Informacje i pomocWymagane dokumenty

Dokumenty potrzebne do podpisania umowy

W celu zawarcia umowy na korzystanie z usług sieci T-Mobile należy zgłosić się do jednego z naszych punktów sprzedaży z wymienionymi poniżej dokumentami.

W przypadku, gdy Klient jest już abonentem T-Mobile wymagane są:

 • dowód osobisty i upoważnienie do podpisania umowy (jeżeli zachodzi taka potrzeba),

Abonent nie może zalegać z opłatami za inne telefony (musi to być potwierdzone oświadczeniem kierownika salonu sprzedaży).

Przy zawieraniu umowy Klient płaci tylko za telefon (jeśli kupuje nowy aparat wraz z aktywacją). Klient nie płaci nic, jeśli kupuje samą aktywację.

W przypadku Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawieranych w stacjonarnych punktach sprzedaży (Sklepy Firmowe, Autoryzowane Punkty Sprzedaży) od Klientów o statusie spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o. i spółka akcyjna reprezentowanych przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracji firmy wymagane jest pełnomocnictwo sporządzone notarialnie, o ile w chwili zawarcia Umowy o ŚUT nie są jeszcze Abonentami sieci T-Mobile lub ich staż abonencki nie przekracza 3 miesięcy.

W celu zawarcia umowy na korzystanie z usług sieci T-Mobile należy zgłosić się do jednego z naszych punktów sprzedaży z wymienionymi poniżej dokumentami.

Osoba uprawniona do zawierania umowy:

 • Klient osobiście lub osoba, która okaże pełnomocnictwo zaopatrzone notarialnie poświadczonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa (bądź pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie).

Wymagane dokumenty dla ofert bez telefonu i innego sprzętu (tylko z samą kartą SIM), Taryfa Domowa, Internet Stacjonarny i Telefon Domowy oraz przeniesienie nr telefonu abonamentowego z sieci innego Operatora do sieci T-Mobile:

 • dowód osobisty, honorowane są wyłącznie dokumenty nowego wzoru (w formacie karty kredytowej).

Wymagane dokumenty dla pozostałych (innych niż wyżej wymienione) Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych:

Zestaw I:

