Informacje i pomocWskaźniki jakości usług

T-Mobile jest sygnatariuszem Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym. Zgodnie z Memorandum T-Mobile będzie publikowała następujące wskaźniki jakości usług:

 1. Wskaźniki administracyjne:
  1. Wskaźnik średniego czasu oczekiwania na połączenie z personelem;
  2. Wskaźnik poprawności faktur.
 2. Wskaźniki techniczne:
  1. Dla usługi telefonicznej:
   1. dla dostawców usług świadczonych w stacjonarnych publicznych sieciach telekomunikacyjnych:
    1. Wskaźnik skuteczności połączeń telefonicznych,
   2. dla dostawców usług świadczonych w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych:
    1. Wskaźnik skuteczności połączeń telefonicznych,
    2. Wskaźnik połączeń przerwanych,
    3. Wskaźnik jakości mowy;
  2. Dla usługi dostępu do Internetu:
   1. Wskaźnik prędkości transmisji danych,
   2. Wskaźnik opóźnienia pakietów danych.

Prezentacja wyników będzie dokonywana w formie graficznej za pomocą trzystopniowej skali, w której odpowiedni kolor będzie wyznacznikiem jakości usługi świadczonej przez dostawcę usług. Przyjęta skala zakłada, iż jakość będzie obrazowana za pomocą następujących kolorów:

 1. zielony – oznaczający dobrą jakość;
 2. żółty – oznaczający jakość zadowalającą;
 3. czerwony – oznaczający niską jakość.

W Memorandum przyjęto następujące wartości progowe dla poszczególnych wskaźników:

Wskaźnik Zakres dla
koloru
zielonego
Zakres dla
koloru
żółtego
Zakres dla
koloru
czerwonego
Wskaźnik średniego czasu oczekiwania na połączenie z personelem ≤ 60 s > 60
ale < 120 s
≥ 120 s
Wskaźnik poprawności faktur > 97,5 % ≥ 95,1
ale ≤ 97,5 %
< 95,1 %
Wskaźnik skuteczności połączeń telefonicznych > 98 % ≥ 95
ale ≤ 98 %
< 95 %
Wskaźnik połączeń przerwanych < 2 % ≥ 2
ale ≤ 5 %
> 5 %
Wskaźnik jakości mowy > 90 % ≥ 80
ale ≤ 90 %
< 80 %

W przypadku Wskaźnika prędkości transmisji danych oraz Wskaźnika opóźnienia pakietów danych dokonano dalszego podziału tych wskaźników dla celów prezentacji konsumentom, tak aby konsument mógł sprawdzić jakość usług świadczonych przez danego dostawcę usług z perspektywy aplikacji, z których korzysta w ramach dostępu do Internetu.

Ustalono grupy najbardziej powszechnych aplikacji, z których korzystają klienci oraz wartości graniczne prędkości i opóźnienia pakietów danych, które pozwalają na bezproblemowe korzystanie z danej grupy aplikacji.

Grupa aplikacji Prędkość transmisji
nie mniejsza niż
Opóźnienie nie
większe niż
Przeglądanie stron WWW 1 Mb/s DL 200 ms
Oglądanie Wideo w jakości SD 2 Mb/s DL 200 ms
Oglądanie Wideo w jakości HD 6 Mb/s DL 200 ms
Rozmowy wideo HD 1,5 Mb/s DL i UL 150 ms
Usługi telefoniczne w technologii VoIP 64 kb/s DL i UL 150 ms
Usługi Multiroom (3x wideo HD) 18 Mb/s DL 200 ms
Gry sieciowe czasu rzeczywistego 2 Mb/s DL i 1,5 Mb/s UL 30 ms
Gry sieciowe pozostałe (planszowe etc.) 1 Mb/s DL i UL 200 ms
Wskaźnik Wynik pomiaru dla II półrocza 2014 r.
Wskaźnik średniego czasu oczekiwania na połączenie z personelem ≤ 60 s BARDZO DOBRA JAKOŚĆ
Wskaźnik poprawności faktur > 97,5 % BARDZO DOBRA JAKOŚĆ

Wspólny dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w sieci ruchomej pomiar jakości wskaźników technicznych jest wciąż w fazie przygotowania przy współpracy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wyniki zostaną opublikowane po zakończeniu pomiarów.