InformacjaInformacja o zmianie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 10 czerwca 2017r.

Szanowni Państwo,

niniejsza informacja zawiera komunikat o zmianie warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych przez przedsiębiorców z T-Mobile Polska S.A. (zwaną dalej „Operatorem”). Umowy objęte niniejszą zmianą doprecyzowane są poniżej i określane są dalej jako „Umowa”.
Istota wskazanych zmian polega na:

I. Dla taryf Jump profirma M Specjalna, L, L Specjalna, XL, XL Specjalna, XXL, dokonuje się następujących zmian (treści przekreślone ulegają usunięciu a treści zapisane pogrubioną czcionką są treściami nowo wprowadzonymi):

„ W ramach niniejszej Oferty Operator oferuje w taryfie JUMP proFirma XXL i XL Specjalna usługę Nielimitowanego Roamingu w UE. Usługa polega na korzystaniu z usług telekomunikacyjnych głosowych wychodzących oraz przychodzących poza granicami RP przy wykorzystaniu sieci innych operatorów. Operator świadczy usługi przede wszystkim w celu korzystania z nich na terytorium RP. Usługa Nielimitowanego Roamingu w UE nie została stworzona w celu korzystania z usług Operatora wyłącznie lub głównie poza granicami RP lub przez większość czasu trwania Cyklu Rozliczeniowego. W przypadku, gdy Abonent, będzie korzystał z połączeń głosowych wychodzących w roamingu w UE dłużej niż 14 dni w każdym z dwóch następujących po sobie pełnych Cyklach Rozliczeniowych wówczas Operator ma prawo do wyłączenia usługi Nielimitowany Roaming w UE i automatycznego włączenia usługi Minuty i SMS-y w roamingu w Unii Europejskiej 1000.”

„W ramach usługi Minuty i SMS-y w roamingu w Unii Europejskiej -1000 abonent ma przyznanych 1000 minut do wykorzystania na połączenia głosowe wychodzące w roamingu w UE wymiennych na 1000 SMSów wychodzących w roamingu w UE. Minuty są wymienne na SMSy w stosunku 1:1 tj. w taki sposób, że 1 minuta odpowiada 1 SMSowi. Abonent może korzystać z ww. usługi w każdym pełnym Cyklu Rozliczeniowym przez czas oznaczony obowiązywania Umowy. Usługa Minuty i SMS-y w roamingu w Unii Europejskiej -1000 aktywowana w taryfie JUMP proFirma XXL i XL Specjalna na zasadach określonych w pkt….. powyżej będzie obowiązywała od Cyklu Rozliczeniowego następującego po dwóch pełnych Cyklach Rozliczeniowych następujących po sobie, o których mowa w pkt….. Opłata za korzystanie z ww. usługi zawarta jest w ramach Abonamentu. Pozostałe warunki korzystania z usługi zgodne są z pkt….. poniżej.”

„Po wykorzystaniu minut lub SMSów z puli zawartej w usługach: Minuty i SMS-y w roamingu w Unii Europejskiej – 1000 oraz Minuty i SMS-y w roamingu w Unii Europejskiej – 200 -połączenia głosowe wychodzące w roamingu w Unii Europejskiej oraz SMSy wychodzące w roamingu w UE będą rozliczane zgodnie z cennikiem CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH "Nowy roaming - Europa i świat nr 1 dla abonentów taryf biznesowych". Niewykorzystane minuty lub SMSy z puli objętej ww. usługami w danym Cyklu Rozliczeniowym nie przechodzą do wykorzystania na kolejny cykli i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie”.

„W ramach niniejszej Oferty Operator oferuje w taryfie JUMP proFirma M Specjalna, L, L specjalna, XL, XL Specjalna i XXL usługę Nielimitowanego Roamingu T-Mobile. Usługa polega na korzystaniu z usług telekomunikacyjnych głosowych wychodzących oraz przychodzących poza granicami RP przy wykorzystaniu sieci innych operatorów. Operator świadczy usługi przede wszystkim w celu korzystania z nich na terytorium RP. Usługa Nielimitowanego Roamingu T-Mobile nie została stworzona w celu korzystania z usług Operatora wyłącznie lub głównie poza granicami RP lub przez większość czasu trwania Cyklu Rozliczeniowego. W przypadku, gdy Abonent, będzie korzystał z połączeń głosowych wychodzących w roamingu w międzynarodowej strefie T-Mobile dłużej niż 14 dni w każdym z dwóch następujących po sobie pełnych Cyklach Rozliczeniowych wówczas Operator ma prawo do wyłączenia usługi Nielimitowany Roaming T-Mobile i automatycznego włączenia usługi Roaming T-Mobile 1000 minut i Roaming UE przychodzący – bez limitu“.

