Faktury i płatności

 • Rata za sprzęt stanowi część Twojego miesięcznego zobowiązania, czyli opłatę, którą ustaliłeś z Konsultantem w czasie zawierania Umowy lub Aneksu do Umowy. Nie jest to dodatkowa kwota do zapłaty.
 • W okresie spłaty rat Twój Abonament za usługi telekomunikacyjne może być specjalnie obniżony (w zależności od wybranej przez Ciebie oferty) – jego wartość powróci do podstawowej stawki po zakończeniu spłaty rat, tym samym Twoje miesięczne opłaty na rzecz T-Mobile pozostaną niezmienne przez cały czas trwania umowy.
 • Fakturę za sprzęt otrzymałeś przy zawieraniu aneksu lub umowy.
 • Kwotę pierwszej raty zapłaciłeś przy zakupie.

Przykład umowy na 24 miesiące z 12 ratami sprzętowymi:

 • Pozostałą po zapłaceniu pierwszej raty, kwotę faktury sprzętowej rozłożyliśmy na raty.
 • Termin i kwoty spłat znajdują się w harmonogramie spłaty rat, który otrzymałeś podczas zakupu oraz z pierwszą fakturą miesięczną. Kwota harmonogramu spłaty rat jest równa kwocie faktury sprzętowej pomniejszonej o wpłaconą kwotę pierwszej raty. Do umowy nie są doliczane żadne prowizje, odsetki czy inne opłaty.
 • Płatności za raty wpłacasz na rachunek T-Mobile wraz z fakturą miesięczną.
 • Suma Twojego miesięcznego zobowiązania (rata + usługi telekomunikacyjne) znajduje się w pozycji A+B KWOTA DO ZAPŁATY oraz na druku polecenia przelewu.
 • Opłaty za raty i za usługi telekomunikacyjne należy kierować na ten sam rachunek bankowy, który znajduje się na każdej fakturze VAT w sekcji „SPRZEDAJĄCY”. Każdy z naszych Abonentów ma indywidualne konto rozrachunkowe.
 • Raty należy opłacać zgodnie z Harmonogramem Spłaty Rat również w sytuacji, gdy nie otrzymasz faktury za usługi telekomunikacyjne. Termin płatności za raty jest taki sam, jak termin płatności za usługi telekomunikacyjne. Wysokość rat podana jest w kwocie brutto.
 • Jeśli korzystasz z Polecenia zapłaty, T-Mobile uwzględni kwotę rat w każdym obciążeniu. Wyślemy do banku jedno obciążenie na łączną kwotę opłat miesięcznych (usługi telekomunikacyjne + rata).
 • W pierwszej kolejności wpłata jest zaliczana na poczet należności o dawniejszej dacie wymagalności, dla należności o tej samej dacie wymagalności najpierw zaspokajane są odsetki, faktura miesięczna a następnie raty.
 • W każdej chwili możesz dokonać wcześniejszej spłaty rat w całości lub w części – po wpłacie skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia swojej dyspozycji (skrócenie harmonogramu lub zmniejszenie wartości rat).
 • Gdy opóźniasz się z zapłatą należności wynikających z rat zostaną naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty.
 • Cesja rat sprzętowych na inną osobę lub podmiot nie jest możliwa. Jeżeli dokonasz cesji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na inną osobę lub podmiot, to raty sprzętowe pozostaną na Twoim dotychczasowym koncie abonenckim i będziesz zobowiązany do ich spłaty zgodnie z harmonogramem.
 • Jeśli korzystasz z Faktury na e-mail, informację o łącznej opłacie miesięcznej (usługi telekomunikacyjne + rata) znajdziesz w pozycji „Kwota do zapłaty”.
 • Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą to możliwość ujęcia wydatków z tytułu faktury ratalnej w kosztach podatkowych powinna zostać potwierdzona z osobą (podmiotem) zajmującym się obsługą księgową Klienta, która udzielając profesjonalnej porady podatkowej powinna uwzględnić rodzaj prowadzonej działalności i stosowaną przez Klienta formę opodatkowania.