 • dowód osobisty, honorowane są wyłącznie dokumenty nowego wzoru (w formacie karty kredytowej),
 • oraz dodatkowo jeden spośród niżej wymienionych dokumentów:
  1. zaświadczenie o zatrudnieniu na czas nieokreślony i określony - nie starsze niż 1 miesiąc, honorowane są tylko zaświadczenia z przewidywanym terminem zatrudnienia nie krótszym niż 3 miesiące, licząc od momentu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych (termin zatrudnienia musi być jasno określony w zaświadczeniu; termin 3 miesięcy nie jest brany pod uwagę w przypadku, gdy przyczyną wcześniejszego ustania zatrudnienia jest przejście na emeryturę lub rentę oraz nie ma zastosowania do nauczycieli), nie ma znaczenia forma zatrudnienia z wyłączeniem następujących nie honorowanych przypadków: umowy o pracę na okres próbny, sytuacje gdy pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia, zakład pracy jest w stanie likwidacji bądź upadłości, pensję pracownika obciąża egzekucja komornicza albo osoba przebywa na urlopie wychowawczym, zaświadczenie o zatrudnieniu obowiązkowo musi zawierać nr NIP firmy zatrudniającej oraz nr tel. kontaktowego do firmy,
  2. ważna karta kredytowa (z aktualną datą ważności) - kryteria, które muszą spełniać karty honorowane przy zawarciu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych określa załącznik: Wykaz akceptowanych kart,
  3. potwierdzenie wpłaty za fakturę/rachunek (nie starsze niż z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy) - za lokal (czynsz), lub gaz, lub wodę, Internet stacjonarny, lub abonament telewizyjny (w tym także za telewizję kablową albo satelitarną) - wystawione na imię i nazwisko. Nie są honorowane potwierdzenia wpłat za fakturę/rachunek za energię elektryczną. W przypadku, gdy potwierdzenie wpłaty za fakturę/rachunek nie zawiera takich informacji jak: imię, nazwisko oraz tytuł wpłaty, to dodatkowo wymagane jest załączenie faktury/rachunku. W przypadku realizacji opłat drogą elektroniczną honorowane są wyciągi bankowe i potwierdzenia przelewów,
  4. 3 faktury/rachunki z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia Umowy o ŚUT (bez potwierdzeń wpłat) lub ostatnia faktura wraz z 3 potwierdzeniami wpłat z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia Umowy o ŚUT; w obu przypadkach wystawione na imię i nazwisko osoby zawierającej Umowę o ŚUT i dot. dowolnych usług telekomunikacyjnych świadczonych przez innego operatora telefonii komórkowej lub stacjonarnej; z zastrzeżeniem, że 3 faktury/ rachunki z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia Umowy o ŚUT (bez potwierdzeń wpłaty) mogą być stosowane wyłącznie w przypadku operatorów komórkowych Orange, Plus, Play i Cyfrowy Polsat. W przypadku otrzymywania faktur/rachunków drogą elektroniczną honorowane są ich wydruki, a w przypadku realizacji opłat drogą elektroniczną honorowane są wydruki wyciągów bankowych i potwierdzeń przelewów,
  5. umowa-zlecenie lub umowa o dzieło – z przewidywanym terminem zatrudnienia nie krótszym niż 3 miesiące licząc od momentu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych; honorowane są także: kontrakt menedżerski, nauczycielski lub lekarza - stażysty - jeżeli kontrakt nie precyzuje terminu zatrudnienia, to honorowany jest wyłącznie wtedy, gdy wystawiono go nie wcześniej niż rok od zawarcia Umowy o ŚUT,
  6. ostatni kontrakt marynarski + książeczka żeglarska wydana przez Urząd Morski,
  7. ważne legitymacje służb mundurowych i inne legitymacje służbowe, np.: poselska, senatorska, radnego, sędziego, prokuratora, policyjna, żołnierza zawodowego, funkcjonariuszy służb państwowych, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, służby celnej, służby więziennej, pracowników PKP, NBP, nauczycielska, pracowników publicznych wyższych uczelni oraz inne poświadczone pieczęciami instytucji państwowych i samorządowych,
  8. legitymacje: kapłańska, adwokacka, radcowska, asesorska, komornicza, notariusza,
  9. potwierdzenie wpłaty ZUS (nie starsze niż z poprzedniego miesiąca) albo druk lub wydruk ZUS RMUA – poświadczony przez pracodawcę (pieczęć i podpis), nie starszy niż z poprzedniego miesiąca,
  10. potwierdzenie wpłaty KRUS - nie starsze niż z poprzedniego kwartału,
  11. ważna legitymacja studencka – dotyczy wyłącznie osób, które nie ukończyły 28 roku życia; ww. limit wieku nie dotyczy doktorantów,
  12. zaświadczenie o pobieraniu nauki z dziekanatu szkoły wyższej - dotyczy wyłącznie osób, które nie ukończyły 28 lat, ww. limit wieku nie dotyczy doktorantów,
  13. zaświadczenie o pobieraniu nauki z sekretariatu szkoły pomaturalnej lub policealnej - dotyczy wyłącznie osób, które nie ukończyły 23 lat,
  14. zaświadczenie o pobieraniu nauki z sekretariatu szkoły chorążych (wojskowej, policyjnej, pożarniczej lub służby więziennej),
  15. zaświadczenie o przyjęciu w poczet studentów z dziekanatu szkoły wyższej - dotyczy wyłącznie osób, które nie ukończyły 28 lat, ww. limit wieku nie dotyczy doktorantów; dokument taki można przedstawić wyłącznie w okresie akademickich wakacji letnich, przed podjęciem nauki na pierwszym roku studiów,
  16. zaświadczenie o przyjęciu w poczet uczniów z sekretariatu szkoły pomaturalnej lub policealnej - dotyczy wyłącznie osób, które nie ukończyły 23 lat; dokument taki można przedstawić wyłącznie w okresie wakacji letnich, przed podjęciem pierwszego roku nauki,
  17. zaświadczenie o przyjęciu w poczet uczniów z sekretariatu szkoły chorążych (wojskowej, policyjnej, pożarniczej lub służby więziennej) - dokument taki przedstawić można wyłącznie w okresie wakacji letnich, przed podjęciem pierwszego roku nauki,
  18. legitymacja szkoły pomaturalnej lub policealnej - dotyczy wyłącznie osób, które nie ukończyły 23 lat,
  19. legitymacja szkoły chorążych (wojskowej, policyjnej, pożarniczej lub służby więziennej),
  20. emeryci i renciści: ważna legitymacja emeryta/rencisty ZUS nowego wzoru (w formacie karty kredytowej) lub ważna legitymacja emeryta/rencisty KRUS,
  21. legitymacja emeryta lub rencisty wojskowego, policyjnego, prokuratora i sędziego,
  22. emeryci: decyzja o przyznaniu albo wznowieniu świadczenia emerytalnego wypłacanego przez ZUS/KRUS/MON/MSWiA lub informacja o waloryzacji takiego świadczenia, lub zaświadczenie o pobieraniu świadczenia emerytalnego z ZUS/KRUS/MON/MSWiA,
  23. renciści: decyzja o przyznaniu świadczenia lub wznowieniu świadczenia rentowego wypłacanego przez ZUS/KRUS/MON/MSWiA/ARiMR/PZU lub informacja o waloryzacji takiego świadczenia - pod warunkiem, że w dokumencie znajduje się określenie o przyznaniu świadczenia na stałe (bezterminowo) lub na czas określony z terminem późniejszym niż data zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych; uwaga!: wymienione dokumenty mogą być honorowane tylko pod warunkiem, że dotyczą Klienta bezpośrednio, a nie świadczenia, które pobierają inne osoby, np.: niepełnoletnie dzieci lub inne osoby pozostające pod opieką Klienta albo osoby ubezwłasnowolnione; nie honorowane są orzeczenia lekarskie oraz świadczenia o charakterze zasiłku lub dodatku wypłacane przez ZUS, Ośrodki Pomocy Społecznej i inne instytucje,
  24. zaświadczenie o pobieraniu świadczenia rentowego z ZUS/KRUS/MON/MSWiA, ARiMR, PZU (nie starsze niż 1 miesiąc),
  25. decyzja o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego, urlopu górniczego lub zaświadczenie z ZUS/Urzędu Pracy o pobieraniu takiego świadczenia (nie starsze niż 1 miesiąc),
  26. oryginał wpisu do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  27. oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru producentów z ARiMR,
  28. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej,
  29. zaświadczenie o wielkości użytków rolnych z Urzędu Gminy (właściwego dla pobrania podatku gruntowego),
  30. zezwolenie na wykonywanie praktyk lekarskich: indywidualnych, grupowych, specjalistycznych lub zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk lekarskich: indywidualnych, grupowych, specjalistycznych,
  31. potwierdzenie wpłaty kaucji zabezpieczającej - Klient wpłaca kaucję w banku lub w Salonie/Sklepie Firmowym T-Mobile, potwierdzenie wpłaty kaucji przedstawia sprzedawcy,
  32. PIT-11 za zeszły rok.

