Regulamin USŁUGI „Zapłać z t-mobile- zakupy cyfrowe".

I. Definicje

a) Dostawca – to podmiot, który udostępnia i zarządza Platformą. Jest on odbiorcą środków z transakcji płatniczej, którą T-Mobile realizuje na rzecz
Klienta. Dostawca może być również Sprzedawcą;
b) Klient - to osoba, która jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z T-Mobile w systemie abonamentowym (postpaid)
oraz korzysta z Usługi;
c) Kontent – treści lub usługi cyfrowe (treści wytwarzane i dostarczane lub świadczone w formie cyfrowej, które mogą zostać użyte lub z których
można skorzystać wyłącznie za pomocą urządzenia technicznego, takie jak np. elektroniczne książki, elektroniczne czasopisma, pliki video, pliki
muzyczne, gry ), usługi głosowe, bilety, w szczególności bilety komunikacyjne, parkingowe oraz bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe
lub sportowe, zbiórki publiczne, aplikacje lub inne produkty lub usługi ofertowane przez Dostawcę/Sprzedawcę, nabywane w ramach Zakupów
Cyfrowych;
d) Platforma – to platforma (sklep lub serwis) Dostawcy, która umożliwia zakup Kontentu;
e) Regulamin – to niniejszy regulamin usługi „Zapłać z T-Mobile – Zakupy Cyfrowe”;
f) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych);
g) RŚUT – to Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile;
h) Sprzedawca – to podmiot polski lub zagraniczny, który oferuje Kontent za pośrednictwem Platformy;
i) T-Mobile - T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st.
Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestrowym KRS 0000391193, NIP 526-10-40-567,
REGON 011417295, o kapitale zakładowym w wysokości 711 210 000 zł, wpłaconym w całości;
j) Urządzenie – urządzenie końcowe Klienta z kartą SIM, która jest aktywna w sieci T-Mobile, bądź inne urządzenie posiadające dostęp do sieci
Internet;
k) Usługa – to usługa „Zapłać z T-Mobile” świadczona przez T-Mobile, będąca jedną z metod płatności, pozwalającą Klientom na zapłatę za Zakupy
Cyfrowe poprzez dodanie do faktury należnej Dostawcy/Sprzedawcy opłaty za oferowany na Platformie Kontent;
l) Zakup Cyfrowy – to zakup Kontentu od Sprzedawcy lub Dostawcy, który można dokonać na dowolnym urządzeniu cyfrowym w postaci zakupów
jednorazowych, cyklicznych (subskrypcyjnych) lub zakupów dokonywanych z poziomu aplikacji.


II. Postanowienia ogólne


1. T-Mobile na podstawie niniejszego Regulaminu udostępnia Klientom możliwość korzystania z Usługi.
2. Klient może skorzystać z Usługi na danej Platformie tylko, jeżeli jej Dostawca udostępnienia taką możliwość.
3. Klient zawiera umowy sprzedaży lub odpowiednie umowy licencyjne, związane z danym Zakupem Cyfrowym bezpośrednio ze Sprzedawcą lub
Dostawcą Kontentu. T-Mobile nie jest Sprzedawcą, Dostawcą ani licencjodawcą Kontentu.
4. Opłatę za Zakupy Cyfrowe T-Mobile przekazuje do Dostawcy.
5. T-Mobile nie pobiera dodatkowych opłat za korzystanie przez Klienta z Usługi. Dostawca może naliczać dodatkowe opłaty za udostępnienie
Usługi jako metody płatności za Zakupy Cyfrowe, o czym jest obowiązany poinformować Klienta przed dokonaniem Zakupu Cyfrowego. Klient
może zrezygnować z dokonania Zakupu Cyfrowego z wykorzystaniem Usługi, jeżeli nie zaakceptuje wysokości opłaty, naliczanej przez
Dostawcę.
6. Niezależnie od opłat związanych z płatnościami za Zakupy Cyfrowe, pobierana będzie również opłata za transmisję danych zgodnie z taryfą, z
jakiej korzysta Klient. W przypadku korzystania z roamingu międzynarodowego, do opłaty za transmisję danych może zostać doliczona opłata za
roaming według obowiązującego Klienta cennika usług telekomunikacyjnych.


