| Serwis korporacyjny PTC Era
  
 

Regulamin korzystania z usług dodanych 

 
 

Regulamin korzystania z serwisów płatnych poprzez system WAP Specjalny

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisów płatnych poprzez system WAP Specjalny, a oferowanych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Operatorem".

2. Serwisy wykorzystujące WAP Specjalny są udostępniane przez PTC, operatora sieci Era, dla wszystkich Abonentów sieci Era oraz Użytkowników systemu Era TAK TAK zarejestrowanych w systemie eraWAP / Era Omnix zwanych dalej "Użytkownikami".

3. Użyte w treści tego Regulaminu terminy oznaczają:

 • "WAP", ang. Wireless Application Protocol (Protokół Komunikacji Bezprzewodowej), to międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe;
 • "PDA", ang. Personal Digital Assistant mobilne urządzenie do transmisji danych/wymiany informacji;
 • "Elektroniczne kanały dostępu" to zdefiniowane powyżej media, protokoły i usługi, w tym: WAP, PDA- oraz Internet, dzięki którym możliwe jest korzystanie z usług płatnych poprzez system WAP Specjalny;
 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych to wszystkie aktualnie obowiązujące Cenniki, o których mowa w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonie Cyfrową Sp. z o .o . z siedzibą w Warszawie.
 • Zarejestrowany Użytkownik Era Omnix/ era WAP- to użytkownik, który choć raz połączył się ze stroną wap.t-mobile.pl lub wap.erawap.pl w wyniku czego system założył temu użytkownikowi konto.
4. Wykupienie dostępu do wybranego serwisu płatnego możliwe jest poprzez serwis WAP (eraWAP/ Era Omnix). Zakup serwisu poprzedza prezentacja na wyświetlaczu telefonu komórkowego komunikatu informującego o transakcji, w którym zawarte są następujące informacje: informacja o kosztach, modelu płatności za serwis, usługach wchodzących w skład serwisu oraz numerze telefonu dla którego kupowana jest usługa. Akceptacja komunikatu następuje poprzez wybranie opcji Akceptuję znajdującej się poniżej komunikatu. Wybranie opcji "Akceptuję" skutkuje naliczeniem opłaty na rachunku Użytkownika.

5. Aby wykupić dostęp do płatnego serwisu innemu Użytkownikowi należy wpisać numer telefonu tego Użytkownika w komunikacie informującym o transakcji. W przypadku zakupu dostępu innemu Użytkownikowi opłata naliczana jest na konto Użytkownika, który wybrał opcję "Akceptuję" pojawiającą się przy komunikacie informującym o transakcji. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie błędnego numeru telefonu podczas wykupywania dostępu do serwisu innemu Użytkownikowi, lub wykupienie dostępu Użytkownikowi, który nie korzysta z elektronicznych kanałów przez które świadczona jest usługa. Wykupienie dostępu do serwisu innemu Użytkownikowi możliwe jest jedynie w przypadku kiedy Użytkownik, dla którego zamawiana jest subskrypcja jest Abonentem sieci Era lub Użytkownikiem systemu Era TAK TAK zarejestrowanym w Era Omnix/ eraWAP.

6. Użytkownik korzystający z serwisów płatnych poprzez WAP Specjalny ponosi następujące koszty:

  a. Koszt transmisji - czyli koszt związany z elektronicznym kanałem dostępu do usług dodanych, zgodnym z obowiązującym Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych;

  b. Koszt korzystania z serwisu płatnego poprzez system WAP Specjalny nie objęty Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych. Koszt ten zależny jest od rodzaju danego serwisu i jest wyraźnie komunikowany Użytkownikowi przed skorzystaniem z usługi. Opłata za zakup dostępu do serwisu naliczana jest na rachunku Użytkownika po wybraniu przez niego opcji "Akceptuję" pojawiającej się razem z komunikatem informującym o transakcji.