Uwaga: W przypadku niektórych promocji, taryf lub czasu, na jaki zawierana jest Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych mogą być wprowadzone ograniczenia w honorowaniu niektórych dokumentów lub mogą być wymagane dokumenty inne niż wyżej wymienione.

Zestaw II - Klient jest już abonentem sieci T-Mobile:

 • dowód osobisty

  Uwaga: w przypadku Klientów dla których od zawarcia pierwszej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych minął zbyt krótki okres dopuszcza się możliwość wymagania dokumentów określonych w zestawie I.

W przypadku pełnomocnictwa dodatkowo:

 • oryginał pełnomocnictwa zaopatrzonego notarialnie poświadczonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa (bądź pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie), w przypadku, gdy pełnomocnictwo zawiera informacje o serii i nr dowodu osobistego oraz nr PESEL osoby udzielającej pełnomocnictwa - nie jest wymagane przedstawienie dowodu osobistego tej osoby,
 • dowód osobisty pełnomocnika.

Roaming:

Do włączenia usługi roaming międzynarodowy upoważnia jeden z następujących dokumentów:

 • ważna karta kredytowa (z aktualną datą ważności) - kryteria, które muszą spełniać honorowane karty określa załącznik: Wykaz akceptowanych kart,
 • potwierdzenie wpłaty kaucji roamingowej - Klient wpłaca kaucję w banku lub Sklepie Firmowym T-Mobile, potwierdzenie wpłaty przedstawia sprzedawcy.

W przypadku, gdy Klient jest Abonentem sieci T-Mobile: wystarczy posiadanie karty SIM z aktywną usługą roaming międzynarodowy, która nie jest włączona na podstawie kaucji.

W przypadku przeniesienia nr telefonu z systemu abonamentowego innego Operatora do systemu abonamentowego w T-Mobile - do uruchomienia roamingu nie jest wymagane przedstawienie dodatkowych dokumentów.

W celu zawarcia umowy na korzystanie z usług sieci T-Mobile należy zgłosić się do jednego z naszych punktów sprzedaży z wymienionymi poniżej dokumentami.

Osoba uprawniona do zawierania umowy:

 • Klient osobiście lub osoba, która okaże pełnomocnictwo zaopatrzone notarialnie poświadczonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa (bądź pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie).

Wymagane dokumenty:

 • karta pobytu lub karta pobytu obywatela Unii Europejskiej/EOG,
 • ważna karta kredytowa - kryteria, które muszą spełniać karty honorowane przy zawarciu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych określa załącznik: Wykaz akceptowanych kart
  lub
  zaświadczenie o zatrudnieniu na czas określony lub z przewidywanym terminem wygaśnięcia stosunku pracy nie wcześniej niż w dniu wygaśnięcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych
  lub
  ważna legitymacja emeryta/rencisty ZUS nowego wzoru (w formacie karty kredytowej) lub,
 • ważna legitymacja studencka uczelni na terytorium Polski: honorowane są wyłącznie legitymacje studentów 1, 2 i 3 roku studiów oraz tylko osób, które nie ukończyły 28 lat,
 • potwierdzenie wpłaty kaucji - Klient wpłaca kaucję w banku lub Sklepie Firmowym T-Mobile, potwierdzenie wpłaty przedstawia sprzedawcy.

W przypadku pełnomocnictwa dodatkowo:

 • oryginał pełnomocnictwa zaopatrzonego notarialnie poświadczonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa (bądź pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie),
 • dowód osobisty pełnomocnika.

Roaming:

Do włączenia usługi roaming międzynarodowy upoważnia jeden z następujących dokumentów:

 • ważna karta kredytowa: kryteria, które muszą spełniać honorowane karty załącznik: Wykaz akceptowanych kart,
 • potwierdzenie wpłaty kaucji roamingowej - Klient wpłaca kaucję w banku lub Sklepie Firmowym T-Mobile, potwierdzenie wpłaty przedstawia sprzedawcy,
 • w przypadku przeniesienia nr telefonu z systemu abonamentowego (postpaid) innego Operatora do systemu abonamentowego w sieci T-Mobile - do uruchomienia roamingu nie jest wymagane przedstawienie dodatkowych dokumentów,
 • w przypadku, gdy Klient jest abonentem sieci T-Mobile, wystarczy: posiadanie karty SIM z aktywną usługą roaming międzynarodowy, która nie jest włączona na podstawie kaucji.

W celu zawarcia umowy na korzystanie z usług sieci T-Mobile należy zgłosić się do jednego z naszych punktów sprzedaży z wymienionymi poniżej dokumentami.

Osoba uprawniona do zawierania umowy:

 • Klient osobiście lub osoba, która okaże pełnomocnictwo zaopatrzone notarialnie poświadczonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa (bądź pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie).

Wymagane dokumenty (zestawy do wyboru):

Zestaw I:

 • paszport dyplomatyczny lub służbowy,
 • dokument Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, uzasadniający przebywanie Klienta na terenie RP.