III. Uprawnienie do korzystania z Usługi


1. Usługa nie jest dostępna dla Klientów, którzy mają:


a) aktywną blokadę na korzystanie z Usługi (wynikającą np. z posiadanej taryfy w T-Mobile);
b) zablokowaną/zawieszoną możliwość korzystania z usług telekomunikacyjnych w T-Mobile;
c) nieaktywną kartę SIM T-Mobile;
d) aktywną blokadę WAP Premium lub blokadę Usługi w T-Mobile;
e) przekroczony miesięczny limit korzystania z Usługi, ustalony dla każdego numeru telefonu (MSISDN) Klienta, opisany poniżej.


2. Usługa może być ponownie udostępniona:

a) w przypadku uregulowania przez Klienta wszystkich zobowiązań należnych T-Mobile. Za dzień uregulowania zobowiązań uważa się dzień
uznania rachunku bankowego T-Mobile;
b) w przypadku odblokowania Usługi przez Klienta (wydania dyspozycji Klienta dotyczącej zdjęcia blokady Usługi);
c) w kolejnym miesiącu kalendarzowym (okresie rozliczeniowym Klienta), po odnowieniu się ustalonego limitu miesięcznego.
3. Maksymalne opłaty za Zakupy Cyfrowe, których płatność ma być dokonana na rzecz Dostawcy za pośrednictwem T-Mobile, objęte są limitem,
który nie może przekroczyć następujących wartości:
a) 50 euro dla pojedynczej płatności,
b) 300 euro łącznie w okresie miesiąca (okresu rozliczeniowego Klienta).
Klient nie może zmienić tych limitów.


4. Kwoty wyrażone w euro przeliczane są z wykorzystaniem kursu średniego, który jest ogłaszany przez NBP i obowiązywał 31 października
poprzedniego roku.
5. T-Mobile jest uprawniony do ustawienia niższych limitów na Zakupy Cyfrowe, niż kwoty wskazane powyżej. Klient może uzyskać informację o
limicie w Biurze Obsługi Abonenta lub obowiązującym go cenniku.


IV. Zasady zamawiania, korzystania i rezygnowania z Usługi


1. Aby skorzystać z Usługi konieczne jest posiadanie konta na Platformie Dostawcy.
2. Aby skorzystać z Usługi należy wybrać odpowiednią opcję na Platformie. Dostawca może udostępniać jedynie wybrane opcje Zakupów
Cyfrowych - płatności jednorazowe, cykliczne lub zakupy poprzez aplikacje.
3. W przypadku korzystania z Zakupów Cyfrowych na urządzeniu, które nie posiada karty SIM, należy wpisać swój numer telefonu (MSISDN) i
przepisać kod PIN z wiadomości SMS. W przypadku niektórych Platform ta procedura jest wymagana tylko przy pierwszym Zakupie Cyfrowym, a
kolejne wymagają autoryzacji w ramach danej Platformy.
4. Klient ma możliwość zdefiniowania na swoim Urządzeniu hasła lub kodu zabezpieczającego przed nieautoryzowanym użyciem Urządzenia.
5. Informacje o płatności za Zakupy Cyfrowe znajdują się na fakturze T-Mobile (dokumentującej świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz
Klienta), jako opłaty za świadczenia osób trzecich, dla numeru telefonu (MSISDN), z którego dokonano płatności za Treści Cyfrowe. Informacja o
płatności za Zakupy Cyfrowe dokonane w danym okresie rozliczeniowym może być zawarta na fakturze za kolejny okres rozliczeniowy.
6. Klient jest zobowiązany do terminowej zapłaty na wskazany numer rachunku bankowego całej kwoty z tytułu płatności za Zakupy Cyfrowe.
7. W przypadku, kiedy Klient chce otrzymać fakturę za Zakupy Cyfrowe, należy zgłosić się do właściwego Sprzedawcy lub Dostawcy.
8. Klient może aktywować blokadę korzystania z Usługi poprzez kontakt z Biurem Obsługi Abonenta, w serwisie iBOA i miBOA lub w aplikacji
mobilnej Mój T-Mobile.