7. Usługi płatne poprzez WAP Specjalny mogą być udostępniane w następujących modelach płatności:
  a. Jednorazowe wejście do serwisu.

  b. Płatność czasowa liczona w dniach. Jeden dzień należy traktować, jako 24 godzinny okres, licząc od momentu zakupu usługi. Zakup usługi w płatności czasowej pozwala na dostęp do usługi dowolną ilość razy przez określoną ilości dni. Informacja o ilości dni, w których dostępna jest usługa komunikowana jest Użytkownikowi w komunikacie informującym o transakcji.

  c. Płatność ilościowa określana w ilości wejść. Zakup usługi w płatności ilościowej pozwala na wejście do usługi określoną ilości razy. Informacja o przysługującej ilości wejść do serwisu komunikowana jest Użytkownikowi podczas zakupu usługi.

  d. Płatność ilościowo-czasowa. Zakup usługi w płatności ilościowo- czasowej pozwala na dostęp do usługi określoną ilość razy w określonym przedziale czasowym. Informacja o przysługującej ilości wejść do danego serwisu oraz przedziale czasowym w jakim dostępna jest usługa komunikowana jest Użytkownikowi na wyświetlaczu telefonu podczas zakupu usługi. Czas liczony jest od momentu dokonania zakupu usługi. Jeden dzień należy traktować, jako 24 godzinny okres, licząc od momentu zakupu usługi.

8. Po zakupieniu usługi w modelu płatności czasowym, ilościowym lub ilościowo-czasowym Użytkownik ma możliwość korzystania z usługi poprzez WAP, PDA, WWW. W przypadku płatności ilościowej lub ilościowo- czasowej każdorazowe wejście do usługi poprzez WAP, PDA, WWW powoduje zmniejszanie zakupionej liczby wejść.

9. Wybranie opcji Akceptuję podczas zakupu dostępu do serwisu płatnego poprzez system WAP Specjalny oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

10. Przed skorzystaniem z Serwisów każdy Użytkownik systemu WAP powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Reklamacje będące następstwem niezastosowania się do treści poniższego Regulaminu nie będą uwzględniane przez Operatora.

11. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania usługi.

12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za: szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z serwisów, za problemy w funkcjonowaniu serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek okoliczności nie leżących po stronie PTC a w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej lub korzystania z usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

13. W przypadku w którym usługa nie może być wykonana z przyczyn nie leżących po stronie Operatora Abonent ma prawo do zwrotu wniesionych z góry opłat w proporcji do ilości zrealizowanych usług.

14. Użytkownik systemu WAP ma prawo do rezygnacji z serwisu na zasadach i w sposób przewidziany w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

15. Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz Kodeksu cywilnego.

17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.12.2002.


Regulamin korzystania z usług dodanych

1. Regulamin określa zakres i warunki korzystania z usług dodanych oferowanych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Operatorem".

2. Użyte w treści tego Regulaminu terminy oznaczają:

 • "SMS", ang. Short Message Service, to system przesylania krótkich wiadomości tekstowych, które pojawiają sie na wyświetlaczu telefonu komórkowego odbiorcy;
 • "SIMExtra" to usluga dostepna dzieki kartom SIM nowej generacji (ang. Subscriber Identity Module), umozliwia wygodne korzystanie z tekstowych serwisów informacyjnych i rozrywkowych z poziomu menu telefonu komórkowego;
 • "WAP", ang. Wireless Application Protocol (Protokól Komunikacji Bezprzewodowej), to miedzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych uslug telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe;
 • "PDA", ang. Personal Digital Assistant (Pomocnik cyfrowy), to polączenie telefonu komórkowego z komputerem osobistym;
 • "Internet", ang. International net, to globalna siec komputerowa oparta na tzw. protokole komunikacyjnym TCP/ IP, ang. Transfer Control Protocol/ Internet Protocol;
 • "elektroniczne kanaly dostepu" to zdefiniowane powyzej media, protokoly i uslugi, w tym: SMS, SIMExtra, WAP, PDA oraz Internet, dzieki którym mozliwe jest korzystanie z uslug dodanych;
 • "uslugi dodane" to uslugi informacyjne, uslugi handlu elektronicznego oraz uslugi rozrywkowe, w tym: gry, konkursy i quizy, oferowane klientom Operatora poprzez elektroniczne kanaly dostepu.
 • Cennik Uslug Telekomunikacyjnych to wszystkie aktualnie obowiązujące Cenniki, o których mowa w Regulaminie Świadczenia Uslug Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonie Cyfrową Sp. z o .o . z siedzibą w Warszawie.
3. Regulamin dotyczy uslug dodanych oferowanych i udostepnionych przez Operatora za pomocą elektronicznych kanalów dostepu w posiadaniu Operatora, organizowanych przez Operatora lub inne podmioty.