Zestaw II:

 • paszport lub dowód osobisty obywatela państwa Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • pozwolenie na pracę poświadczone przez Wydział Pracy właściwego Urzędu Wojewódzkiego (nie wymagane w przypadku obywateli państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego),
 • zaświadczenie o zatrudnieniu na czas nieokreślony lub z przewidywanym terminem wygaśnięcia stosunku pracy nie wcześniej niż w dniu wygaśnięcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych,
 • ważna legitymacja studencka uczelni na terytorium Polski: honorowane są wyłącznie legitymacje studentów 1, 2 i 3 roku studiów oraz tylko osób, które nie ukończyły 28 lat

  lub

  ważna karta kredytowa (z aktualną datą ważności) pod warunkiem złożenia wniosku o obciążenie karty - kryteria, które muszą spełniać karty honorowane przy zawarciu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych określa załącznik: Wykaz akceptowanych kart, nie honorowane są karty kredytowe banków nie posiadających siedziby w Polsce.

W przypadku pełnomocnictwa dodatkowo (zestaw I lub II):

 • oryginał pełnomocnictwa zaopatrzonego notarialnie poświadczonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa (bądź pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie),
 • dowód osobisty pełnomocnika.

Roaming:

Do włączenia usługi roaming międzynarodowy upoważnia jeden z następujących dokumentów:

 • ważna karta kredytowa: kryteria, które muszą spełniać honorowane karty określa załącznik: Wykaz akceptowanych kart,
 • potwierdzenie wpłaty kaucji roamingowej; - Klient wpłaca kaucję w banku lub Sklepie Firmowym T-Mobile, potwierdzenie wpłaty przedstawia sprzedawcy,
 • w przypadku, gdy Klient jest Abonentem sieci T-Mobile: wystarczy posiadanie karty SIM z aktywną usługą roaming międzynarodowy, która nie jest włączona na podstawie kaucji,
 • w przypadku przeniesienia nr telefonu z systemu abonamentowego (postpaid) innego Operatora do systemu abonamentowego w sieci T-Mobile - do uruchomienia roamingu nie jest wymagane przedstawienie dodatkowych dokumentów.

W celu zawarcia umowy na korzystanie z usług sieci T-Mobile należy zgłosić się do jednego z naszych punktów sprzedaży z wymienionymi poniżej dokumentami.

Osoba uprawniona do zawierania umowy:

 • Klient osobiście lub osoba, która okaże pełnomocnictwo zaopatrzone notarialnie poświadczonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa (bądź pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie).

Wymagane dokumenty:

Zestaw I:

 • dowód osobisty przedsiębiorcy lub w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa RP paszport albo dowód osobisty obywatela państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub karta pobytu albo karta pobytu obywatela Unii Europejskiej/EOG,
 • wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów); ewentualnie w przypadku:
  • notariusza - akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości,
  • radcy prawnego - wypis z listy radców prawnych wydany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych o prowadzeniu działalności w kancelarii adwokackiej,
  • działalności rolniczej/ogrodniczej: oryginał wpisu do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR, lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej, lub zaświadczenie o wielkości użytków rolnych z Urzędu Gminy (właściwego dla pobrania podatku gruntowego),
  • lekarza/lekarza stomatologa - zezwolenie na wykonywanie praktyk lekarskich: indywidualnych, grupowych, specjalistycznych.
 • oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP (dokument nie jest wymagany w przypadku, gdy wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej zawiera nr NIP Klienta),
 • wydruk z Rejestru REGON ze strony GUS (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów) - dokument nie jest wymagany w przypadku, gdy wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zawiera nr REGON Klienta.

Zestaw II - Klient jest już abonentem sieci T-Mobile:

 • dowód osobisty przedsiębiorcy,
 • wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów); ewentualnie w przypadku:
  • notariusza - akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości,
  • radcy prawnego - wypis z listy radców prawnych wydany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych o prowadzeniu działalności w kancelarii adwokackiej,
  • działalności rolniczej/ogrodniczej: oryginał wpisu do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR, lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej, lub zaświadczenie o wielkości użytków rolnych z Urzędu Gminy (właściwego dla pobrania podatku gruntowego),
  • lekarza/lekarza stomatologa - zezwolenie na wykonywanie praktyk lekarskich: indywidualnych, grupowych, specjalistycznych.
  Uwaga: w przypadku Klientów dla których od zawarcia pierwszej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych minął zbyt krótki okres dopuszcza się możliwość wymagania dokumentów określonych w zestawie I.

W przypadku pełnomocnictwa dodatkowo (zestaw I lub II):

 • oryginał pełnomocnictwa zaopatrzonego notarialnie poświadczonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa (bądź oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie); w przypadku, gdy pełnomocnictwo zawiera informacje o serii i nr dowodu osobistego oraz nr PESEL przedsiębiorcy - nie jest wymagane przedstawienie dowodu osobistego przedsiębiorcy.

Roaming:

Do włączenia usługi roaming międzynarodowy upoważnia jeden z następujących dokumentów:

 • oryginał aktualnego zaświadczenia Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, (jeżeli termin ważności nie jest określony to zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed datą wystąpienia o usługę),
 • potwierdzenie wpłaty kaucji roamingowej, - Klient wpłaca kaucję w banku lub w Sklepie Firmowym T-Mobile, potwierdzenie wpłaty przedstawia sprzedawcy,
 • w przypadku przeniesienia nr telefonu z systemu abonamentowego (postpaid) innego Operatora do systemu abonamentowego w sieci T-Mobile - do uruchomienia roamingu nie jest wymagane przedstawienie dodatkowych dokumentów,
 • w przypadku, gdy Klient jest abonentem sieci T-Mobile, wystarczy:
  posiadanie karty SIM z aktywną usługą roaming międzynarodowy, która nie jest włączona na podstawie kaucji.

