InformacjaInformacja o zmianie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 15.05.2016 r.

Szanowni Państwo,

niniejsza informacja zawiera komunikat o zmianie warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych przez przedsiębiorców z T-Mobile Polska S.A. (zwaną dalej „Operatorem”). Umowy objęte niniejszą zmianą doprecyzowane są poniżej i określane są dalej jako „Umowa”.

Istota wskazanych zmian polega na:

  1. wyłączeniu usługi „Nielimitowanych Roaming w UE” i włączeniu usługi „Minuty i SMS-y w roamingu w Unii Europejskiej – 1000” (wprowadzenie limitu 1000 minut do wykorzystania na połączenia głosowe wychodzące w roamingu w UE wymiennych na 1000 SMSów wychodzących w roamingu w UE) - dotyczy taryf JUMP proFirma XL i JUMP proFirma XXL.
  2. zastąpieniu usługi „Travel & Surf UE Abonament 3GB” usługą „Travel & Surf UE Abonament 1 GB” (zmniejszenie pakietu z 3 GB do 1 GB) – dotyczy taryfy JUMP proFirma XL.

Zmiany wejdą w życie z dniem 15 maja 2016 r. W przypadku, gdy data ta nie pokrywa się z początkiem Cyklu Rozliczeniowego, wówczas w stosunku do części cyklu od nastania wskazanego dnia do końca tego cyklu, obowiązują następujące zasady:

  1. minuty wymienne na SMS-y z puli objętej usługą „Minuty i SMS-y w roamingu w Unii Europejskiej – 1000” zostaną przyznane proporcjonalnie za okres od wskazanego dnia do końca tego cyklu;
  2. pakiet w GB z usługi „Travel & Surf UE Abonament 1 GB” abonent będzie mógł wykorzystać do końca trwania tego cyklu.

W przypadku braku akceptacji poniżej wyszczególnionych zmian, przysługuje Państwu prawo do rozwiązania Umowy w trybie i na warunkach w niej określonych. Wypowiedzenia Umowy można dokonać do dnia wejścia w życie zmian t.j. do dnia 15 maja 2016 r. W przypadku wypowiedzenia przez Państwa Umowy z powodu braku akceptacji zmian, Operatorowi nie przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej.

Zmiana dotyczy wyłącznie umów (w tym aneksów) zawartych przez Operatora z przedsiębiorcami w ramach Warunków Ofert Promocyjnych wskazanych poniżej, przy czym dotyczy ona wyłącznie tych Umów, co do których Abonent otrzymał pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną informację o zmianie, tożsamą z informacją zawartą w niniejszym ogłoszeniu. Dla uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że w skład niniejszego ogłoszenia wchodzi także treść znajdująca się pod linkiem poniżej.

Poniżej przedstawiamy treść zmian w Warunkach Ofert Promocyjnych, przy czym abonent znajdzie właściwą dla siebie informację klikając w link zawierający tytuł obowiązujących go warunków oraz odpowiedni kod promocji (kod promocji abonent znajdzie w pkt. 4.1 Kontraktu Głównego, będącego zasadniczą częścią Umowy) . We wskazanych poniżej Warunkach Ofert Promocyjnych treści przekreślone ulegają usunięciu a treści zapisane pogrubioną czcionką są treściami nowo wprowadzonymi. Dla zwiększenia jasności informacji, w przypadku zmian dokonywanych w tabelach, przedstawiono jedynie część tabeli podlegającą modyfikacji.

Wybierz Warunki Oferty Promocyjnej, z których korzystasz:Warunki Oferty Pomocyjnej „Biznes Europa i Świat na 36 miesięcy” (B_JUMP1_149_R_36)
Warunki Oferty Pomocyjnej „Biznes Europa i Świat – Oferta Bez Telefonu” (B_JUMP1_199_SIMO)
Warunki Oferty Pomocyjnej „Biznes Europa i Świat na 24 miesiące” (B_JUMP1_149_R)
Warunki Oferty Pomocyjnej „Biznes Europa i Świat na 24 miesiące – Niższy Abonament” (B_X_JUMP1_149_R)
Warunki Oferty Pomocyjnej „Biznes Europa i Świat na 24 miesiące – Niższy Abonament” (B_X_JUMP2_149_R)
Warunki Oferty Promocyjnej „Wymiana telefonu - Biznes Europa i Świat - Oferta dla spółek publicznych” (HRBJUMP1)