WYGLĄD PRZYKŁADOWEJ FV BILINGOWEJ Z RATĄ

HARMONOGRAM SPŁATY RAT

WYGLĄD PRZYKŁADOWEJ FV BILINGOWEJ Z RATĄ

 • Pozostałą po zapłaceniu pierwszej raty kwotę faktury uregulował T-Mobile Usługi Bankowe na podstawie umowy o linię kredytową zawartej razem z umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
 • Termin i kwoty spłat znajdują się w Harmonogramie wpłat, który otrzymałeś podczas zakupu oraz z pierwszą fakturą miesięczną. Do umowy nie są doliczane żadne prowizje, odsetki czy inne opłaty
 • Płatności za raty wpłacasz na rachunek T-Mobile wraz z fakturą miesięczną z tytułu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. T-mobile przekaże twoją wpłatę do T- Mobile Usługi Bankowe.
 • Kwota pierwszej raty nie jest zaliczana do kwoty wypłaconej linii kredytowej przez T-Mobile Usługi Bankowe. Jest płatna w punkcie sprzedaży T-Mobile.
 • Raty należy opłacać zgodnie z Harmonogramem wpłat również w sytuacji, gdy nie otrzymasz faktury za usługi telekomunikacyjne. Termin płatności za raty jest taki sam, jak termin płatności za usługi telekomunikacyjne. Harmonogram wpłat prezentuje raty w kwotach brutto.
 • W pierwszej kolejności wpłata jest zaliczana na poczet należności o dawniejszej dacie wymagalności, dla należności o tej samej dacie wymagalności najpierw zaspokajane są należności wobec T-Mobile a w drugiej kolejności należności wobec T-Mobile usługi bankowe.
 • Wpłaty zaliczone na poczet spłaty rat są niezwłocznie przekazywane do T-Mobile Usługi Bankowe.
 • Informację o wszelkich zmianach Harmonogramu spłaty rat T-Mobile przekaże do T-Mobile Usługi Bankowe.
 • Gdy opóźniasz się z zapłatą należności wynikających z rat T-Mobile Usługi Bankowe będzie wysyłać do Ciebie ponaglenia poprzez SMS, email oraz listownie. Za monit listowny zostanie naliczona opłata, zgodnie z Taryfą opłat i prowizji T-mobile Usługi Bankowe.
 • Jeśli nie uregulujesz płatności za raty pomimo ponagleń, informacja zostanie przekazana do T-Mobile Usługi Bankowe w celu dalszej obsługi.
 • T-Mobile Usługi Bankowe wyznaczy Ci nowy termin spłaty oraz rachunek, na który musisz spłacić całość zadłużenia. Jeśli nie wywiążesz się z tego terminu wtedy Bank przekaże Twoje zadłużenie do windykacji.
 • Jeżeli dokonasz cesji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na inną osobę lub podmiot, to raty sprzętowe pozostaną na twoim dotychczasowym koncie abonenckim i będziesz zobowiązany do ich spłaty zgodnie z harmonogramem. Cesja rat sprzętowych na inną osobę lub podmiot nie jest możliwa.
 • Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą to możliwość ujęcia wydatków z tytułu faktury ratalnej w kosztach podatkowych powinna zostać potwierdzona z osobą (podmiotem) zajmującym się obsługą księgową Klienta, która udzielając profesjonalnej porady podatkowej powinna uwzględnić rodzaj prowadzonej działalności i stosowaną przez Klienta formę opodatkowania.

WYGLĄD PRZYKŁADOWEJ FV BILINGOWEJ Z RATĄ W T-MOBILE USŁUGI BANKOWE

HARMONOGRAM SPŁATY RAT

WYGLĄD PRZYKŁADOWEJ FV BILINGOWEJ Z RATĄ