W celu zawarcia umowy na korzystanie z usług sieci T-Mobile należy zgłosić się do jednego z naszych punktów sprzedaży z wymienionymi poniżej dokumentami.

Osoba uprawniona do zawierania umowy:

 • Klient osobiście lub osoba, która okaże pełnomocnictwo zaopatrzone notarialnie poświadczonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa (bądź pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie).

Wymagane dokumenty:

Zestaw I:

 • dowód osobisty przedsiębiorcy lub w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa RP paszport albo dowód osobisty obywatela państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub karta pobytu, lub karta pobytu obywatela Unii Europejskiej/EOG,
 • wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dot. jednego ze wspólników (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów), ewentualnie w przypadku:
  • notariusza - akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości,
  • radcy prawnego - wypis z listy radców prawnych wydany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych o prowadzeniu działalności w kancelarii adwokackiej,
  • działalności rolniczej/ogrodniczej: oryginał wpisu do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR, lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej, lub zaświadczenie o wielkości użytków rolnych z Urzędu Gminy (właściwego dla pobrania podatku gruntowego),
  • lekarza/lekarza stomatologa - zezwolenie na wykonywanie praktyk lekarskich: indywidualnych, grupowych, specjalistycznych.
 • oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP spółki (dokument nie jest wymagany w przypadku, gdy wydruk z strony CEIDG zawiera nr NIP spółki),
 • wydruk z Rejestru REGON z strony GUS dot. spółki (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów),
 • umowa spółki cywilnej.

Zestaw II - Klient jest już abonentem sieci T-Mobile:

 • dowód osobisty przedsiębiorcy,
 • wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze dot. spółki (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów),
 • ewentualnie w przypadku:
  • notariusza - akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości;
   Uwaga: w przypadku Umów o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawieranych w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży i za pośrednictwem Autoryzowanych Doradców Biznesowych, zawarcie Umowy w oparciu o zestaw II możliwe jest wyłącznie, gdy Klient jest Abonentem sieci T-Mobile od co najmniej 5 miesięcy oraz na bieżąco płaci należności z tytułu świadczonych usług. W pozostałych przypadkach wymagane są dokumenty określone w zestawie I,
  • radcy prawnego - wypis z listy radców prawnych wydany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych o prowadzeniu działalności w kancelarii adwokackiej,
  • działalności rolniczej/ogrodniczej: oryginał wpisu do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR, lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej, lub zaświadczenie o wielkości użytków rolnych z Urzędu Gminy (właściwego dla pobrania podatku gruntowego),
  • lekarza/lekarza stomatologa - zezwolenie na wykonywanie praktyk lekarskich: indywidualnych, grupowych, specjalistycznych.
 • umowa spółki cywilnej
  Uwaga: w przypadku Klientów dla których od zawarcia pierwszej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych minął zbyt krótki okres dopuszcza się możliwość wymagania dokumentów określonych w zestawie I.

W przypadku pełnomocnictwa dodatkowo (zestaw I lub II):

 • oryginał pełnomocnictwa,
 • w przypadku Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawieranych w stacjonarnych punktach sprzedaży (Sklepy Firmowe, Autoryzowane Punkty Sprzedaży) od Klientów o statusie spółka cywilna reprezentowanych przez osoby niewymienione w umowie spółki wymagane jest pełnomocnictwo sporządzone notarialnie, o ile w chwili zawarcia Umowy o ŚUT nie są jeszcze Abonentami sieci T-Mobile lub ich staż abonencki nie przekracza 3 miesięcy.

Roaming:

Do włączenia usługi roaming międzynarodowy upoważnia jeden z następujących dokumentów:

 • oryginał aktualnego zaświadczenia Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, (jeżeli termin ważności nie jest określony to zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed datą wystąpienia o usługę),
 • potwierdzenie wpłaty kaucji roamingowej, - Klient wpłaca kaucję w banku lub w Sklepie Firmowym T-Mobile, potwierdzenie wpłaty przedstawia sprzedawcy,
 • w przypadku, gdy Klient jest abonentem sieci T-Mobile, wystarczy :
  posiadanie karty SIM z aktywną usługą roaming międzynarodowy, która nie jest włączona na podstawie kaucji,
 • w przypadku przeniesienia nr telefonu z systemu abonamentowego innego Operatora do systemu abonamentowego w T-Mobile - do uruchomienia roamingu nie jest wymagane przedstawienie dodatkowych dokumentów.

W celu zawarcia umowy na korzystanie z usług sieci T-Mobile należy zgłosić się do jednego z naszych punktów sprzedaży z wymienionymi poniżej dokumentami.

Osoba uprawniona do zawierania umowy:

 • zgodnie z zasadą reprezentacji w KRS: wszyscy wspólnicy, bądź jeden z nich lub prokurent, lub osoba, która okaże pełnomocnictwo.

Wymagane dokumenty:

Zestaw I:

 • dowód osobisty osoby dokonującej zakupu,
 • wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów),
 • oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP (dokument nie jest wymagany w przypadku, gdy wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego zawiera nr NIP Klienta),
 • wydruk z Rejestru REGON ze strony GUS (dokument nie jest wymagany w przypadku, gdy wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego zawiera nr REGON Klienta).