4. Z uslug dodanych korzystac mogą Abonenci sieci Era oraz Uzytkownicy systemu Era Tak Tak. Z uslug dodanych mogą równiez korzystac osoby nie bedące klientami Operatora, posiadające dostep do uslug dodanych Operatora dzieki kanalom i uslugom dostepu świadczonym przez inne podmioty.

5. Uslugi dodane mają charakter odplatny. Korzystający z uslug dodanych ponosi nastepujące koszty:

  a. Koszt dostepu związany z elektronicznym kanalem dostepu do uslug dodanych, zgodny z obowiązującym Cennikiem Uslug Telekomunikacyjnych;

  b. Koszt bedący ceną za korzystanie z uslugi dodanej nieobjety Cennikiem Uslug Telekomunikacyjnych. Ceny uslug dodanych róznią sie miedzy sobą i zalezą od specyfiki uslugi dodanej. Cena kazdej z uslug dodanych jest wyraLnie komunikowana korzystającemu z uslugi dodanej lub w przypadku braku takiej mozliwości, ogloszona na stronach internetowych Operatora.

6. Korzystający z uslug dodanych zobowiązani są do przestrzegania ponizszych zasad:
  a. nieuzywania slów niecenzuralnych na forum publicznym, niepublikowania treści sprzecznych z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub obrazających uczucia religijne.

  b. stosowania sie do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach oferowanych przez Operatora.

  c. niewykorzystywania uslug dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nie przewidzianych przez Operatora lub innych organizatorów i twórców uslug dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.

7. Korzystający z uslug dodanych muszą stosowac sie do ogólnie obowiązujących norm korzystania z uslug dodanych, wynikających ze specyfiki mediów elektronicznych, dzieki którym uslugi dodane są udostepniane korzystającym. Powyzsze oznacza korzystanie z kanalów dostepu, w sposób wykluczający niestandardowe lub bazujące na powszechnie znanych lub nie wykrytych jeszcze slabych stronach tych kanalów dostepu, celem osiągniecia świadomych lub nieświadomych korzyści kosztem Operatora lub innych korzystających z uslug dodanych, klientów Operatora.

8. Korzystający z uslug dodanych zobowiązani są do powstrzymania sie od dzialan prowadzących do zachwiania stabilności systemów informatycznych Operatora lub pogorszenia jakości świadczonych przez Operatora uslug.

9. Korzystający z uslug dodanych zobowiązani są do zastosowania sie do ewentualnych ządan Operatora dotyczących zaniechania dzialan, o których mowa w punkcie 8.

10. W przypadku niezastosowania sie przez Korzystającego z uslug dodanych do warunków i zasad określonych w punktach: 6, 7, 8 i 9, Operator ma prawo do zablokowania Korzystającemu z uslug dodanych dostepu do wybranych lub wszystkich uslug dodanych.

11. Prawo do zablokowania dostepu do uslug dodanych przysluguje Operatorowi równiez w przypadku, w którym Korzystający z uslug dodanych, w sposób nieświadomy lub niezawiniony zagraza bezpieczenstwu systemów informatycznych Operatora lub wplywa na pogorszenie jakości uslug Operatora.

