InformacjaInformacja o zmianie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 25 kwietnia 2017r.

Szanowni Państwo,

niniejsza informacja zawiera komunikat o zmianie warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych przez przedsiębiorców z T-Mobile Polska S.A. (zwaną dalej „Operatorem”). Umowy objęte niniejszą zmianą doprecyzowane są poniżej i określane są dalej jako „Umowa”.

Istota wskazanych zmian polega na:Dla taryfy Jump profirma M Specjalna:

  1. wyłączeniu usług: „Nielimitowanych Roaming T-Mobile” oraz „Travel & Surf w Międzynarodowej Strefie T-Mobile”
  2. włączeniu usług: „Minuty i SMS w UE 500” (wprowadzenie limitu zgodnie z poniższym pkt 4 niniejszego pisma) oraz „Travel & Surf UE Abonament – 500 MB”.

Dla taryfy Jump profirma L:

  1. wyłączeniu usług: „Nielimitowanych Roaming T-Mobile”, „Minuty i SMS-y w UE 200” oraz „Travel & Surf w Międzynarodowej Strefie T-Mobile”,
  2. włączeniu usługi „Minuty i SMS w UE – 500” (wprowadzenie limitu zgodnie z poniższym pkt 4 niniejszego pisma) oraz „Travel & Surf UE Abonament – 500 MB”.

Dla taryfy Jump profirma L Specjalna:

  1. wyłączeniu usług: „Nielimitowanych Roaming T-Mobile”, „Travel & Surf w Międzynarodowej Strefie T-Mobile” oraz „Minuty i SMS-y w UE 200”;
  2. włączeniu usług: „Minuty i SMS w UE – 500” (wprowadzenie limitu zgodnie z poniższym pkt 4 niniejszego pisma)

Zmiany wejdą w życie z dniem 25 kwietnia 2017r. W przypadku, gdy data ta nie pokrywa się z początkiem Cyklu Rozliczeniowego, wówczas w stosunku do części cyklu od nastania wskazanego dnia do końca tego cyklu, obowiązują następujące zasady:

  1. minuty wymienne na SMS-y z puli objętej usługą „Minuty i SMS-y w Unii Europejskiej – 200” zostaną przyznane proporcjonalnie za okres od wskazanego dnia do końca tego cyklu (dla taryf Jump proFirma L i L Specjalna);
  2. z pakietu 1 GB z usługi „Travel & Surf UE Abonament 1 GB Abonent będzie mógł korzystać do końca trwania tego cyklu.

Cennik Taryf Jump Profirma zastępuje się Cennikiem Taryf Jump Profirma (2).

W przypadku braku akceptacji powyżej wyszczególnionych zmian, przysługuje Państwu prawo do rozwiązania Umowy w trybie i na warunkach w niej określonych. Wypowiedzenia Umowy można dokonać do dnia wejścia w życie zmian t.j. do dnia 25 kwietnia 2017r. W przypadku wypowiedzenia przez Państwa Umowy z powodu braku akceptacji zmian, Operatorowi nie przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej.

Zmiana dotyczy wyłącznie umów (w tym aneksów), co do których Abonent otrzymał pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną informację o zmianie, tożsamą z informacją zawartą w niniejszym ogłoszeniu.