Zestaw II - Klient jest już abonentem sieci T-Mobile:

 • dowód osobisty osoby dokonującej zakupu,
 • wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów).

  Uwaga: w przypadku Klientów, dla których od zawarcia pierwszej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych minął zbyt krótki okres dopuszcza się możliwość wymagania dokumentów określonych w zestawie I.

W przypadku pełnomocnictwa dodatkowo (zestaw I lub II):

 • oryginał pełnomocnictwa - w przypadku, gdy jest to pełnomocnik nie wymieniony w odpowiednim odpisie do reprezentowania firmy na zewnątrz,
 • w przypadku Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawieranych w stacjonarnych punktach sprzedaży (Sklepy Firmowe, Autoryzowane Punkty Sprzedaży) od Klientów o statusie spółka jawna lub komandytowa, reprezentowanych przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracji firmy wymagane jest pełnomocnictwo sporządzone notarialnie, o ile w chwili zawarcia Umowy o ŚUT nie są jeszcze Abonentami sieci T-Mobile lub ich staż abonencki nie przekracza 3 miesięcy.

Roaming:

Nie są wymagane dodatkowe dokumenty.

W celu zawarcia umowy na korzystanie z usług sieci T-Mobile należy zgłosić się do jednego z naszych punktów sprzedaży z wymienionymi poniżej dokumentami.

Osoba uprawniona do zawierania umowy:

 • osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z rejestrem lub ich pełnomocnicy.

Wymagane dokumenty:

Zestaw I:

 • dowód osobisty osoby dokonującej zakupu,
 • wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów),
 • oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP (dokument nie jest wymagany w przypadku, gdy wydruk ze strony z Krajowego Rejestru Sądowego zawiera nr NIP Klienta),
 • wydruk z Rejestru REGON ze strony GUS (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów) - dokument nie jest wymagany w przypadku, gdy wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego zawiera nr REGON Klienta.

Zestaw II - Klient jest już abonentem sieci T-Mobile:

 • dowód osobisty osoby dokonującej zakupu,
 • wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów).

  Uwaga: w przypadku Klientów, dla których od zawarcia pierwszej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych minął zbyt krótki okres dopuszcza się możliwość wymagania dokumentów określonych w zestawie I.

W przypadku pełnomocnictwa dodatkowo (zestaw I lub II):

 • oryginał pełnomocnictwa.

Roaming:

 • do włączenia usługi roaming międzynarodowy upoważnia:
  • potwierdzenie wpłaty kaucji roamingowej - Klient wpłaca kaucję w banku lub w Sklepie Firmowym T-Mobile,
  • w przypadku przeniesienia nr telefonu z systemu abonamentowego innego Operatora do systemu abonamentowego w T-Mobile - do uruchomienia roamingu nie jest wymagane przedstawienie dodatkowych dokumentów.
 • w przypadku, gdy Klient jest abonentem sieci T-Mobile, wystarczy:
  • posiadanie karty SIM z aktywną usługą roaming międzynarodowy, która nie jest włączona na podstawie kaucji.

W celu zawarcia umowy na korzystanie z usług sieci T-Mobile należy zgłosić się do jednego z naszych punktów sprzedaży z wymienionymi poniżej dokumentami.

Osoba uprawniona do zawierania umowy:

 • zgodnie z reprezentacją (członkowie zarządu uprawnieni do reprezentowania spółki, prokurenci, lub pełnomocnicy wyznaczeni przez zarząd).

Wymagane dokumenty:

Zestaw I:

 • dowód osobisty osoby dokonującej zakupu,
 • wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów),
 • oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP (dokument nie jest wymagany w przypadku, gdy wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego zawiera nr NIP Klienta),
 • wydruk z Rejestru REGON ze strony GUS (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów).

Zestaw II - Klient jest już abonentem sieci T-Mobile:

 • dowód osobisty osoby dokonującej zakupu,
 • wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów).

  Uwaga: w przypadku Klientów dla których od zawarcia pierwszej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych minął zbyt krótki okres dopuszcza się możliwość wymagania dokumentów określonych w zestawie I.

W przypadku pełnomocnictwa dodatkowo:

 • oryginał pełnomocnictwa - w przypadku, gdy jest to pełnomocnik nie wymieniony w odpowiednim odpisie do reprezentowania firmy na zewnątrz,
 • w przypadku Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawieranych w stacjonarnych punktach sprzedaży (Sklepy Firmowe, Autoryzowane Punkty Sprzedaży) od Klientów o statusie spółka z o.o. lub akcyjna, reprezentowanych przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracji firmy wymagane jest pełnomocnictwo sporządzone notarialnie, o ile w chwili zawarcia Umowy o ŚUT nie są jeszcze Abonentami sieci T-Mobile lub ich staż abonencki nie przekracza 3 miesięcy.

Roaming:

Nie są wymagane dodatkowe dokumenty.

W celu zawarcia umowy na korzystanie z usług sieci T-Mobile należy zgłosić się do jednego z naszych punktów sprzedaży z wymienionymi poniżej dokumentami.