12. Korzystającemu z uslug dodanych, któremu Operator zablokowal dostep do wszystkich lub wybranych uslug dodanych, przysluguje prawo do odblokowania dostepu, pod warunkiem spelnienia warunków niniejszego Regulaminu.

13. Operator zastrzega sobie prawo dochodzenia w postepowaniu sądowym odszkodowania od Korzystającego z uslug dodanych z tytulu strat poniesionych przez Operatora w wyniku świadomego dzialania Korzystającego z uslug dodanych, niezgodnego z niniejszym Regulaminem.

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

15. Poniewaz niniejszy Regulamin dotyczy uslug dodanych, nieobjetych Umowami Świadczenia Uslug Telekomunikacyjnych miedzy Operatorem a Abonentami, Regulaminem Świadczenia Uslug Telekomunikacyjnych, regulaminami poszczególnych promocji oraz Cennikiem Uslug Telekomunikacyjnych jako nie bedących bezpośrednio uslugami telekomunikacyjnymi, zmiany treści niniejszego Regulaminu, zakresu świadczen nim objetych oraz cen świadczen, o których mowa w punkcie 5 lit. B, nie mają wplywu na postanowienia wymienionych wyzej aktów.

16. Regulamin wchodzi w zycie z dniem opublikowania go na stronach internetowych Operatora pod adresem http://www.erawap.pl/regulamin/

17. Korzystanie z uslug dodanych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


Regulamin zakupy.t-mobile.pl

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu zakupy.t-mobile.pl, oferowanego przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Era".

 2. Serwis zakupy.t-mobile.pl jest udostępniany przez Era dla wszystkich Abonentów sieci Era oraz Użytkowników systemu Era TAK TAK łącznie zwanych dalej "Użytkownikami".

 3. Użyte w treści tego Regulaminu terminy oznaczają:

  Opłata za złożenie zapotrzebowania - opłata uiszczana przy składaniu zamówienia z wykorzystaniem mechanizmu WAP Specjalny

  Zapotrzebowanie - informacja o woli zakupu Towarów w postaci ich listy, cen, daty złożenia zapotrzebowania oraz danych kontaktowych Użytkownika widocznych na ekranie przy akceptacji zapotrzebowania

  Sklep - strona umowy sprzedaży, u której Użytkownik może złożyć Zapotrzebowanie za pośrednictwem serwisu zakupy.t-mobile.pl

  Koszyk - miejsce w serwisie zakupy.t-mobile.pl, gdzie zachowywana jest informacja o wyborze towarów dokonanych przez Użytkownika

  Historia zakupów - lista Zapotrzebowań złożonych przez Użytkownika

  Towar - przedmiot fizyczny oferowany przez Sklep

 4. Era udostępnia serwis zakupy.t-mobile.pl jako miejsce komunikacji między sklepami, a Użytkownikami.

 5. Era świadczy usługę WAP Specjalny w ramach, której przekazuje Zapotrzebowanie do wskazanych sklepów.

 6. Użytkownik wyraża zgodę na opłatę WAP Specjalny po akceptacji Zapotrzebowania.

 7. Stronami samej umowy sprzedaży są Użytkownik i Sklep.

 8. Złożenie Zapotrzebowania na wskazany Towar możliwe jest poprzez serwis WAP (eraWAP/ EraOmnix). Poprzedza je prezentacja na wyświetlaczu telefonu komórkowego komunikatu informującego o transakcji, w którym zawarte są następujące informacje zarejestrowane uprzednio i wynikające z danych przedstawionych przez Sklepy: cena towaru, przedmiot zamówienia, dane sklepu, zasady uiszczenia opłat, sposobie dostawy, danych osobowych osoby, na której rzecz ma być dostarczony Towar. Akceptacja komunikatu następuje poprzez wybranie opcji "Akceptuję" znajdującej się poniżej komunikatu. Wybranie opcji "Akceptuję" skutkuje przekazaniem do właściwego sklepu zamówienia wraz z podanymi danymi osobowymi.

