf w Międzynarodowej Strefie T-Mobile”, „Minuty i SMS w UE 1000” oraz usługi „Travel & Surf UE Abonament - 1 GB”
 2. 2) włączeniu usługi „Minuty i SMS w UE – 500” (wprowadzenie limitu zgodnie z poniższym pkt 4 niniejszego pisma) oraz usługi „Travel & Surf UE Abonament – 500 MB”

Dla taryfy Jump profirma XL Specjalna:

 1. 1) wyłączeniu usługi „Nielimitowanych Roaming T-Mobile”, „Travel & Surf w Międzynarodowej Strefie T-Mobile”, oraz usługi „Travel & Surf UE Abonament - 1 GB”
 2. 2) włączeniu usługi „Minuty i SMS w UE – 500” (wprowadzenie limitu zgodnie z poniższym pkt 4 niniejszego pisma) oraz usługi „Travel & Surf UE Abonament – 500 MB” oraz usługi „Roaming UE przychodzące – bez limitu”

Dla taryfy Jump profirma XXL:

 1. 1) wyłączeniu usługi „Nielimitowanych Roaming T-Mobile”, „Travel & Surf w Międzynarodowej Strefie T-Mobile”, oraz usługi „Travel & Surf UE Abonament - 4 GB”
 2. 2) włączeniu usługi „Minuty i SMS w UE – 500” (wprowadzenie limitu zgodnie z poniższym pkt 4 niniejszego pisma) oraz usługi „Travel & Surf UE Abonament – 500 MB” oraz usługi „Roaming UE przychodzące – bez limitu”

Dla taryfy Jump profirma XXL:

 1. 1) wyłączeniu usługi „Nielimitowanych Roaming T-Mobile”, „Travel & Surf w Międzynarodowej Strefie T-Mobile”, oraz usługi „Travel & Surf UE Abonament - 4 GB”
 2. 2) włączeniu usługi „Minuty i SMS w UE – 500” (wprowadzenie limitu zgodnie z poniższym pkt 4 niniejszego pisma) oraz usługi „Travel & Surf UE Abonament – 500 MB” oraz usługi „Roaming UE przychodzące – bez limitu”

Zmiany wejdą w życie z dniem 21 kwietnia 2017r. W przypadku, gdy data ta nie pokrywa się z początkiem Cyklu Rozliczeniowego, wówczas w stosunku do części cyklu od nastania wskazanego dnia do końca tego cyklu, obowiązują następujące zasady:

 1. a) minuty wymienne na SMS-y z puli objętej usługą „Minuty i SMS-y w Unii Europejskiej – 1000” zostaną przyznane proporcjonalnie za okres od wskazanego dnia do końca tego cyklu (dla taryfy Jump proFirma XL);
 2. b) z pakietu 1 GB z usługi „Travel & Surf UE Abonament 1 GB”, pakietu 4 GB „Travel & Surf UE Abonament 4 GB”, z usługi oraz z pakietu 1 GB z usługi „Travel & Surf w Międzynarodowej strefie T-Mobile“ Abonent będzie mógł korzystać do końca trwania tego cyklu.

Cennik Taryf Jump Profirma zastępuje się Cennikiem Taryf Jump Profirma (2).
W przypadku braku akceptacji powyżej wyszczególnionych zmian, przysługuje Państwu prawo do rozwiązania Umowy w trybie i na warunkach w niej określonych. Wypowiedzenia Umowy można dokonać do dnia wejścia w życie zmian t.j. do dnia 21 kwietnia 2017r. W przypadku wypowiedzenia przez Państwa Umowy z powodu braku akceptacji zmian, Operatorowi nie przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej.

Zmiana dotyczy wyłącznie umów (w tym aneksów), co do których Abonent otrzymał pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną informację o zmianie, tożsamą z informacją zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

InformacjaInformacja o zmianie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 17 marca 2017r.

Szanowni Państwo,

niniejsza informacja zawiera komunikat o zmianie warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych przez przedsiębiorców z T-Mobile Polska S.A. (zwaną dalej „Operatorem”). Umowy objęte niniejszą zmianą doprecyzowane są poniżej i określane są dalej jako „Umowa”.

Istota wskazanych zmian polega na:

 1. 1. wyłączeniu usługi „Nielimitowanych Roaming w UE” i włączeniu usługi „Minuty i SMS-y w roamingu w Unii Europejskiej – 1000” (wprowadzenie limitu 1000 minut do wykorzystania na połączenia głosowe wychodzące w roamingu w UE wymiennych na 1000 SMSów wychodzących w roamingu w UE) - dotyczy taryf JUMP proFirma XL i JUMP proFirma XXL.

 2. 2. zastąpieniu usługi „Travel & Surf UE Abonament 3GB” usługą „Travel & Surf UE Abonament 1 GB” (zmniejszenie pakietu z 3 GB do 1 GB) – dotyczy taryfy JUMP proFirma XL.


Zmiany wejdą w życie z dniem 17 marca 2017r. W przypadku, gdy data ta nie pokrywa się z początkiem Cyklu Rozliczeniowego, wówczas w stosunku do części cyklu od nastania wskazanego dnia do końca tego cyklu, obowiązują następujące zasady:

 1. 1. minuty wymienne na SMS-y z puli objętej usługą „Minuty i SMS-y w roamingu w Unii Europejskiej – 1000” zostaną przyznane proporcjonalnie za okres od wskazanego dnia do końca tego cyklu;

 2. 2. pakiet w GB z usługi „Travel & Surf UE Abonament 1 GB” abonent będzie mógł wykorzystać do końca trwania tego cyklu.


Cennik Taryf Jump Profirma zastępuje się Cennikiem Taryf Jump Profirma (2).


W przypadku braku akceptacji poniżej wyszczególnionych zmian, przysługuje Państwu prawo do rozwiązania Umowy w trybie i na warunkach w niej określonych. Wypowiedzenia Umowy można dokonać do dnia wejścia w życie zmian t.j. do dnia 17 marca 2017r. W przypadku wypowiedzenia przez Państwa Umowy z powodu braku akceptacji zmian, Operatorowi nie przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej.


Zmiana dotyczy wyłącznie umów (w tym aneksów) zawartych przez Operatora z przedsiębiorcami w ramach Warunków Ofert Promocyjnych wskazanych poniżej, przy czym dotyczy ona wyłącznie tych Umów, co do których Abonent otrzymał pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną informację o zmianie, tożsamą z informacją zawartą w niniejszym ogłoszeniu. Dla uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że w skład niniejszego ogłoszenia wchodzi także treść znajdująca się pod linkiem poniżej.


Poniżej przedstawiamy treść zmian w Warunkach Ofert Promocyjnych, przy czym abonent znajdzie właściwą dla siebie informację klikając w link zawierający tytuł obowiązujących go warunków oraz odpowiedni kod promocji (kod promocji abonent znajdzie w pkt. 4.1 Kontraktu Głównego, będącego zasadniczą częścią Umowy) . We wskazanych poniżej Warunkach Ofert Promocyjnych treści przekreślone ulegają usunięciu a treści zapisane pogrubioną czcionką są treściami nowo wprowadzonymi. Dla zwiększenia jasności informacji, w przypadku zmian dokonywanych w tabelach, przedstawiono jedynie część tabeli podlegającą modyfikacji.

Dokumenty do pobrania

Nie możesz odczytać pliku - kliknij tutaj i ściągnij bezpłatny program Adobe Reader.