Osoba uprawniona do zawierania umowy:

 • spółka partnerska: zgodnie z reprezentacją (partnerzy spółki prokurenci, osoby powołane w skład zarządu lub pełnomocnicy wyznaczeni przez zarząd),
 • spółka komandytowo - akcyjna: zgodnie z reprezentacją (wspólnicy, członkowie zarządu uprawnieni do reprezentowania spółki, prokurenci lub pełnomocnicy wyznaczeni przez zarząd).

Wymagane dokumenty:

Zestaw I:

 • dowód osobisty osoby dokonującej zakupu,
 • wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów),
 • oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP (dokument nie jest wymagany w przypadku, gdy wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego zawiera nr NIP Klienta),
 • wydruk z Rejestru REGON ze strony GUS (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów).

Zestaw II - Klient jest już abonentem sieci T-Mobile:

 • dowód osobisty osoby dokonującej zakupu,
 • wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów).

  Uwaga: w przypadku Klientów, dla których od zawarcia pierwszej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych minął zbyt krótki okres dopuszcza się możliwość wymagania dokumentów określonych w zestawie I.

W przypadku pełnomocnictwa dodatkowo (zestaw I lub II):

 • oryginał pełnomocnictwa - w przypadku gdy jest to pełnomocnik nie wymieniony w odpowiednim odpisie do reprezentowania firmy na zewnątrz,
 • w przypadku Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawieranych w stacjonarnych punktach sprzedaży (Sklepy Firmowe, Autoryzowane Punkty Sprzedaży) od Klientów o statusie spółka partnerska lub komandytowo-akcyjna, reprezentowanych przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracji firmy wymagane jest pełnomocnictwo sporządzone notarialnie, o ile w chwili zawarcia Umowy o ŚUT nie są jeszcze Abonentami sieci T-Mobile lub ich staż abonencki nie przekracza 3 miesięcy.

Roaming:

Nie są wymagane dodatkowe dokumenty.

W celu zawarcia umowy na korzystanie z usług sieci T-Mobile należy zgłosić się do jednego z naszych punktów sprzedaży z wymienionymi poniżej dokumentami.

Osoba uprawniona do zawierania umowy:

 • osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z rejestrem lub ich pełnomocnicy.

Wymagane dokumenty:

Zestaw I:

 • dowód osobisty osoby dokonującej zakupu,
 • wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów),
 • oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP (dokument nie jest wymagany w przypadku, gdy wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego zawiera nr NIP Klienta),
 • wydruk z Rejestru REGON ze strony GUS (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów).

Zestaw II - Klient jest już abonentem sieci T-Mobile:

 • dowód osobisty osoby dokonującej zakupu,
 • wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów).

  Uwaga: w przypadku Klientów, dla których od zawarcia pierwszej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych minął zbyt krótki okres dopuszcza się możliwość wymagania dokumentów określonych w zestawie I.

W przypadku pełnomocnictwa dodatkowo (zestaw I lub II):

 • oryginał pełnomocnictwa - w przypadku, gdy jest to pełnomocnik nie wymieniony w odpowiednim odpisie do reprezentowania firmy na zewnątrz.

Roaming:

Nie są wymagane dodatkowe dokumenty.

W celu zawarcia umowy na korzystanie z usług sieci T-Mobile należy zgłosić się do jednego z naszych punktów sprzedaży z wymienionymi poniżej dokumentami.

Osoba uprawniona do zawierania umowy:

 • dyrektor przedsiębiorstwa i główny księgowy lub pełnomocnik wyznaczony przez te osoby.

Wymagane dokumenty:

Zestaw I:

 • dowód osobisty osoby dokonującej zakupu,
 • wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów),
 • oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP (dokument nie jest wymagany w przypadku, gdy wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego zawiera nr NIP Klienta),
 • wydruk z Rejestru REGON z strony GUS (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów).

Zestaw II - Klient jest już abonentem sieci T-Mobile:

 • dowód osobisty osoby dokonującej zakupu,
 • wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów).

  Uwaga: w przypadku Klientów, dla których od zawarcia pierwszej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych minął zbyt krótki okres dopuszcza się możliwość wymagania dokumentów określonych w zestawie I.

W przypadku pełnomocnictwa dodatkowo:

 • oryginał pełnomocnictwa - w przypadku, gdy jest to pełnomocnik nie wymieniony w odpowiednim odpisie do reprezentowania firmy na zewnątrz.

Roaming:

Nie są wymagane dodatkowe dokumenty.

W celu zawarcia umowy na korzystanie z usług sieci T-Mobile należy zgłosić się do jednego z naszych punktów sprzedaży z wymienionymi poniżej dokumentami.

Osoba uprawniona do zawierania umowy:

 • zgodnie z reprezentacją (członkowie zarządu uprawnieni do reprezentowania banku, prokurenci, lub pełnomocnicy wyznaczeni przez zarząd).

Wymagane dokumenty:

Zestaw I:

 • dowód osobisty osoby dokonującej zakupu,
 • wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów).

W przypadku pełnomocnictwa dodatkowo:

 • oryginał pełnomocnictwa.

Zestaw II - Klient jest już abonentem sieci T-Mobile:

 • pismo od kierownika danej jednostki organizacyjnej zawierające:
  1. polecenie zawarcia określonej liczby Umów w sieci T-Mobile,
  2. dane osoby wyznaczonej do zawarcia Umowy (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, data urodzenia),
  3. podpis i pieczątkę kierownika jednostki organizacyjnej,
  4. datę i miejsce sporządzenia pisma,
  5. pismo sporządzone na papierze firmowym - zalecane.