 9. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni. Za datę zawiązania umowy sprzedaży uznaje się datę odbioru Towaru przez Użytkownika.

 10. Reklamacje dotyczące Towaru, oraz umowy sprzedaży Użytkownik może złożyć bezpośrednio do Sklepu.

 11. Użytkownik ma dostęp do informacji o Sklepie, w tym o sposobach kontaktu ze Sklepem. Informacja ta jest dostępna w Koszyku, oraz w Historii zamówień.

 12. Użytkownik korzystający z serwisu zakupy.t-mobile.pl wnosi następujące opłaty:

  a. Opłata za transmisję - opłata na rzecz Era; opłata związana z elektronicznym kanałem dostępu do usług dodanych, zgodna z obowiązującym Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era

  b. Opłata za WAP Specjalny - opłata na rzecz Era; wielkość tej opłaty jest zależna od wartości zamawianego towaru, oraz warunków umowy ze Sklepem. Opłata naliczana jest na rachunek Użytkownika po wybraniu przez niego opcji "Akceptuję" pojawiającej się razem z komunikatem informującym o wielkości opłaty, a po akceptacji Zapotrzebowania.

  c. Opłata za Towar - opłata na rzecz Sklepu; wyraźnie komunikowana Użytkownikowi przed złożeniem zamówienia, a pobierana przy odbiorze przesyłki. Opłata za Towar pobierana przy odbiorze przesyłki jest mniejsza od ceny towaru prezentowanej na zakupy.t-mobile.pl o wielkość opłaty za WAP Specjalny.

  d. Opłata za dostarczenie - opłata na rzecz firmy doręczającej Towar; wielkość zależy od towaru, wartości przesyłki i sposobu dostarczenia. Wielkość jest komunikowana przed akceptacją Zapotrzebowania.

 13. Opłata WAP Specjalny nie zawsze jest pobierana. Pobranie lub nie i wielkość tej opłaty zależy to od zamawianego towaru i jest zawsze wyraźnie komunikowane przed złożeniem zamówienia.

 14. Wszystkie ceny podawane są jako wartości brutto, tj. zawierają podatek VAT.

 15. Era nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość realizacji Zapotrzebowania przez Sklep, a tylko za prawidłowe dostarczenie treści Zapotrzebowania sporządzonego przez Użytkownika.

 16. Przed skorzystaniem z serwisu zakupy.t-mobile.pl, każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wybranie opcji "Akceptuję" podczas składania Zapotrzebowania oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Reklamacje będące następstwem niezastosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą uwzględniane.

 17. Oferowanie przez Sklep Towarów przez serwis zakupy.t-mobile.pl oznacza akceptację przez Sklep niniejszego Regulaminu.

 18. Era dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu. Era nie ponosi odpowiedzialności za: szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z serwisu, oraz za problemy w funkcjonowaniem serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek okoliczności nie leżących po stronie Era a w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej lub korzystania z usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 19. W przypadku, w którym przekazanie Zapotrzebowania nie zostało wykonane z przyczyn leżących po stronie Era, Użytkownik ma prawo do zwrotu opłaty WAP Specjalny wniesionej przy składaniu Zapotrzebowania.

 20. Status złożonego zamówienia Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić w serwisie zakupy.t-mobile.pl w zakładce Historia zakupów. Szczególnie, status wskazuje czy zamówienie zostało przyjęte przez Sklep, czy towar został wysłany, oraz czy zamówienie zostało zrealizowane, bądź przesyłka została zwrócona.

 21. Era zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, Regulamin korzystania z serwisów płatnych poprzez system WAP Specjalny, Regulamin korzystania z usług dodanych, Kodeksu cywilnego.

 23. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych pod adresem http://www.t-mobile.pl/service/wap/reg.jsp, oraz WAP pod adresem http://zakupy.t-mobile.pl/regulamin/

 24. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.12.2003.


Serwis korporacyjny PTC Era Moje serwisy | Znajdź blisko | Bramka SMS | Regulamin | Zaloguj