Zużyty sprzętT-Mobile Polska S.A. przywiązuje dużą wagę do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami ochrony środowiska, dlatego jako dystrybutor umożliwia przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. T-Mobile Polska współpracuje z organizacją odzysku oraz znajduje się w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym przez Marszałków Województw (BDO).

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(DZ.U. Z 2018 POZ. 1466)

1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu pochodzącegoz gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.
2. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, jeżeli zużyty sprzęt nie jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym sklepie bez konieczności kupowania nowego Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej co najmniej 400 m2, są zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
4. Oddaj zużyty sprzęt do punktu zbierania Punkty zbierania zużytego sprzętu dostępne są na stronach urzędów gmin oraz miast. Znajdziesz je na stronie : https://www.bip.gov.pl/subjects/index/4599
5. Zwróć sprzęt w punkcie serwisowym Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do serwisu sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.
6. Odmowa przyjęcia sprzętu Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących sprzęt.

Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie, dokumentach i opakowaniach oznacza, że zużytego sprzętu nie należy wyrzucać z innymi odpadami. Użytkownik, który zamierza się pozbyć sprzętu jest zobowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub do punktu zbierania.