Roaming:

Nie są wymagane dodatkowe dokumenty.

W celu zawarcia umowy na korzystanie z usług sieci T-Mobile należy zgłosić się do jednego z naszych punktów sprzedaży z wymienionymi poniżej dokumentami.

Osoba uprawniona do zawierania umowy:

 • osoba/osoby uprawnione w zależności od statutu (rejestru) lub wyznaczony przez nią pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

Zestaw I:

 • dowód osobisty osoby dokonującej zakupu,
 • w przypadku partii politycznych: oryginał odpisu z ewidencji partii politycznych (Rejestru Partii Politycznych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie (wystawiony przez sąd nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przedstawienia do wglądu)

  lub

  w przypadku związków zawodowych: wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów),
 • oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP,
 • wydruk z Rejestru REGON ze strony GUS (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów).

Zestaw II - Klient jest już abonentem sieci T-Mobile:

 • dowód osobisty osoby dokonującej zakupu,
 • w przypadku partii politycznych: oryginał odpisu z ewidencji partii politycznych (Rejestru Partii Politycznych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie (wystawiony przez sąd nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przedstawienia do wglądu)

  lub

  w przypadku związków zawodowych: wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego (wydruk sprzedawca sporządza osobiście, nie są honorowane wydruki przyniesione przez Klientów);

  Uwaga: w przypadku Klientów, dla których od zawarcia pierwszej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych minął zbyt krótki okres dopuszcza się możliwość wymagania dokumentów określonych w zestawie I.

W przypadku pełnomocnictwa dodatkowo (zestaw I lub II):

 • oryginał pełnomocnictwa - w przypadku, gdy jest to pełnomocnik nie wymieniony w odpowiednim odpisie do reprezentowania firmy na zewnątrz.

Roaming:

 • potwierdzenie wpłaty kaucji roamingowej, - Klient wpłaca kaucję w banku lub w Sklepie Firmowym T-Mobile, potwierdzenie wpłaty przedstawia sprzedawcy,
 • w przypadku przeniesienia nr telefonu z systemu abonamentowego (postpaid) innego Operatora do systemu abonamentowego w sieci T-Mobile - do uruchomienia roamingu nie jest wymagane przedstawienie dodatkowych dokumentów,
 • w przypadku, gdy Klient jest abonentem sieci T-Mobile, wystarczy: posiadanie karty SIM z aktywną usługą roaming międzynarodowy, która nie jest włączona na podstawie kaucji.

W celu zawarcia umowy na korzystanie z usług sieci T-Mobile należy zgłosić się do jednego z naszych punktów sprzedaży z wymienionymi poniżej dokumentami.

Osoba uprawniona do zawierania umowy:

 • wójt, burmistrz, starosta, wojewoda, prezydent , minister, kierownik urzędu lub wyznaczony pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

Zestaw I:

 • dowód osobisty osoby dokonującej zakupu,
 • poświadczenie funkcji (np. kopia uchwały poświadczona za zgodność z oryginałem)

  lub

  oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego (gminę, powiat, województwo).

Zestaw II - Klient jest już abonentem sieci T-Mobile:

 • pismo od kierownika danej jednostki organizacyjnej zawierające:
  1. polecenie zawarcia określonej liczby Umów w sieci T-Mobile,
  2. dane osoby wyznaczonej do zawarcia Umowy (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, data urodzenia),
  3. podpis i pieczątkę kierownika jednostki organizacyjnej,
  4. datę i miejsce sporządzenia pisma,
  5. pismo sporządzone na papierze firmowym - zalecane.

Roaming:

Nie są wymagane dodatkowe dokumenty.

W celu zawarcia umowy na korzystanie z usług sieci T-Mobile należy zgłosić się do jednego z naszych punktów sprzedaży z wymienionymi poniżej dokumentami.

Osoba uprawniona do zawierania umowy:

 • ambasador / Konsul lub wyznaczony pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

Zestaw I:

 • dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu,
 • poświadczenie funkcji.

W przypadku pełnomocnictwa dodatkowo:

 • oryginał pełnomocnictwa przedstawiciela wystawione przez placówkę w formie pisma urzędowego z pieczęcią.

Zestaw II - Klient jest już abonentem sieci T-Mobile:

 • pismo od kierownika danej jednostki organizacyjnej zawierające:
  1. polecenie zawarcia określonej liczby Umów w sieci T-Mobile,
  2. dane osoby wyznaczonej do zawarcia Umowy (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, data urodzenia),
  3. podpis i pieczątkę kierownika jednostki organizacyjnej,
  4. datę i miejsce sporządzenia pisma,
  5. pismo sporządzone na papierze firmowym - zalecane.

Roaming:

Nie są wymagane dodatkowe dokumenty.

W celu zawarcia umowy na korzystanie z usług sieci T-Mobile należy zgłosić się do jednego z naszych punktów sprzedaży z wymienionymi poniżej dokumentami.

Osoba uprawniona do zawierania umowy:

 • przedstawiciel firmy wymieniony w zaświadczeniu lub wyznaczony pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

Zestaw I:

 • dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu,
 • zaświadczenie z ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przedstawienia do wglądu),
 • oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru REGON.

W przypadku pełnomocnictwa dodatkowo :

 • oryginał pełnomocnictwa - w przypadku, gdy jest to pełnomocnik nie wymieniony w odpowiednim odpisie do reprezentowania firmy na zewnątrz.

Roaming:

Nie są wymagane dodatkowe dokumenty.