„W ramach niniejszej Oferty Operator oferuje w taryfie JUMP proFirma XL Specjalna i JUMP proFirma XXL usługę Nielimitowanego Roamingu w UE oraz usługę Nielimitowanego Roamingu T-Mobile. Usługi te polegają na korzystaniu z usług telekomunikacyjnych głosowych wychodzących oraz przychodzących poza granicami RP przy wykorzystaniu sieci innych operatorów. Operator świadczy usługi przede wszystkim w celu korzystania z nich na terytorium RP. Usługa Nielimitowanego Roamingu w UE oraz usługa Nielimitowanego Roamingu T-Mobile nie zostały stworzone w celu korzystania z usług Operatora wyłącznie lub głównie poza granicami RP lub przez większość czasu trwania Cyklu Rozliczeniowego. W przypadku, gdy Abonent, będzie korzystał z połączeń głosowych wychodzących w roamingu w UE lub z połączeń głosowych w międzynarodowej strefie T-Mobile dłużej niż 14 dni w każdym z dwóch następujących po sobie pełnych Cyklach Rozliczeniowych, wówczas Operator ma prawo do jednoczesnego wyłączenia zarówno usługi Nielimitowany Roaming w UE jak i usługi Nielimitowany Roaming T-Mobile i automatycznego włączenia usługi Minuty i SMS-y w roamingu w UE 500.”

„W ramach usługi Minuty i SMS-y w roamingu w Unii Europejskiej -500 Abonent ma przyznanych 500 minut do wykorzystania na połączenia głosowe wychodzące w roamingu w UE, wymiennych na 500 SMSów wychodzących w roamingu w UE. Minuty są wymienne na SMSy w stosunku 1:1, tj. w taki sposób, że 1 minuta odpowiada 1 SMSowi. Abonent może korzystać z ww. usługi w każdym pełnym Cyklu Rozliczeniowym przez czas określony obowiązywania Umowy. Usługa Minuty i SMS-y w roamingu w Unii Europejskiej -500 aktywowana w taryfie JUMP proFirma XXL i XL Specjalna na zasadach określonych powyżej będzie obowiązywała od Cyklu Rozliczeniowego następującego po dwóch pełnych Cyklach Rozliczeniowych następujących po sobie, o których mowa powyżej. Opłata za korzystanie z ww. usługi zawarta jest w ramach Abonamentu. Pozostałe warunki korzystania z usługi zgodne są z zasadami wskazanymiponiżej.”

„Po wykorzystaniu minut lub SMSów z puli zawartej w usługach: Minuty i SMS-y w roamingu w UE 200, Minuty i SMS-y w roamingu w UE 500 i Minuty i SMS-y w roamingu w UE 1000 -połączenia głosowe wychodzące w roamingu w Unii Europejskiej oraz SMSy wychodzące w roamingu w UE będą rozliczane zgodnie z cennikiem CENNIK USŁUG ROAMINGOWYCH "Nowy roaming - Europa i świat nr 1 dla abonentów taryf biznesowych". Niewykorzystane minuty lub SMSy z puli objętej ww. usługami w danym Cyklu Rozliczeniowym nie przechodzą do wykorzystania na kolejny cykl i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie.”

„W ramach niniejszej Oferty Operator oferuje w taryfie JUMP proFirma M Specjalna, L, L Specjalna oraz XL usługę Nielimitowanego Roamingu T-Mobile. Usługa polega na korzystaniu z usług telekomunikacyjnych głosowych wychodzących oraz przychodzących poza granicami RP przy wykorzystaniu sieci innych operatorów. Operator świadczy usługi przede wszystkim w celu korzystania z nich na terytorium RP. Usługa Nielimitowanego Roamingu T-Mobile nie została stworzona w celu korzystania z usług Operatora wyłącznie lub głównie poza granicami RP lub przez większość czasu trwania Cyklu Rozliczeniowego. W przypadku, gdy Abonent, będzie korzystał z połączeń głosowych wychodzących w roamingu w strefie T-Mobile dłużej niż 14 dni w każdym z dwóch następujących po sobie pełnych Cyklach Rozliczeniowych wówczas Operator ma prawo do wyłączenia usługi Nielimitowany Roaming T-Mobile i automatycznego włączenia usługi Minuty i SMS w Roamingu w UE - 500 i Roaming UE Przychodzące – bez limitu.“

 

II. Cennik Taryf Jump Profirma zastępuje się Cennikiem Taryf Jump Profirma (2) (dalej „Cennik”), stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Zmiana te wejdą w życie z dniem 10.06.2017 r.

W przypadku braku akceptacji ww. zmian, przysługuje Państwu prawo do rozwiązania Umowy w trybie i na warunkach w niej określonych. Wypowiedzenia Umowy można dokonać do dnia wejścia w życie zmian t.j. do dnia 10.06.2017 r. W przypadku wypowiedzenia przez Państwa Umowy z powodu braku akceptacji zmian, Operatorowi nie przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej.

Zmiana dotyczy wyłącznie umów (w tym aneksów), co do których Abonent otrzymał pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną informację o zmianie, tożsamą z informacją zawartą w niniejszym ogłoszeniu.