V. Dane osobowe


1. T-Mobile jest administratorem, w rozumieniu RODO, danych osobowych Klientów w związku ze świadczeniem Usługi „Zapłać z T-Mobile – Zakupy
Cyfrowe”.
2. Na podstawie Regulaminu dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia Usługi „Zapłać z T-Mobile – Zakupy Cyfrowe”,
w tym naliczania opłat za Zakupy Cyfrowe, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz rozpatrywania reklamacji, informowania o Usłudze oraz
dla celów archiwizacyjnych i dowodowych przez okres niezbędny do ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne,
jednak niezbędne w celu świadczenia Usługi „Zapłać z T-Mobile – Zakupy Cyfrowe” (bez ich podania nie będziemy mogli zweryfikować czy są
Państwo Klientem T-Mobile i wykonać Usługi).


3. Klientom przysługuje:


a) prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do sprzeciwu, do ograniczenia przetwarzania lub do
przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z art. 15-22 RODO;
b) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku wątpliwości, czy dane są prawidłowo przetwarzane
przez T-Mobile.
4. Pełna treść obowiązku informacyjnego dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych w związku ze świadczeniem przez T-Mobile usług
swoim Klientom znajduje się na https://firma.t-mobile.pl/odpowiedzialnosc/RODO.
5. Dostawcy i Sprzedawcy są niezależnymi od T-Mobile administratorami danych osobowych, w rozumieniu RODO i odpowiadają samodzielnie za
ich wykorzystanie.
6. W związku ze świadczeniem Usługi, Dostawcy i T-Mobile mogą przekazywać sobie wzajemnie dane Klientów związane z Zakupami Cyfrowymi i
korzystaniem przez Klientów z Usługi (w tym szczegóły dotyczące poszczególnych Zakupów Cyfrowych, informacja czy Klient uzyskał
uprawnienie do korzystania z Usługi, identyfikator Klienta nadany przez T-Mobile na potrzeby rozliczeń z Dostawcą (numer telefonu), szczegóły
dotyczące zwrotu uiszczonych opłat dokonywanego przez T-Mobile na zlecenie Dostawcy na zasadach określonych w polityce refundacji
Dostawcy, informacje niezbędne do udzielenia odpowiedzi na złożoną przez Państwa reklamację).
7. T-Mobile umożliwia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: iod@t-mobile.pl lub na adres pocztowy: T-Mobile Polska
S.A. ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa.


VI. Reklamacje


1. Reklamacje dotyczące działania Usługi oraz sposobu i wysokości naliczanych opłat za Zakupy Cyfrowe na fakturze Klienta mogą być wnoszone
w sposób i na warunkach opisanych we właściwym dla Klienta Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. Reklamacje mogą być wnoszone pisemnie na adres: T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, pisemnie w punktach sprzedaży sieci T-Mobile,
telefonicznie w Biurze Obsługi Abonenta, drogą elektroniczną na adres boa@t-mobile.pl.
2. T-Mobile nie rozpatruje reklamacji dotyczących sposobu działania Platformy bądź Kontentu. Powinny one być kierowane do Dostawcy lub
właściwego Sprzedawcy.


VII. Postanowienia końcowe


1. Skorzystanie z Usługi oznacza każdorazową akceptację niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie www.t-mobile.pl.
2. T-Mobile zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usługi. Nie wpłynie to na prawa nabyte przez Klienta, który skorzystał już z Usługi,
w tym na dokonane wcześniej Zakupy Cyfrowe.
3. Informację o zakończeniu świadczenia Usługi opublikowane zostaną na stronie www.t-mobile.pl z co najmniej 30- dniowym wyprzedzeniem.
Termin ten nie dotyczy sytuacji, gdy wcześniejsze zakończenie świadczenia Usługi będzie wynikało z ważnych przyczyn, w tym zmiany przepisów
prawa, decyzji odpowiedniego organu lub ustania obowiązywania umowy łączącej T-Mobile z Dostawcą.


4. T-Mobile zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w następujących sytuacjach:


a) zmiana przepisów prawa lub usunięcie niedozwolonych postanowień umownych i związana z tym modyfikacja zapisów,
b) zmiana funkcjonalności Usługi, w tym wynikająca ze względów technologicznych,
c) zmiany wynikające ze względów bezpieczeństwa,
d) konieczności dostosowania Usługi do zmian usługi Dostawcy,
e) przeciwdziałanie nadużyciom związanym z korzystaniem z Usługi.


5. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie www.t-mobile.pl z co najmniej 30- dniowym wyprzedzeniem.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.t-mobile.pl.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.01.2022 r.